Záverečná správa X.cyklu: Inkluzívne spoločnosti

Typ výskumu: kvalitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 464 respondentov
Zber dát: 9.10. – 19.11.2023
Cieľová skupina: 13 – 30  rokov
Metódy: fokusová alebo diskusná skupina
Miesto: Slovensko

Európsky dialóg s mládežou je projekt prebiehajúci vo všetkých členských krajinách EÚ umožňujúci participáciu mladých na tvorbe politík. Jadro projektu predstavujú kvalitatívne konzultácie s mládežou. Na Slovensku tieto konzultácie zastrešuje Rada mládeže Slovenska, avšak spolupracuje pri tom s rôznymi organizáciami či jednotlivcami aktívnymi vo svojej komunite, aby bolo zabezpečené zastúpenie čo najširšieho spektra názorov naprieč celým územím Slovenska ale aj naprieč rôznymi sociálnymi a demografickými kategóriami. Na tomto mieste by sme sa všetkým facilitátorom a facilitátorkám chceli poďakovať, pretože práve vďaka nim sa konzultácie v rámci X. cyklu Európskeho dialógu s mládežou mohli uskutočniť.

V rámci tohto cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebiehali s mladými ľuďmi počas jesene 2023 konzultácie o inkluzívnej spoločnosti. V diskusiách sme  sa venovali rôznym témam, ktoré ich trápia v ich každodennom živote a zaslúžili by si väčšiu pozornosť zo strany politikov.

Bariéry

Téma bariér bola pre účastníkov konzultácií najviac zrozumiteľná a v rámci fokusových skupín jej venovali najväčšiu pozornosť. Účastníci konzultácií si uvedomovali širokospektrálnosť spôsobov vylúčenia. Mládež a deti môžu byť vylúčené na základe etnicity, ekonomického statusu, sociálneho statusu, rodu, sexuálnej orientácie, vierovyznania či zdravotného znevýhodnia. Mladí taktiež upozorňovali na problematiku viacnásobného znevýhodnenia. Ako najväčšiu bariéru vnímali predsudky, stereotypy a strach majority z inakosti.

Aktuálna podpora

Účastníci konzultácií s oveľa väčšou ľahkosťou identifikovali prekážky než formy účinnej podpory k začleneniu. Zároveň vyzdvihovali predovšetkým potrebu profesionálneho a akceptujúceho prístupu učiteľa voči žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naopak pri vstupe na pracovný trh menovali napríklad duálne vzdelávania, chránené dielne a sociálne podniky, zamestnanecké benefity či príspevky alebo hradené rekvalifikačné kurzy. Podpore v oblasti zdravotnej starostlivosti sa konzultujúci takmer vôbec nevenovali a ak áno, návrhy podpory boli skôr všeobecného charakteru.

Potrebné zmeny

Aké ďalšie opatrenia je potrebné prijať, aby sa umožnilo začlenenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti, najmä mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami? Odpovede na túto otázku mladí ľudia vyjadrili prostredníctvom nasledujúcich oblastí: osveta o téme inklúzie priamo na školách, finančná podpora znevýhodnenej mládeže, debarierizácia a odstránenie architektonických bariér školských budov, nultý resp. prípravný ročník základnej školy pre deti pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia, posilnenie personálnych kapacít zameraných na koordinovanie rozvoja inkluzívneho vzdelávania, vytvorenie oddychových zón v rámci školy, kde môžu žiaci tráviť spoločne čas.

Obzvlášť u zdravotne znevýhodnenej mládeže by podľa konzultujúcich pomohlo:

  • Materiálne zabezpečenie škôl (napr. kompenzačné učebné pomôcky)
  • Debarierizácia
  • Digitalizácia
  • Osvetové aktivity
  • Výška štátnych finančných príspevkov
  • Spolupráca škôl a zamestnávateľov s poradenskými a neziskovými organizáciami

Úloha mládežníckeho sektora

Tejto konzultačnej otázke sa venovalo pomerne málo fokusových skupín. Ak sa aj tejto téme facilitátori venovali, vo väčšine prípadov účastníci diskusií nešli veľmi do hĺbky, a to čiastočne z nevedomosti, t.j. nevedeli sa k téme vyjadriť, a čiastočne z dôvodu nedostatku času, keďže sa jednalo o poslednú konzultačnú otázku. Napriek tomu si myslíme, že táto téma je dôležitá a určite má zmysel skúmať ju podrobnejšie.

Záver

O záverečnú výskumnú správu sa RmS opiera vo svojej ďalšej činnosti a politickom zastupovaní mládeže. Odpovede mladých sú tiež zaslané Európskej komisii, ktorá na ich základe vytvorí odporúčania pre členské štáty EÚ. Týmito odporúčaniami sa následne zaoberajú v rôznej podobe aj politici na Slovensku.

Celú záverečnú správu si môžete prečítať tu ⬇️