Návrh akčného plánu 5. cyklu štruktúrovaného dialógu

Štruktúrovaný dialóg je spôsob, ktorým hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní.

Rada mládeže Slovenska spolu s partnermi zastrešuje realizáciu 5. cyklu štruktúrovaného dialógu na Slovensku.

Do 15.5. 2016

 • Prebehne konferencia v Amsterdame, ktorá vytvorí konzultačné otázky k štruktúrovanému dialógu.
 • Bezprostredne po konferencii RmS spracuje výstupy Amsterdamskej konferencie a vytvorí slovenské verzie otázok.
 • NPS otázky navrhnuté RmS prerokuje a schváli na svojom ďalšom zasadnutí.
 • RmS zorganizuje seminár pre organizácie zapojené do štruktúrovaného dialógu, na ktorom ukáže, ako s otázkami pracovať a navrhne spôsoby ich možného uchopenia do konkrétnych aktivít. Vedúci workshopov k štruktúrovanému dialógu tak získajú predstavu o aktivite a tiež o očakávaných výstupoch.

Do 31.7. 2016

 • Jednotlivé organizácie za asistencie RmS zorganizujú konzultácie otázok štruktúrovaného dialógu a poskytnú výstupy z nich.
 • RmS zorganizuje školenie na podávanie projektov ERASMUS+ K3, z ktorého organizácie majúce záujem o tento typ aktivity získajú zručnosti a informácie potrebné k úspešnému písaniu a podávaniu projektov v oblasti participácie mladých ľudí.
 • Členovia NPS vypracujú krátke správy o stave implementácie odporúčaní IV. cyklu Štruktúrovaného dialógu a prípadne navrhnú ďalší postup.

Do 31.8. 2016

 • RmS spracuje výstupy z konzultácií a vytvorí o nich správu, ktorú následne posunie na Európsku úroveň.

Do 15.9. 2016

 • RmS zorganizuje školenia mladých delegátov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na októbrovej konferencii vKošiciach.

3-6.10. 2016

 • EYC Košice

9-11. 10. 2016

 • Rómska mládežnícka konferencia, Bratislava

Do 31.11. 2016

 • RmS konferencia na zhrnutie predsedníctva a výstupov EYC

Vypracoval:  Matej Cíbik