IX. cyklus Európskeho dialógu s mládežou tematicky rámcovali ciele mládeže č. 10 – „Udržateľná zelená Európa“ a č.3 – „Inkluzívne spoločnosti“. V rámci cyklu sme uskutočnili sériu konzultácií, na ktorých sme sa týmto témam venovali do hĺbky s mladými ľuďmi reprezentujúcimi rôzne kategórie. Kon