Správa z konzultácií IX. cyklu

IX. cyklus Európskeho dialógu s mládežou tematicky rámcovali ciele mládeže č. 10 – „Udržateľná zelená Európa“ a č.3 – „Inkluzívne spoločnosti“. V rámci cyklu sme uskutočnili sériu konzultácií, na ktorých sme sa týmto témam venovali do hĺbky s mladými ľuďmi reprezentujúcimi rôzne kategórie.

Konzultácie v tomto cykle prebiehali formou skupinových diskusií v rámci celej SR prevažnej prezenčnou formou v období od mája do augusta 2022. Viedli ich vyškolení facilitátori a facilitátorky. Celkovo sa uskutočnilo 39 konzultačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 430 mladých ľudí, pričom až 79% tvorili mladí vo veku od 13 do 18 rokov.

Celú záverečnú správu si môžete prečítať tu ⬇️

V záverečnej správe sa dočítate, aké sú názory a skúsenosti mladých ľudí pokiaľ ide o informovanosť a vzdelávanie o klimatickej zmene, zapojenie do rozhodovacích procesov či ako je vnímaná zodpovednosť politikov vo vzťahu k zmene klímy. Súčasťou konzultácií bola aj diskusia o mobilitných programoch a ich dostupnosti mladým z  marginalizovaných skupín, ale aj to, ako  vnímajú mladí dostupnosť infraštruktúry, ktorá by ich podporovala v udržateľnom spôsobe života.