Mládežnícka konferencia v Európskom hlavnom meste mládeže, Ghente

Počas mesiaca marec sa uskutočnila mládežnícka konferencia v belgickom Ghente. Mesto Ghent je zároveň aj počas roka 2024 európskym mestom mládeže. Konferencie sa zo Slovenska zúčastnili traja mládežnícki delegáti Európskeho dialógu s mládežou – Ľubomír Girašek, Erik Jančík a Marco Néemth.

Konferencia privítala viac ako 300 účastníkov z 32 krajín Európy. Delegáti, zástupcovia ministerstiev a rôznych iných inštitúcií, sa zameriavali na tretí cieľ európskej mládeže – vytváranie inkluzívnych spoločností, pričom sa venovali otázkam chudoby, diskriminácie a sociálneho začleňovania.

Touto konferenciou v Gente začína fáza implementácie. Účastníci spájajú a syntetizujú zistenia z konzultácií v rôznych krajinách s cieľom sformulovať odporúčania pre politiky Európskej únie a členských štátov v oblasti inkluzívnej spoločnosti, čím sa ciele mládeže premietnu do praktických opatrení.