Zápis zo stretnutia NPS 31. 3.2016

ZÁPIS ZO STRETNUTIA NÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY  ŠTRUKTUROVANÉHO DIALÓGU (NPS ŠD) ZO DŇA 31/3/2016

Iuventa, Karloveská 2951/64, 841 04 Bratislava

Prítomní (užšia skupina):

Katarína Batková, Matej Cíbik, (Rada mládeže Slovenska)

Peter Lenčo, (IUVENTA)

Gabriela Mezejová (IUVENTA – Národná agentúra Erazmus+ KA3)

Zuzana Spodniaková (EURODESK)

Eva Masárová (Odbor mládeže MŠVVaŠ SR)

Petra Rendková (Študentská rada Vysokých škôl)

Tibor Iró (AKRAM)

Zuzana Valenteje, Lucia Macaláková (ZIPCeM)

 1. Niektorí členovia NPS nedostali zápisy z predchádzajúceho stretnutia ani pozvánku a sprievodné dokumenty na aktuálne stretnutie NPS, pravdepodobným dôvodom je využívanie Googlegroups, cez ktoré neboli dokumenty riadne doručené. Katarína Batková ubezpečila všetkých o tom, že dokumenty boli riadne a včas zaslané, ale budú zaslané opätovne spolu s aktuálnym zápisom zo stretnutia avšak sa upustí od používania Googlegroups a budú zasielané priamo na emaily jednotlivých členov.
 1. Matej Cíbik prezentoval zoznam doteraz oslovených partnerských organizácií, ktoré prejavili záujem sa zapojiť do aktivít štruktúrovaného dialógu zameraných na konzultáciu témy 5. Cyklu štruktúrovaného dialógu v priebehu mája až júla 2016. Ide o nasledujúce organizácie – Divé maky, Detská organizácia Fénix, Zbor skautov maďarskej národnosti, Mladíinfo, Living Documentary, YMCA, Palikerav, Keric, Pre stredoškolákov, Rada mládeže Košického kraja, Rada mládeže Žilinského kraja, Rada mládeže Bratislavského kraja, Erazmus Student Network, Kaspian, Mládež ulice, OZ Ulita. Momentálne prebieha medzi Radou mládeže Slovenska a partnerskými organizáciami uzatváranie partnerských zmlúv, pričom presný zoznam partnerov a ich aktivít plánujeme zverejniť v priebehu apríla 2016 na stránke strukturovanydialog.sk

Študentská rada vysokých škôl predstavila plán na zorganizovanie série diskusných stretnutí aj za účasti hercov na témy týkajúce sa extrémizmu a nacionalizmu, ktoré by mohli byť zahrnuté do štruktúrovaného dialógu, rovnako v blízkej budúcnosti prebehne uzavretie partnerskej zmluvy medzi RmS a ŠRVŠ, ktorej predmetom má byť aj špecifikácia podujatí a ich tém.

ZIPCeM sa do tejto fázy projektu nezapojí priamo, ale zapoja sa jednotlivé Informačno-poradenské centrá, za týmto účelom ZIPCeM poskytne RmS zoznam kontaktov a RmS bude pokračovať v oslovovaní jednotlivých centier za účelom špecifikácie ich aktivít a dohodnutie partnerskej zmluvy.

Eva Masárová navrhla propagáciu aktivít v rámci Festivalu Pohoda, kde bude mať Národná agentúra pre Erazmus+ spolu so Zastúpením Európskej komisie stánok, Katarína Batková uviedla, že sa RmS sa pokúsi vymyslieť aktivity, ktoré by boli vhodné na tento druh propagácie Štruktúrovaného dialógu a bude ďalší postup koordinovať s Národnou agentúrou Erazmus+.

Po finalizácii zoznamu partnerov a ich aktivít bude RmS kontrolovať regionálne rozmiestnenie aktivít tak, aby boli pokryté všetky regióny Slovenska a spolu s Iuventou pripraví návrh, ako pokryť časti, ktoré prípadne zostanú bez zapojenia prostredníctvom partnerov.

 1. Matej Cíbik oboznámil členov NPS s Akčným plánom pre implementáciu štruktúrovaného dialógu na Slovensku v roku 2016. Do Akčného plánu 2016 budú ešte doplnené diskusné stretnutia, ktoré bude organizovať ZIPCeM v tomto roku. Rovnako boli členovia NPS informovaní o pokračujúcom prepájaní projektu „Za jedno lano“ s aktuálnou formou prezentácie Štruktúrovaného dialógu.
 2. Implementácia opatrení zo IV. Cyklu štruktúrovaného dialógu – členovia NPS sa dohodli, že do 15.4.2016 oznámia Matejovi Cíbikovi prostredníctvom emailu jednu vybranú úlohu/opatrenie, ktorú budú presadzovať/monitorovať jej presadenie ako prioritu pre svoju organizáciu. Okrem toho oznámia ešte ďalšie dve opatrenia, s implementáciou/monitoringom budú vedieť pomôcť.
 3. V bode rôzne členovia NPS diskutovali o prizvaní ďalších stakeholderov do NPS a zhodli sa, že Rada mládeže Slovenska má osloviť alebo nájsť partnera v nasledujúcich organizáciách:
 • ZMOS
 • Asociácia Centier voľného času
 • Mladí podnikatelia
 • Koordinátori žiackych školských rád
 • Školskí poradcovia
 • Stavovské organizácie učiteľov dejepisu a občianskej náuky/náuky o spoločnosti
 • Európska karta mládeže

Ďalej členovia NPS diskutovali o možnom použití výsledkov konzultácií v rámci štruktúrovaného dialógu na ďalšiu prácu s mládežou v organizáciách a na školách, uzavreli ju zatiaľ bez konkrétnejšej úlohy alebo výstupu.

Zápisnicu vypracovala Katarína Batková

V Bratislave, 31.3.2016