AMAVET pôsobí na Slovensku od roku 1990. Jeho hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre nádejných mladých vedcov. Členovia pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych iných vedných disciplín.

  Skautské hnutie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Skauting bol na Slovensku založený v roku 1913. Svojim členom ponúka pestré aktivity, ktorých cieľom je nielen zábava, ale predovšetkým rozvoj zručností a vedomostí. Slovenský skauting vychováva deti a mládež vo všestranne rozvinutých občanov a vytvára priestor, kde si plnia svoje sny

Turnaj mladých fyzikov je súťaž družstiev stredoškolákov vo fyzike. Družstvá prezentujú svoje riešenia vopred zadaných úloh a oponujú riešenia iných tímov pred odbornou porotou. Študenti sa takto učia fyzike, správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hodnotiť výsledky iných.

  Laura, združenie mladých je dobrovoľné občianske združenie, ktoré podporuje integrálny rozvoj detí a mladých – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy. Rozvíja ich schopnosti, potenciál, v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníc