Výzvou nezmenená: Bezpečné a inšpiratívne priestory pre mladých

Na Slovensku je dlhodobo nedostatočne riešený problém infraštruktúry pre mladých v podobe širokého spektra priestorov, ako sú napr. rôzne centrá alebo kluby pre mladých. Mapovanie potrieb mladých ľudí pritom ukazuje, že chcú byť aktívni, chcú sa zapájať, no veľmi často potrebujú práve dostupné priestory, ktoré by mohli zastrešiť ich aktivity. Najväčší problém, na ktorý narážame je nedostatočné vnímanie závažnosti tejto potreby na lokálnej, regionálnej ale i národnej politickej úrovni.

Pripomeňme si, že ešte v roku 2018 boli výsledkom konzultácií v rámci Európskeho dialógu s mládežou (vtedy ešte pod názvom Štruktúrovaný dialóg) vytvorené tzv. Európske ciele mládeže, ktoré sa stali súčasťou Európskej stratégie pre mládež. Medzi jedenástimi cieľmi, ktoré sa bezprostredne týkajú životov mladých ľudí, a ktoré by zároveň mali mať politickú prioritu, sú zahrnuté aj priestory pre mladých (Cieľ #9 Priestor a participácia pre všetkých). Tento cieľ bol nosnou témou aj aktuálneho VIII. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou.

Mladí ľudia potrebujú mať prístup k fyzickým priestorom na mieste, kde žijú na to, aby bolo možné podporovať ich osobnostný, kultúrny či občiansko-politický rozvoj. Chápeme tým priestory, pre ktoré je príznačné neformálne a rovesnícke prostredie s podporou dospelých. Mohlo by sa zdať, že mladí predsa majú kam chodiť, úplne pritom postačuje, že idú „von“. Dospelých (rodičov) by ale malo zaujímať, kam „von“ a ideálne aj to, čo sa tam deje. Bez moralizovania, pre mladých nad 15 to totiž znamená, že pôjdu spolu do kaviarne alebo čajovne, kde sa aspoň môžu s rovesníkmi zohriať a dať si kávu. Zdravý rozum nám ale hovorí, že takéto podmienky asi nebudú práve podporovať osobnostný rast a rozvoj. Navyše vytvárajú priaznivú živnú pôdu aj pre experimenty na hrane patologického správania. Koľkých mladých sa to týka? Podľa výsledkov konzultácií z jari 2021, až 70% respondentov nemá kde tráviť voľný čas so svojimi rovesníkmi.

Treba povedať, že na to, aby takýto priestor pre mladých mohol vzniknúť, netreba až tak veľa. V konzultačných diskusiách nám účastníci s prehľadom dokázali identifikovať nevyužívané priestory, ktoré by mohli byť takto využívané v obciach a mestách, v ktorých žijú. Prichádzali tiež s mnohými návrhmi na využitie či uskutočnenie svojich aktivít. Na mladých sa však v mestách a obciach kde žijú často zabúda, a to už pri tvorbe plánov komunitného rozvoja, územných či urbanistických plánoch a pod. V praxi sa stretávame s existenciou nízkoprahových klubov a programov, ktoré ale sú primárne určené ako sociálna služba pre zraniteľnú skupinu detí a mladých ľudí, často zo znevýhodneného prostredia. Svoju prácu v tomto smere robia aj viaceré mládežnícke organizácie, či ojedinelé Centrá voľného času. Evidujeme už aj existenciu centier či klubov pre mladých, ktoré vznikli ako iniciatíva zdola vedená miestnymi občianskymi združeniami. Aj tento výpočet odráža skutočnosť, že ponuka takýchto zariadení alebo priestorov pre väčšinovú mládež jednoducho nie je dostatočná.

Diskusie s mladými ukázali v tomto smere viacero prekážok, na ktoré snaha založiť mládežnícky klub narazí. Najväčším problémom, ktorý sťažuje vznik a prevádzku takýchto klubov, sú finančné prostriedky. Chýbajú v rozpočtoch obcí a miest a neexistuje ani finančná schéma, ktorá by podporovala nepretržitú systematickú činnosť takýchto zariadení. Isto nikoho neprekvapí, že mnoho aktivít prebieha na dobrovoľníckej báze a v sektore práce s mládežou je to považované za samozrejmosť. Nie všetko sa však dá riešiť len so zapojením dobrovoľníkov. Napríklad zaplatiť kvalitných odborníkov na dlhodobú spoluprácu už môže by problém.

Napriek mnohým životaschopným iniciatívam, ktoré v tomto smere robia obdivuhodnú prácu, je nevyhnutné v tomto smere hľadať systémové riešenie. Negatívne dopady pandémie, obmedzenie rovesníckych kontaktov a možností osobnostného rozvoja sú tie argumenty, ktoré by mali posilniť celospoločenský záujem o systémové riešenie voľnočasových potrieb mladých ľudí.

Európsky dialóg s mládežou je nástroj na zapájanie mladých ľudí do tvorby európskych politík. Názory mladých ľudí naprieč krajinami EÚ 27 slúži ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. 

V rámci Európskeho dialógu s mládežou pravidelne prebiehajú konzultácie aj formou zdieľaného online dotazníka. Tak to bolo aj v aktuálnom VIII. Cykle. Konzultačný dotazník na jar 2021 vyplnilo napriek prísnym pandemickým obmedzeniam v čase zberu dát až 4490 mladých ľudí. Ďalších 343 mladých ľudí sa zapojilo do moderovaných diskusií.