Zápis zo stretnutia NPS 25. 4. 2016

STRETNUTIE NÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY 25/4/2016

Přítomní:

Matej Cíbik, Tatiana Petríkovičová (RmS),

Miroslava Gajdošová (MINEDU),

Peter Lenčo, Bea Šimurdová, Gabriela Mezeiová, Zuzana Spodniaková (IUVENTA)

Martin Kuštek (AKRAM)

Lucia Macaláková, Zuzana Valenteje (ZIPCeM)

Petra Rendková, Matej Martovič (ŠRVŠ)

 

  1. Úvod a aktualizace informací

Setkání zahájil Matej Cíbik, který  informoval o počtu organizací, jež se chtějí zapojit do konzultační fáze Štruktúrovaného dialógu (ŠD). Doposud s Radou mládeže Slovenska podepsalo partnerskou smlouvu 10 organizací. Následně bylo informováno, kdy se uskuteční nejbližší konzultační aktivity:

  • 4. – 1.5. 2016 se v Nitre koná valné shromáždění European Student Network (ESN), kde se očekává účast přibližně 70 mladých delegátů, metodou world café se zde budou prezentovat konzultační otázky.
  • 5. 2016 začnou diskuze ŠRVŠ na vysokách školách, budou se pořádat kulaté stoly. Informace o jednotlivých setkáních budou prezentované na webu ŠD a facebookové stránce.
  • další nadcházející aktivity bude pořádat OZ Fénix a Maďarští skauti, data budou upřesněna, o jednotlivých akcích bude informováno na webových stránkách ŠD a skrze sociální média.

 

Martin Kuštek se následně zeptal, jak bude RmS sledovat, kolik respondentů se zapojilo – byla vyslovena obava, že organizace budou reportovat určitý počet dotazníků, který ovšem nemusí odpovídat reálnemu vzorku. Peter Lenčo navrhl vytvořit formuláře na reportování z akcí. Matej  Cíbik k tomu dodal, že budeme mít prezenční listiny a fotky, ale také výstupní zápis. Peter Lenčo k tomu ještě  pošle “Usměrnění o komunikaci” (Ireně Jenčové, PR manažerce RmS).

Zástupci ŠRVŠ podalo doplňující informace o jejich konzultačních “roadshow” po slovenských vysokých školách a vznesli otázku, jak o jednotlivých akcích informovat na sociálních sítích, zda se zřídí facebook stránka ŠD anebo se bude vše prezentovat na webových stránkách ŠD. Toto se vyřeší po dohodě s Irenou Jenčovou z RmS a zároveň se dohodnou podrobnosti ohledně propagačních předmětů.

Peter Lenčo informoval, že 9. mája proběhnou “Evropské dny”. Národní agentura Erasmus + spolupracuje se zastoupením EU na Slovensku a bylo by proto možné ŠD do Evropských dnů zapojit. Dále, ve dnech 28.-29.5. bude konat akce “Bažant na Mlynoch”  kde Erasmus+ se bude rovněž prezentovat a i zde je prostor minimálně na propagaci ŠD. Zástupci ŠRVŠ přišli s nápadem na fotostěnu, která by se potom sdílela na sociální sítě. Detaily je potřebné dohodnout s NA Erasmus + (G. Mezeiová). Peter Lenčo to s nimi bude komunikovat, případné podrobnosti dohodne RmS. Do těchto aktivit by se dali zapojit i absolventi semináře KA3 – mladí delegáti ŠD, je však třeba je připravit na extrémní situace (opilí účastníci atp).

1.Konzultační otázky.

Matej  Cíbik představil konzultační otázky. Z původních 6 otázek v anglické verzi se vytvořilo 10 slovenských, tak, aby byly  mladým lidem jazykově co njepřístupnější. Matej Cibík dále vysvětlil, proč jsme v otázce č. 4 “Sú medzi tvojimi kamarátmi a známymi aj ľudia z odlišného sociálneho a kultúrneho prostredia” (…) vynechali “etnického a náboženského prostredia”  – kontext o spolužití mezi křesťanskou a muslimskou společností není pro slovenský prostor relevantní.

Mirka Gajdošová a Peter Lenčo však nesouhlasili, podle nich je důležité kvůli prevenci i tuto tému konzultovat, neboť zde se může potvrdit nárust extrémismu u slovenské mládeže. Martin Kuštek s Matejem Cíbikem souhlasil, ale vznesl podnět, zda pak výstupy konzultací budou porovnatelné v rámci EU, pokud tuto otázku vynecháme. Matej namítl, že přímočará porovnatelnost není cílem projektu ŠD – nesupluje Eurostat. Peter Lenčo navrhl, ať se všechny adjektiva (kulturní, sociální, etnické, náboženské) vzpomenou již v první otázce a respondenti pak budou dále s tímto kontextem pracovat i v dalších otázkach.

