Analýza IV. cyklu Štruktúrovaného dialógu

Prinášame vám analýzu, ktorá prepája výstupy IV. cyklu štruktúrovaného dialógu z európskej úrovne (závery z Európskej konferencie mládeže v Luxembursku 2015) s výstupmi konzultácií na národnej
úrovni a s činnosťou kľúčových hráčov a ďalších spolupracujúcich inštitúcií, organizácií a
subjektov pôsobiacich v oblasti politiky mládeže, najmä na národnej a regionálnej úrovni.

Zároveň sú v nej zohľadnené opatrenie Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020. Obsahuje
návrhy na konkrétne činnosti v horizonte roka 2016 s presahom do strednodobého
horizontu cca 3 rokov.

Analýza prináša odporúčania, zhrnutie aktuálneho stavu a úlohy pre tieto oblasti

  • Vytvoriť kultúru participácie v škole
  • Zahrnutie mladých ľudí do politických rozhodovacích procesov
  • Posilňovanie zapojenia sa a angažovanosti tvorcov politík s mladými ľuďmi
  • Posilňovanie úlohy práce s mládežou pre politické posilnenie všetkých mladých ľudí
  • Rozvoj mládeži zrozumiteľných nástrojov politickej participácie
  • Rozvoj miestnej a priamej demokracie
  • Rozvoj alternatívnych foriem participácie

Celú analýzu si môžete pozrieť TU.