Hlas mladých ľudí má váhu

Čo je Európsky dialóg s mládežou

Európsky dialóg

Európsky dialóg s mládežou (EDM) je projekt Európskej únie, ktorého cieľom je vytvoriť platformu pre mladých ľudí z členských krajín, kde môžu vyjadriť svoj názor a pohľad na rôzne, dôležité témy. Zapájaním mladých ľudí do verejného diania sa snaží budovať záujem o politiku a dianie na domácej a európskej scéne, no zároveň integruje poznatky do tvorby politík.

 

EDM tvoria 18-mesačné cykly, ktoré sú venované vopred určenej téme vychádzajúcej z Európskych cieľov pre mládež (vznikli v rámci 6.cyklu EDM). V každom cykle reprezentujú členské krajiny mládežnícki delegáti, ktorí predstavujú hlas mladých zo svojej domoviny. V rámci konferencií delegáti diskutujú a prezentujú svoje názory v rámci danej témy. Záverečné zistenia z konferencií by mali byť následne zohľadňované pri tvorbe politík na lokálnej aj európskej úrovni.

 

EDM však slúži aj ako priamy nástroj na zber dát prostredníctvom aktivít Národnej pracovnej skupiny, sieťovaniu mladých, aktívnych ľudí na národnej úrovni a vďaka kvalitatívnym prieskumom (konzultáciám).

Európsky dialóg s mládežou sa odohráva sa na niekoľkých úrovniach.

d

Na národnej úrovni

Národnej úrovni EDM funguje ako platforma na sieťovanie mladých ľudí, ale aj mládežníckych organizácií a pomáha vytvárať priestor na diskusiu v rôznych témach. Okrem toho tiež zahŕňa aktivity Národnej pracovnej skupiny (NPS), ktorá zabezpečuje získavanie dát v kvalitných prieskumoch (konzultáciách), ktoré sú následne prezentované na európskych konferenciách a mladí by byť zároveň dôležitým bodom pri tvorbe domácej aj celoeurópskej politiky.

d

Na európskej úrovni

Každý cyklus trvá 18 mesiacov, počas ktorých sa v rámci EDM konajú 3 konferencie. V rámci konferencií sa stretávajú delegáti z celej EÚ, kde majú priestor diskutovať na danú tému, avšak tentoraz na európskej úrovni. Zistenia z domoviny sú následne dodané Európskej komisii, ktorá na ich základe vypracúva odporúčania pre jednotlivé krajiny. Takto by sa názory a postrehy mladých ľudí mali dostávať až na najvyššií level domácej a európskej politiky.

Pridajte sa k nám

Ako sa môžete zapojiť do Európskeho dialógu?

j

Staň sa delegátom

v

Zapoj sa do konzultácií

g

Zapoj sa do aktivít vo
svojom okolí