Pozvánka na stretnutie NPS

Pozývame Vás na pracovné stretnutie NPS pre ŠD, ktoré sa uskutoční dňa 25.4. 2016 o 10.00 v priestoroch Iuventy, Karloveská 64 v Bratislave.

Milí členovia Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg,

Pozývame Vás na pracovné stretnutie NPS pre ŠD, ktoré sa uskutoční dňa 25.4. 2016 o 10.00 v priestoroch Iuventy, Karloveská 64 v Bratislave.

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 22.4.2016 emailom na: cibik@mladez.sk.

Program:

1. Prezentácia progresu od posledného stretnutia NPS.

2. Diskusia k návrhu slovenských otázok (nachádzajú sa v prílohe).

3. Implementácia 4. cyklu Štruktúrovaného dialógu na národnej úrovni.

Diskusia k jednotlivým odporúčaniam na základe analýzy vypracovanej IUVENTOU a osvojenie si jednotlivých odporúčaní členmi NPS.

4. Diskusia k príprave mládežníckych delegátov na EYC Košice.

5. Rôzne.

S pozdravom,

Mgr. Matej Cíbik, PhD.

koordinátor NPS