Zápis zo stretnutia NPS 24.2. 2016

ZÁPIS ZO STRETNUTIA NÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY  ŠTRUKTUROVANÉHO DIALÓGU (NPS ŠD) ZO DŇA 24/2/2016

Iuventa, Karloveská 2951/64, 841 04 Bratislava

Prítomní (širšia + užšia skupina):

Katarína Batková, Matej Cíbik, Irena Jenčová (Rada mládeže Slovenska)

Peter Lenčo, Beáta Šimurdová (IUVENTA)

Gabriela Mezejová (IUVENTA – Národná agentúra Erazmus+ KA3)

Zuzana Spodniaková (EURODESK)

Miroslava Gajdošová (Odbor mládeže MŠVVaŠ SR)

Matej Martovič (Študentská rada Vysokých škôl)

Szilárd Csémi (Zväz skautov maďarskej národnosti)

Martin Michalica, Zuzana Michalicová (Šedý medveď)

Barbora Kohútiková (Divé maky)

Norbert Škorvaga, Milan Lukáč (Fénix)

Martin Kuštek (Rada mládeže Bratislavského kraja)

Tibor Iró (AKRAM)

Zuzana Valenteje, Lucia Macaláková (ZIPCeM)

Užšia skupina (10:00-11:00)

 • Katarína Batková prezentovala ambíciu zapojiť ďalšie organizácie do ŠD. Vyjadrila optimizmus, že zapojením týchto organizácií (ako Zväz skautov maďarskej národnosti, Divé maky a podobne) sa rozšíri spektrum aktivít v rámci ŠD. Predstavila tiež plány na „týždeň štruktúrovaného dialógu“, ktorý by mal zapojiť do štruktúrovaného dialógu aj neorganizovaných mladých ľudí. Prebiehať bude tak, že RMS nájde partnerov na daných vysokých školách, ktorí tie podujatia zorganizujú, kým RMS im ponúkne organizačnú pomoc, finančné krytie a propagáciu. Na stredných školách to bude prebiehať podobne. Akurát kontakty na stredné školy má RMS lepšie, a preto očakáva väčšie zapojenie. Ambíciou je organizovať aktivity na cca 10 vysokých školách a na 15-20 stredných školách v rámci pilotného projektu tento rok a prípadne to rozšíriť na ten nasledujúci.

 

 • Miroslava Gajdošová vzniesla otázku, ako sa bude nakladať s novou značkou štruktúrovaného dialógu. Podľa nej existuje riziko kolízie s predchádzajúcimi značkami („Za jedno lano“) a následnej konfúzie. Zároveň dochádza k neefektivite, lebo sa značka buduje odznova. Katarína Batková a Lucia Macaláková argumentovali, že pokiaľ bude ŠD prezentovaný ako jeden národný „strešný“ projekt s európskym prekrytím a „Za jedno lano“ bude pokračovať ako čiastkový projekt v rámci ŠD, nebude dochádzať ku kolízii značiek. Budú používané obe.

 

 • Boli diskutované problémy značky „štruktúrovaný dialóg“, čo je komplikovaná fráza a zároveň komplexný pojem. Viacerými účastníkmi stretnutia bola zdôraznená nutnosť veľmi dobre navonok vysvetľovať, o čom ŠD je.

 

 • Miroslava Gajdošová otvorila otázku medializácie ŠD. Katarína Batková prezentovala kapacity RMS na vzťahy s médiami a ubezpečila NPS, že RMS má možnosti na širšiu prezentáciu ŠD a kompetentné budovanie jeho značky. Katarína Batková tiež vyjadrila ochotu RMS spolupracovať na mediálnej kampani s partnerskými organizáciami.

 

 • Batková informovala NPS, že propagačné video je v procese spracovávania a priebežne informuje zástupcu Odboru mládeže MŠVVaŠ SR v Európskom riadiacom výbore o jeho realizácii.

