Vy sa pýtate. My odpovedáme.

Časté otázky o Európskom dialógu

1. Ako dlho funguje Európsky dialóg s mládežou?

Tento projekt funguje už viac ako 10 rokov. Od VI. cyklu (v roku 2017) je hlavným koordinátorom Rada mládeže Slovenska.

2. Podľa čoho sa vyberá aktuálna téma cyklu?

Téma každého cyklu vychádza z European Youth Goals, ktoré vznikli v rámci VI. cyklu (2017-2018). Je jednotná pre všetky zapojené krajiny. Všetky predošlé témy si môžete pozrieť tu

3. Ako dlho trvá jeden cyklus?

Jeden cyklus trvá 18 mesiacov, počas ktorých sa venujeme vyhradenej téme. O aktuálnej téme cyklu sa dočítate tu . 

4. Ako sú aplikované zistenia z EDM?

Vďaka výsledkom z konzultácií, ale aj medzinárodných konferencií, môžu zúčastnené krajiny aplikovať cenné poznatky získané z mnohých európskych krajín do ďalšieho politického vyjednávania či dokonca tvorby politík na lokálnej aj národnej úrovni. Veríme, že dlhodobá práca EDM bude môcť v budúcnosti pomáhať formovať tvorbu politík aj na celoeurópskej úrovni. 

5. Môžem sa stať delegátom aj keď nie som občan Slovenska?

Áno, v prípade, že dlhodobo žiješ na Slovensku a zároveň ovládaš slovenčinu a angličtinu na plynulej komunikačnej úrovni.

6. Podľa akých kritérií sú vyberaní delegáti?

Každý záujemca o pozíciu delegáta podáva prihlášku spoločne so životopisom a motivačným listom. Dôležitá je však angažovanosť v rôznych témach, záujem o dianie a samozrejme časová flexibilita pre tento projekt. 

7. Aké sú vekové obmedzenia pre účasť v EDM?

 Delegátom sa môžeš stať ak máš od 18 do 29 rokov. Účasť v konzultáciách je určená pre každého od 13 do 30 rokov.

8. Môžem byť delegátom aj popri škole/práci?

Určite áno. Dôležité je, aby si mal/a čas a chuť sa zapájať do vybraných aktivít. Okrem 3 konferencií počas cyklu, ktoré majú presný dátum, sa ostatné aktivity dajú prispôsobiť tvojim časovým možnostiam.

9. Čo je to Národná pracovná skupina?

Národná pracovná skupina (NPS) je zhromaždenie odborníkov v sektore a pracovníkov s mládežou. Prepájajú mladých, angažovaných ľudí, pracovníkov s mládežou, ale aj verejnosť za účelom zviditeľnenia potrieb mladých. NPS taktiež zodpovedná za šírenie zistení a výsledkov konzultácií s mladými. Viac sa o NPS dočítate tu.

10. Ako je RmS zapojená do EDM?

RmS je koordinátorom NPS a samotného projektu. V každom cykle realizuje výskum a spracúva výsledky.

11. Môžem sa stať delegátom aj vo viacerých cykloch?

Našim cieľom je do EDM zapojiť čo najviac mladých ľudí. Preto v každom cykle dávame priestor novým tváram. Ak sa ti však nepodarilo stať delegátom, vždy sa môžeš uchádzať v novom cykle.

Téma X. Dialógu je Inkluzívne spoločnosti

Máte otázky o Európskom dialógu mládeže?