Začíname nový cyklus

Dňa 1. júla 2023 začal nový, v poradí 10. cyklus Európskeho dialógu s mládežou. Ako už býva pravidlom, každý cyklus trvá 18 mesiacov, teda momentálny, novozačatý potrvá až do decembra 2024. Počas nasledujúcich 18 mesiacov bude EDM prebiehať v dvoch fázach – konzultačnej a implementačnej.

Počas X. cyklu bude predsedať Rade Európy Španielsko, Belgicko a Maďarsko. Práve počas takéhoto zloženia predsedníctva v roku 2010  bol po prvýkrát predstavený Európsky dialóg s mládežou, vtedy ešte nazývaný Štruktúrovaný dialóg. Teraz, počas 10. cyklu sa symbolicky toto predsedníctvo opakuje a poskytne ešte lepšiu príležitosť definovať a ďalej rozvíjať komplexnejšiu a zmysluplnejšiu výmenu medzi politikami, rozhodovacími orgánmi a mladými ľuďmi v Európe. Trojica si dáva okrem toho za cieľ vyvinúť konkrétne nástroje, ktoré budú stimulovať zlepšovanie kvality EDM – zvýšiť viditeľnosť, dostupnosť a inkluzívnosť ako aj vyššiu účasť mládeže. Každá z predsedajúcich krajín zorganizuje jednu z troch mládežníckych konferencií.

Témou novozačatého cyklu budú Inkluzívne spoločnosti, čo je zároveň aj EYG #3, ktorého cieľom je umožniť a zabezpečiť začlenenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti. V poslednom období bola pozícia mladých ľudí ovplyvnená rozličnými krízami ako napríklad pandémia Covid-19, klimatická zmena či ruská agresia na Ukrajine a ich následné spoločenské a hospodárske dopady na európske národy.

Mladí Európania sa v posledných rokoch konfrontujú aj s týmito výzvami:

  • pretrvávajúca chudoba a sociálne vylúčenie menšín a zraniteľnej mládeže
  • zdravotné problémy rôzneho druhu od pandémie koronavírusu až po duševnú pohodu
  • prístup ku kvalitnému zamestnaniu a odbornej príprave
  • klimatická zmena
  • mier a bezpečnosť
  • migrácia a stým súvisiace prerozdeľovanie zdrojov
  • využívanie nových technológií

Toto všetko vytvára silný tlak na sociálnu súdržnosť naprieč európskymi spoločnosťami aj u mladých ľudí. Posilnenie sociálnej inklúzie a súdržnosti prispieva k odolnosti voči vyššie zmieneným prekážkam. Zameranie sa na inkluzívnejšiu spoločnosť ponúka mladým ľuďom príležitosť prevziať aktívnu úlohu pri riešení nových výziev. Všetky tieto dôvody posilňujú dôležitosť témy zvolenej pre súčasný cyklus. Aj na pôde Slovenska budeme robiť všetko pre to, aby projekt EDM umožnil participáciu celej vzorky mládeže a ďalej usilovať o ešte väčšie zapojenie menšín, obyvateľov vidieckych oblastí či sociálne slabšieho prostredia, zdravotne znevýhodnených, skrátka umožniť všetkým mladým ľuďom, aby sa aktívne zúčastňovali a prispievali k dialógu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú ich životy.