 

 • Odporúčania zo 4. Cyklu Štruktúrovaného dialógu na EÚ úrovni a národnej úrovni: Batková prezentovala úlohu NPS v nakladaní s odporúčaniami 4. cyklu. Úlohou NPS je rozhodnúť sa, ako s nimi naložiť: ako a akým spôsobom ich kto bude implementovať. Katarína Batková poukázala na možnosť zapojiť iných, priamo politických, aktérov (napríklad ZMOS) do rokovaní NPS a konkrétnych odporúčaní. NPS súhlasila s tým, že Katarína Batková môže oslovovať týchto aktérov v mene NPS.

 

 • Peter Lenčo prezentoval možnosť, že by si každé odporúčanie zobrala jedna konkrétna organizácia alebo jeden konkrétny človek, vypracovali sled krokov a sledovali ich riešenie a stratégiu ich presadzovania. Katarína Batková súhlasila a navrhla, aby sa členovia NPS zamysleli do najbližšieho stretnutia a prišli s bodmi, na ktorých im záleží, a boli by zodpovední za ich monitorovanie a vypracovanie možnej stratégie implementácie. Tento návrh bol prijatý pozitívne a členovia NPS súhlasili, že si do najbližšieho zasadnutia prejdú odporúčania 4. cyklu a zamyslia sa, na ktorých bodoch im záleží a ktoré si „adoptujú“.

 

 • Stanovenie termínu ďalšieho stretnutia: Stretnutie NPS bolo stanovené na štvrtok 31. marca 10:00 v priestoroch IUVENTA

Širšia skupina (11:00-12:00)

 

 • Katarína Batková prezentovala návrh zmlúv o spolupráci s jednotlivými organizáciami. Predmetná spolupráca bude spočívať hlavne v offline konzultáciách v rámci ŠD. RMS má záujem o partnerskú spoluprácu, kde by si jednotlivé partnerské organizácie realizovali svoje projekty za podpory RMS (administratívnej, finančnej, PR).

 

 • Katarína Batková prezentovala týždeň štruktúrovaného dialógu. Prebiehať bude tým spôsobom, že RMS nájde partnerov na daných vysokých školách, ktorí tie podujatia zorganizujú, kým RMS im ponúkne organizačnú pomoc, finančné krytie a propagáciu. Na stredných školách to bude prebiehať podobne. Akurát kontakty na stredné školy má RMS lepšie, a preto očakáva väčšie zapojenie. Ambíciou je organizovať aktivity na cca 10 vysokých školách a na 15-20 stredných školách v rámci pilotného projektu tento rok a prípadne to rozšíriť na ten nasledujúci.

 

 • Barbora Kohútiková prezentovala ochotu Divých makov zapojiť sa do štruktúrovaného dialógu skrze nimi organizovaný veľký workshop v auguste tohto roku.

 

 • Zuzana Michalicová vzniesla otázku vzťahu RMS a ZIPCeM. Vyjadrila veľkú spokojnosť s prácou ZIPCeM v priebehu posledných dvoch rokov a poukázala na to, že nerozumie vzťahu ŠD a projektu „Za jedno lano“. Podľa nej existuje možnosť duplicity. Zároveň upozornila na to, že celková koncepcia ŠD prezentovaná RMS je jej nejasná. Okrem toho jej rozsah aktivít v rámci ŠD pripadá málo ambiciózny.

V odpovedi Katarína Batková a aj Lucia Macaláková vysvetlila, že ŠD je národný „strešný“ projekt s európskym prekrytím a „Za jedno lano“ bude pokračovať ako čiastkový projekt v rámci ŠD, a preto nedochádza ku kolízii. Oba projekty sú plne komplementárne. ŠD organizovaný RMS bude ale mať zapojený väčší počet organizácií a väčšiu pestrosť akcií ako v minulosti. Formát a rozsah týchto akcií je ešte nejasný, pretože dohody s jednotlivými organizáciami sa ešte len tvoria. Katarína Batková sa ale zaviazala, že do 31.3. 2016 budú na internetových stránkach plne prístupné podrobné informácie o všetkých momentálne sa tvoriacich čiastkových projektoch v rámci ŠD.

 

 • Irena Jenčová prezentovala novú internetovú stránku strukturovanydialog.sk, jej funkcionalitu a celkovú koncepciu.

Zápisnicu vypracoval Matej Cíbik

V Bratislave, 24.2.2016