Stretnutie Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg

RMS pozýva na pracovné stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg, ktoré sa uskutoční dňa 24.2.2016 o 11.00 v priestoroch Iuventy, Karloveská 64 v Bratislave.

Program:

 1. Partnerské zmluvy
  1. Predloženie návrhu partnerskej zmluvy
  2. Diskusia o konkrétnych možnostiach zapojenia sa do Týždňa štruktúrovaného dialógu
  3. Diskusia o prepojení aktivít partnerských organizácií so štruktúrovaným dialógom
 2. Odporúčania zo 4. Cyklu Štruktúrovaného dialógu na EÚ úrovni a národnej úrovni
  1. Ako distribuovať výsledky zo 4. Cyklu medzi mladých ľudí, ako vedia partnerské organizácie pomôcť.
 3. Implementácia 5. Cyklu štruktúrovaného dialógu na EÚ úrovni
  1. Zapojenie sa do pracovnej skupiny pre aktivity v rámci Týždňa štruktúrovaného dialógu
 4. Koordinácia aktivít štruktúrovaného dialógu na národnej úrovni
  1. Predstavenie stránky www.strukturovanydialog.sk
  2. Prezentovanie partnerských organizácií na stránke – logo, krátka informácia, spôsob zapojenia do ŠD a odkaz na vaše stránky
 5. Rôzne, diskusia

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 19.2.2016 emailom na : petrikovicova@mladez.sk.