Európska konferencia mládeže

V dňoch 20. až 22. marca 2023 sa vo švédskom mestečku Växjö konala konferencia Európskeho dialógu s mládežou pod záštitou švédskeho predsedníctva Rady EÚ. Konferencie, ktorá symbolicky uzatvárala 9. cyklus vedený trojicou predsedníctiev Rady EÚ v zložení Francúzsko, Česká republika a Švédsko sa zúčastnila trojica mládežníckych delegátov pre Európsky dialóg s mládežou Veronika Plachá, Martina Tóthová a Marián Piskor.

Na konferencii každý členský štát reprezentuje 5 delegátov, z toho dvaja zástupcovia ministerstva a traja mládežnícky delegáti. Keďže je jasné, že len spoločne vieme tvoriť udržateľnú a inkluzívnu Európu, spoločne sme sa sústredili na dva európske ciele mládeže – inkluzívnu spoločnosť a udržateľnú zelenú Európu. Hádam najdôležitejšiu časť konferencie tvorili panelové diskusie a pracovné skupiny. Išlo o päť väčších tímov, ktoré sa zamerali na jednu z tém: informácie a vzdelávanie, mládežnícky aktivizmus, environmentálnu politiku, mobilitu a solidaritu a prístup k infraštruktúre.

Na konferencii diskutujú mladí ľudia a mládežnícke organizácie o procesoch, podnetoch a otázkach, ktoré sú pre mládež nesmierne dôležité, priamo s tvorcami politík. Majú tak istotu, že potreby mladých a ich a názory budú zohľadnené pri formovaní európskych politík. Delegáti spoločne tvorili odporúčania na riešenie problémov v danej oblasti, ktoré budú zahrnuté do uznesenia Rady o výsledkoch 9. cyklu dialógu. Keďže išlo o medzinárodné skupinky, spektrum názorov a skúsenosti bolo pestré a ozvláštnili tak nejednu diskusiu – predsa len sme zjednotení v rozmanitosti ☺. Táto skúsenosť bola skvelá na nadväzovanie kontaktov a odovzdávanie si dobrých príkladov z praxe, ktorými sa vieme inšpirovať a pomôžu nám tak zlepšiť situáciu u nás doma, na Slovensku.

Chceli by sme zbúrať mýt o diktáte z Bruselu, keďže naše názory a skúsenosti mali po celý čas rovnakú váhu ako hlasy našich kolegov z ostatných krajín. Každý z nás vie prispieť k zlepšeniu situácie a tvorbe európskych politík. Môžeš tak spraviť aj ty, dokonca z pohodlia domova,  na stránke https://voices.youth.europa.eu/#/, kde nahráš svoj odkaz v hociktorom z oficiálnych jazykov EÚ a tvorcovia politík si ho pri tvorbe politík týkajúcich sa mládeže vypočujú. Prípadne si tu tiež môžeš vypočuť nápady na zlepšenia od tvojich rovesníkov z ostatných členských krajín EÚ.

Nižšie je možné si prečítať odporúčania k celkom, ktoré boli počas konferencie navrhnuté:

  • Naliehavo žiadame Európsku komisiu a členské štáty, aby vytvorili akčné plány zamerané na sektor formálneho vzdelávania a trh práce s cieľom zabezpečiť formálne uznávanie skúseností a kľúčových kompetencií získaných prostredníctvom účasti na dobrovoľníckej činnosti a vzdelávacej mobilite.
  • Navrhujeme vypracovanie právnych predpisov zabezpečujúcich zodpovednosť a transparentnosť v politike životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, tvorba procesov a podpora mechanizmov účasti a hodnotenia, ktoré to umožňujú na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.
  • Vyzývame členské štáty, aby zaručili nezávislé poradné rady na miestnej úrovni (napr. rady mládeže), ktoré by pozostávali z mladých ľudí, pričom by sa kládol dôraz na mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a uplatňoval by sa udržateľný prístup.
  • Žiadame členské štáty, aby zabezpečili rovnaký prístup k používateľsky prívetivým informáciám o udržateľnosti a zmene klímy prostredníctvom inkluzívneho a posilňujúceho neformálneho a formálneho vzdelávania podporujúceho medzigeneračný dialóg a vzdelávanie.