Hlas mladých ľudí má váhu

Predchádzajúce témy (cykly)

Európsky dialóg mládeže prebieha už 12 rokov…

9. cyklus

Udržateľná zelená Európa a Inkluzívne spoločnosti

Ciele mládeže číslo 10 “Udržateľná zelená Európa” a číslo 3 “Inkluzívne spoločnosti” sa snažia o dosiahnutie synergie v tomto smere nielen v medzinárodnom prostredí, ale aj na národnom a lokálnom leveli. Súčasťou bude snaha vytvoriť nové možnosti pre kvalitný a produktívny dialóg v týchto oblastiach.

Obdobie:  1.1.2022 – 30.6.2023
Predsednícke krajinyFrancúzsko, Česká republika, Švédsko

8. cyklus

Priestor a participácia pre všetkých

Mladí ľudia majú nedostatok priestorov, ktoré predstavujú bezpečné prostredie na diskusie a následnú angažovanosť v dôležitých témach. Cieľom tohto cyklu je podporenie vytvárania takýchto priestorov a následnej angažovanosti / participácie, čím zároveň podporujeme aj ich osobnostný, kultúrny a politický rozvoj.

Obdobie: 1.júl 2020 – 31.december 2021
Predsednícke krajiny: Nemecko, Portugalsko, Slovinsko

7. cyklus

Vytváranie príležitostí pre mládež s dôrazom na zamestnanie, vzdelávanie a príležitosti pre vidiecku mládež

Príležitosti v oblasti zamestnania a vzdelávania pre mladých ľudí by mali byť na kvalitnej úrovni, nielen čo sa týka mládeže žijúcej v mestách, ale aj tých z vidieku. Ako to vnímajú samotní mladí, čo by zlepšili a v čom vidia najväčšie prekážky?

 

Obdobie: 1.január 2019 – 30.jún 2020

Predsednícke krajiny: Fínsko, Chorvátsko, Rumunsko

6. cyklus

Mladí v Európe: Ako ďalej?

Mladí ľudia v istom veku začínajú byť samostatní a viac si uvedomovať svoju úlohu v komunitách či spoločnosti. Objavujú svoje práva a povinnosti a hlbšie začínajú vnímať aj politiku a dianie nielen doma aj vo svete. Uvedomujú si však svoje práva a schopnosť ovplyvňovať politické dianie či dokonca tvorbu politík? Dokážu využívať svoje práva a participujú v politickom živote?

 

Obdobie: 1.júl 2017 – 31.december 2018

Predsednícke krajiny: Lotyšsko, Luxembursko, Taliansko

5. cyklus

Sociálne začleňovanie mladých ľudí v Európe

Dokážu sa mladí ľudia z rôznych minorít v Európe začleniť, majú rovnaké príležitosti ako ich rovesníci z majorít? Ako vnímajú svoje začleňovanie do spoločnosti, v ktorej sú menšinou?

 

Obdobie: 1.január 2016 – 30.jún 2017

Predsednícke krajiny: Grécko, Írsko, Litva

4. cyklus

Samostatnosť mladých

Mladí ľudia majú nedostatok priestorov, ktoré predstavujú bezpečné prostredie na diskusie a následnú angažovanosť v dôležitých témach. Cieľom tohto cyklu je podporenie vytvárania takýchto priestorov a následnej angažovanosti / participácie, čím zároveň podporujeme aj ich osobnostný, kultúrny a politický rozvoj.

Obdobie: 1.júl 2014 – 31.december 2015
Predsednícke krajiny: Nemecko, Portugalsko, Slovinsko

3. cyklus

Vytváranie príležitostí pre mládež s dôrazom na zamestnanie, vzdelávanie a príležitosti pre vidiecku mládež

Príležitosti v oblasti zamestnania a vzdelávania pre mladých ľudí by mali byť na kvalitnej úrovni, nielen čo sa týka mládeže žijúcej v mestách, ale aj tých z vidieku. Ako to vnímajú samotní mladí, čo by zlepšili a v čom vidia najväčšie prekážky?

 

Obdobie: 1.január 2013 – 30.jún 2014

Predsednícke krajiny: Fínsko, Chorvátsko, Rumunsko

2. cyklus

Účasť mládeže na demokratickom živote v Európe

Participácia na politickom živote je v životoch mladých ľudí pomerne nerozvinutá. V niektorých krajinách je situácia lepšia, v iných zase horšia. Ako môžeme vytvoriť podmienky na to, aby sme účasť mladých na politickom živote zlepšili? Čo ich naopak brzdí a najviac odrádza?

Obdobie: 1.júl 2011 – 31.december 2012

Predsednícke krajiny: Cyprus, Dánsko, Poľsko

1. cyklus

Zamestnanosť mládeže

Mladí ľudiav EÚ nemusia mať najjednoduchšie podmienky na zamestnanie. Niekedy je nedostatočnou ponuka, inokedy kvalita ponúkaných pozícií. Ako vnímajú mladí túto situáciu a kde vidia priestor na zlepšenie? Je nedostatok pracovných pozícií dôvodom na odchod do zahraničia a tiež rozmachu fenoménu braindrain?

 

Obdobie: 1.január 2010 – 30.jún 2011

Predsednícke krajiny: Belgicko, Maďarsko, Španielsko