Rada mládeže Slovenska vybrala delegátov, ktorí budú Slovensko zastupovať počas X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Bratislava 19.7.2023Rada mládeže Slovenska spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) zvolila nových delegátov do X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Slovensko budú zastupovať Marco Németh, Erik Jančík a Ľubomír Girašek. 

Európsky dialóg s mládežou (EDM) je projekt Európskej únie, ktorého cieľom je vytvoriť platformu pre mladých ľudí z členských krajín, kde môžu vyjadriť svoj názor a pohľad na rôzne dôležité témy. Zapájaním mladých ľudí do verejného života sa snaží budovať záujem o politiku a dianie na domácej a európskej scéne, no zároveň integruje poznatky do tvorby verejných politík.

“EDM je výborná príležitosť, ako priniesť názory mladých ľudí zo všetkých kútov členských krajín EÚ a diskutovať o nich navzájom,“ hovorí Monika Krištofčáková, koordinátorka tohto projektu na Slovensku.

EDM tvoria 18-mesačné cykly, ktoré sú venované vopred určenej téme vychádzajúcej z Európskych cieľov pre mládež. Členské krajiny v každom cykle reprezentujú mládežnícki delegáti, ktorí predstavujú hlas mladých zo svojej domoviny. Na konferenciách delegáti diskutujú a prezentujú svoje názory v rámci danej témy. Záverečné zistenia z konferencií by mali byť následne zohľadňované pri tvorbe politík na lokálnej aj európskej úrovni.

 

Aktualitou je výber nových delegátov

Novými delegátmi X.cyklu, ktorí boli vybraný na základe ich kvalifikácií, sú traja mladí Slováci, a to Marco Németh, Erik Jančík a Ľubomír Girašek. 

Najmladším z trojice delegátov je Marco Németh. V súčasnosti je študentom gymnázia v Dunajskej Strede a tiež Milestone Institute v Budapešti. Od európskych volieb v roku 2019 spolupracuje s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Marco napísal a vydal knihu Európa v Kocke, v ktorej mládeži prístupným jazykom načrtol vznik a fungovanie Európskej únie, za ktorú v roku 2022 získal Cenu európskeho občana. Od roku 2022 je súčasťou Marcin Król Fellow v think tanku Visegrad Insight. Tiež prispieva na portál Startitup.

“Je všeobence známe, že vedomosti mladých ľudí na Slovensku o EÚ sú chabé, preto sa teším, že aj vďaka Európskemu dialógu s mládežou budem pokračovať v šírení povedomia o spoločenstve, ktorého členmi sme aj my,” uviedol Marco Németh. 

Ďalším z trojice delegátov je Erik Jančík, pochádza z Vysokej nad Kysucou. Študuje politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Popri štúdiu zastáva funkciu poslanca obecného zastupiteľstva v jeho rodnej obci, okrem toho stojí za projektom Náučný chodník, ktorý odštartoval v programe Spojme hlavy. Jeho cieľom je podpora mladých komunitných lídrov. Ako projektový koordinátor pracuje v Nadácii pre deti Slovenska.

Mojou prioritou bude zacieliť čo najväčšie spektrum mladých ľudí, s čím súvisí aj to, že budem okrem gymnázií a humanitne orientovaných škôl oslovovať aj školy technického zamerania,” povedal Erik Jančík.

Novým delegátom sa stal tiež Ľubomír Girašek. Po strednej škole začal navštevovať Moskovský inštitút medzinárodných vzťahov v Moskve, avšak po vypuknutí vojny sa rozhodol svoje štúdium prerušiť a pokračovať na Univerzite Mateja Bela. Táto univerzita  mu umožnila stážovať a dlhodobo sa rozvíjať v mimoškolských aktivitách, napríklad v GLOBSEC-u, v Bruseli, na Zastúpení Košického samosprávneho kraja pri EÚ, alebo na našom veľvyslanectve v Nairobi, kde sa venoval témam, ktoré sú spojené s pôsobením OSN.

“Je smutné, že v 21. storočí sa aj ľudia na Slovensku cítia vyradení zo spoločnosti a ukrátení o rôzne možnosti. Tieto skutočnosti som sa preto rozhodol zmeniť z výziev na priority,” zdôraznil Ľubomír Girašek.

Počas X. cyklu bude predsedať EDM Španielsko, Belgicko a Maďarsko. Hlavnými cieľmi tohto cyklu bude zintenzívniť výmenu medzi politikami, rozhodovacími orgánmi a mladými ľuďmi v Európe a tiež určiť nástroje, ktoré umožnia zvýšiť kvalitu EDM, zvýšiť jej viditeľnosť a zabezpečiť vyššiu účasť mládeže. Každá z predsedajúcich krajín zorganizuje mládežnícku konferenciu.

Témou nového cyklu budú Inkluzívne spoločnosti, aby mladí ľudia boli pripravení úspešnejšie odolávať voči vznikajúcim prekážkam. Inkluzívna spoločnosť umožní mládeži aktívne sa zapájať do riešenia nových výziev.

Na Slovensku si EDM vytýčila za cieľ osloviť čo najširšiu vzorku mládeže a presvedči ich, aby prispievali do dialógu v rámci tém, ktoré ovplyvňujú ich život.

 

Európsky dialóg s mládežou sa odohráva na niekoľkých úrovniach

Na národnej úrovni: EDM funguje ako platforma na sieťovanie mladých ľudí, ale aj mládežníckych organizácií, a pomáha vytvárať priestor na diskusiu v rôznych témach. Okrem toho zahŕňa aj aktivity Národnej pracovnej skupiny (NPS), ktorá zabezpečuje získavanie dát v kvalitných prieskumoch (konzultáciách), ktoré sú následne prezentované na európskych konferenciách, aby mladí mohli byť dôležitým bodom pri tvorbe domácej aj celoeurópskej politiky.

Na európskej úrovni: Každý cyklus trvá 18 mesiacov, počas ktorých sa v rámci EDM konajú 3 konferencie. V rámci konferencií sa stretávajú delegáti z celej EÚ, kde majú priestor diskutovať na danú tému, avšak tentoraz na európskej úrovni. Zistenia z domoviny sú následne dodané Európskej komisii, ktorá na ich základe vypracúva odporúčania pre jednotlivé krajiny. Takto by sa názory a postrehy mladých ľudí mali dostávať až na najvyšší level domácej a európskej politiky.

 

Viac o Európskom dialógu s mládežou sa dočítate tu: https://eudialogsmladezou.sk/co-je-europsky-dialog/

Viac informácií o nových delegátoch nájdete tu: https://eudialogsmladezou.sk/predstavujeme-vam-delegatov-x-cyklu/