Konferencia mládeže v Amsterdame

V dňoch 4.-7.apríla 2016 prebehla v Amsterdame prvá zo sérií Európskych konferencií mládeže, ktoré sa budú pravidelne konať počas V. cyklu Štruktúrovaného dialógu s mládežou. 

Hlavnou témou aktuálneho cyklu Štruktúrovaného dialógu je „umožniť všetkým mladým ľuďom zapájať sa do rozmanitej, prepojenej a inkluzívnej Európy – pripravení pre život, pripravení pre spoločnosť”

Na konferencii sa stretli zástupcovia mládeže jednotlivých krajín Európskej únie, medzinárodných mládežníckych neziskových organizácií, členovia Európskeho fóra mládeže, Európskej komisie a reprezentanti ministerstiev školstva, aby spolu diskutovali o hlavných problémoch a výzvach, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia, keď chcú byť plne zapojení do súčasnej multikultúrnej spoločnosti.

V rámci štvordňového podujatia účastníci navštívili aj miestne neziskové organizácie pracujúce s mládežou, aby si vymieňali názory a skúsenosti o tom, ako pracovať s inklúziou znevýhodnenej mládeže.

Počas záverečnej ceremónie prebehla interaktívna diskusia o násilnej radikalizácii s komisárom  Navracsicsom a  holandským námestníkom ministra školstva Martinom Van Rijnom.

Výsledkom konferencie je súbor konzultačných otázok a vznik sprievodného rámca (tzv. Guding framework), ktorý slúži ako podporný dokument pre nadchádzajúce konzultácie s mládežou. V sprievodnom rámci sa spomínajú viaceré pálčivé problémy, ktorým mladí ľudia čelia, napríklad nezamestnanosť, sociálne vylúčenie alebo nedostatok porozumenia a integrácie medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúrnych a etnických skupín.

„Mladým ľudom chýba bezpečné a slobodné prostredie, a tiež pozitívne vzory na rozvíjanie ich talentu. To im sťažuje možnosť nájsť v živote uplatnenie a zmysel. Mladí ľudia môžu zažívať životnú skepsu a aj chudobu, keďže je pre nich mimoriadne ťažké nájsť si zamestnanie, čo platí dvojnásobne pre mladých zo znevýhodneného prostredia, z menšinových kultúr a etník, a pre hendikepovaných. Toto všetko je spôsobené diskrimináciou, nekvalitným vzdelávaním, častou vynútenou migráciou a tiež štruktúrou trhu práce,“ píše sa v sprievodnej príručke.

Konferencia v Amsterdame symbolicky odštartovala fázu konzultácií Štruktúrovaného dialógu, ktoré budú prebiehať na národných úrovniach do konca augusta 2016. Konzultáciami vo Štruktúrovanom dialógu sa myslia všetky stretnutia mládeže s ľuďmi s rozhodovacou právomocou (úradníkmi, politiky, odborníkmi), pri ktorých budú diskutovať o témach, ktoré vzišli z amsterdamskej konferencie.

Aby bol tento proces úspešný, je potrebné mať zastúpené názory mladých ľudí z rôznych sociálnych skupín. Výsledky týchto konzultácií budú prediskutované na nasledujúcej Európskej konferencii mládeže, ktorá sa uskutoční v Košiciach v dňoch 3.-6. októbra 2016.

Na Slovensku zastreší tieto konzultácie Rada mládeže Slovenska spolu s partnermi.