Zástupkyně ZIPCeM vyjádřili pochyby, že otázky budou mít vypovědní hodnotu. Martin Kuštek se k tomu vyjádřil, že spíše než otázky je třeba definovat to, jaké odpovědi chceme dostat.  Otázky je třeba na jednotlivých konzultacích přizpůsobit cílové skupině, shodli se Martin Kuštek, Peter Lenčo a Mirka Gajdošová. Konkrétní znění otázek není až tak důležité, vzledem k tomu, že víme, co se chceme ptát, důležité jsou skupiny respondentů.

Opět se vznesla otázka, jakým způsobem se budou zaznamenávat odpovědi na jednotlivých aktivitách. Kromě samotných face-to-face konzultací je třeba účastníky po konci diskuzi pozvat k vyplnění on-line dotazníku. Martin Kuštek navrhl používat po konci diskuzních střetnutí aplikaci sli.do, hrozí zde však nebezpečí nebezpečí, že se účastníci nechají “strhnout davem” a budou odpovídat tak jako jejich přátelé, většina atp. Peter Lenčo se závěrem nabídl, že do konce týdne pomůže s přeformulováním otázek. Lucia Macláková dodala, že na kulatých stolech, které pořádá ZIPCeM na lokální úrovni, se budou věnovat hlavně posledním dvěma otázkám, neboť jsou  pro ně vzhledem k zaměření diskusních střetnutí nejrelevantnější.

2. Téma V. cyklu.

Matej Cíbik řekl, že původní název témy V. cyklu ŠD je příliš dlouhý na to, aby byl použitý jako hlavička všech diskuzí v rámci konzultací ŠD – organizace by tak měli mít volnou ruku v tom, jak své konzultační aktivity pojmenují.

Mirka Gajdošová však namítla, že původní název témy navržený Evropskou komisí je třeba ponechat minimálně v úvodech diskuzí (na prezentacích, pozvánkách atp.) a navíc že slovo “inclusive” nelze překládat jako tolerantní.

Lucia Macaláková navrhla přidat do názvu témy “Život v spoločnosti, ktorá je pre všetkých”. Mirka Gajdošová dále navrhla, aby vznikl konzultační dotazník i pro experty a úředníky, je totiž nutné vědět názory i pracovníků s mládeží. Podle Petra Lenča navrhol, aby sme podnet M. Gajdošové řešili až ve chvíli, kdy budou hotové výstupy z konzultací, neboť v tomto  aktuálním stádiu konzultací názory expertů nepotřebujeme.

3. Výstupy ŠD ze IV. cyklu

Padla zde otázka, jak pracovat s výstupy ŠD IV. cyklu na národní úrovni. Matej Cíbik navrhl zvolit si  tzv.ambasádory  jednotlivých otázek, kteří budou sledovat vývoj jednotlivých doporučení. Monitoring není možný, dá se však ale zjistit, jak jednotlivé doporučení fungují v praxi a tyto poznatky následně sdílet v rámci NPS a případně navrhnout další postup pro jejich implementaci. RmS se podujali monitorovat doporučení č. 4, 7, 8. Na příští schůzce NPS pak přinese update o  progresu jednotlivých odporučeních – či k nim dochází nebo ne.

4. Diskuze k přípravě delegátů na EYC KE

Mirka Gajdošová vznesla požadavek, aby NPS ŠD přišla s aktivitou, která pomůže připravit mládežnické delegáty na EYC v Košicích. Cílem přípravy je, aby se delegáti skutečně zamysleli nad témou V. cyklu  a na konferenci přišli s určitou znalostí dané problematiky a povědomím o ní. Kvůli této aktivitě se nebude vytvářet pracovní skupina, NPS ji bude řešit jako celek. Návrhy aktivit se  pošlou Mirce Gajdošové  do konce týdne, tedy 29.5. 2016 a na následujícím setkání NPS se o jednotlivých návrzích bude hlasovat. Konkrétní aktivita musí být vymyšlena do nejbližšího zasedání ESC SD, tedy 6. června 2016.

5. Různé

Martin Kuštek chtěl vědět, jaké konkrétní dopady budou mít konzultace na mládež v regionech a dále, jaké existující nástroje, (mediální, offline, online) se počas konzultací plánují použít, aby se zasáhly konkrétní cílové skupiny. Tuto otázku je třeba směřovat na PR manažerku RmS, Irenu Jenčovou, která  o mediální strategii pojedná na nejbližším setkání NPS, pro zatím tak bylo toto téma odloženo.

Další setkání  NPS bude 2. června 2016  v 10h v sídle organizace IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zápis vyhotovila: Tatiana Petríkovičová (RmS)