Staň sa mladým delegátom / mladou delegátkou Európskeho dialógu s mládežou

Európsky dialóg s mládežou (EDM) je participatívny projekt Európskej únie, ktorého cieľom je vytvoriť platformu pre mladých ľudí z členských krajín, kde môžu vyjadriť svoj názor a pohľad na rôzne dôležité témy. Zapojením mladých ľudí do verejného diania sa snaží budovať záujem o dianie na domácej a európskej scéne, no zároveň integruje poznatky do tvorby politík. Viac sa môžeš dozvedieť tu.

Práve teraz vyberáme 3 delegátov a delegátky na X. cyklus projektu EDM, ktorý bude trvať od júla 2023 až do decembra 2024. Rola delegáta/ky je rôznorodá. Jednak sa budeš podieľať na aktivitách spojených s dialógom a zistenia z výskumov komunikovať na domácej pôde na Slovensku a taktiež o nich diskutovať na 3 európskych mládežníckych konferenciách (Španielsko, Belgicko, Maďarsko). Ďalej sa budeš venovať zviditeľňovaniu Európskych cieľov pre mládež, najmä cieľa č. 3 – Inkluzívne spoločnosti, ktorý bude nosnou témou pre tento cyklus. V neposlednom rade bude delegátovi/delegátke ponúknutý dostatočný priestor a podpora (mentoringová a podľa možností aj finančná) na realizáciu svojich aktivít spojených s dialógom. V ideálnom prípade by sa tieto aktivity mali do určitej miery týkať témy tohto cyklu, teda inklúzie, ale nie je to nutnou podmienkou. Je na Tebe či zorganizuješ pub quiz o Európskej únii, verejnú diskusiu so svojou obľúbenou osobnosťou alebo čokoľvek iné podporujúce participáciu mládeže na verejnom dianí. Nápadom sa medze rozhodne nekladú!

Ako prebieha EDM a čo je rola delegáta/ky:
 • Každého 1,5 roka je zvolený jeden alebo viac cieľov z Európskych cieľov pre mládež, ktorý tvorí nosnú tému pre daný cyklus. V každej členskej krajine sa potom odohrávajú konzultácie s mládežou na danú tému. Zvoleným cieľom pre nadchádzajúci X. cyklus je Európsky cieľ pre mládež č. 3 – Inkluzívne spoločnosti. Na každý cyklus sú zvolení 3 mládežnícki delegáti.
 • Začiatkom roka 2024 budú naprieč Slovenskom prebiehať konzultácie s mládežou realizované facilitátormi, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Títo facilitátori sú zväčša mladí ľudia aktívni vo svojom okolí či vo svojej komunite. Ak budeš mať záujem, určite sa samotných konzultácií môžeš zúčastniť aj Ty. Starostlivo Ťa vyškolíme a pripravíme. Následne budú zistenia z konzultácií spracované do dokumentu, ktorý predstavuje oficiálnu záverečnú správu daného cyklu.
 • Po zvyšok roka 2024 sa potom Ty v spolupráci s ďalšími aktérmi EDM budete venovať zviditeľňovaniu zistení z týchto konzultácií s mládežou spísaných v záverečnej správe. Zistenia budete tlmočiť záujmovým skupinám ale aj verejnosti. Spôsob akým toto budeš vykonávať je na Tebe, celkovo máš voľnú ruku si vytvoriť svoju agendu podľa svojich preferencií, so všetkým Ti však radi pomôžeme.
 • Okrem diseminácie zistení z konzultácií na Slovensku sa od delegáta/ky očakáva aj aktívna účasť na 3 mládežníckych konferenciách v Španielsku, Belgicku a Maďarsku.

Poďme si to celé zhrnúť.

Je potrebné aby:
 • si bol(a) vo veku 18 – 29 rokov;
 • si sa väčšinu roka zdržiaval/a na území Slovenska;
 • si plynule ovládal/a slovenčinu a angličtinu slovom i písmom;
 • Ťa zaujímalo verejné dianie alebo oblasť mládeže;
 • si mal/a záujem o Európsku úniu, jej aktivity a fungovanie;
 • si sa angažoval/a alebo chcel/a angažovať v rôznych spoločenských témach.
Čo sa od Teba bude očakávať:
 • čas na tento projekt a aktivity s ním spojené – časovo sa prispôsobíme Tvojim možnostiam, bude teda na Tebe ako si to rozvrhneš;
 • proaktívne zapájanie sa pri implementácií európskej mládežníckej politiky na Slovensku či v propagovaní Európskych cieľov mládeže;
 • účasť na 3 medzinárodných mládežníckych konferenciách v Španielsku, Belgicku a Maďarsku;
 • účasť na akciách a podujatiach (podľa svojho výberu) s cieľom propagovať zistenia v rámci projektu EDM;
 • prispievanie k aktivitám EDM na Slovensku vrátane Tvojich vlastných iniciatív a nápadov na podujatia, workshopy a pod.;
 • propagácia programu, jeho tém a aktivít na ktorých sa zúčastníš na sociálnych sieťach.
Výberový proces:

Úspešný uchádzač je ten/tá, ktorý/á do 8.6.2023 12:00 CEST odošle:

 1. Prihlášku v Google Forms ➡️ https://forms.gle/fmrQpj8s1oqtQDVw6
 2. Štruktúrovaný životopis na adresu kristofcakova@mladez.sk, s predmetom mailu “Mládežnícky delegát EDM” alebo “Mládežnícka delegátka EDM

Uchádzači budú individuálne posúdení na základe uvedených faktorov ako: Tvoj osobný záujem, zručnosti či časové možnosti s dôrazom na vlastné navrhované aktivity počas trvania X. cyklu EDM. Vybraní uchádzači budú následne pozvaní na osobný pohovor. Osobné pohovory budú prebiehať v dátumoch 19. – 23.6.2023, na adrese Štúrova 3 v Bratislave. Komisia bude zložená zo zástupcov Rady mládeže Slovenska, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

V prípade, že máš ešte stále nejaké nezodpovedané otázky, prosím, kontaktuj Moniku na adrese kristofcakova@mladez.sk, ktorá koordinuje projekt EDM na Slovensku a rada Ti na všetko odpovie.

Budeme sa tešiť na Tvoju prihlášku!:)