Spoločné odporúčania štruktúrovaného dialógu o mládeži pre tvorcov politík mladými ľuďmi z Národnej konferencie mládeže konanej 4.10.2016 v Žiline

Účastníci Národnej konferencie mládeže, ktorá sa uskutočnila 4. októbra 2016 v Žiline zhodnotili, aká je aktuálna situácia mladých ľudí na Slovensku. V rámci podujatia prerokovali a prijali súbor odporúčaní a návrhov určených pre všetkých relevantných tvorcov mládežníckej politiky.  

1: Prístup ku kvalitným a kritickým informáciám

Stav očami mladých ľudí:

Mladí ľudia sú kritickí k médiám – k ich spôsobom a systému informovania. Médiá nie sú objektívne a silno ovplyvňujú reakcie občanov. Mladí ľudia chcú lepšie médiá – informácie a spôsoby,ktorým by rozumeli. Požadujú kvalitné a objektívne médiá, ktoré hovoria celú pravdu. Je potrebné zmeniť spôsob informovania o utečeneckej kríze. Myslia si že nájsť spoľahlivé zdroje informácií je čoraz zložitejšie. Túžia po väčšej transparentnosti a nezávislosti médií.

Odporúčania od mladých ľudí:

Podporiť zvýšenie mediálnej gramotnosti u mladých ľudí. Zabezpečiť, aby šírené informácie boli podložené dôveryhodnými dôkazmi. Do vyučovacích osnov zaradiť témy výchovy ku zdravému a objektívnemu kritickému mysleniu a argumentácii. Do vzdelávania pedagógov zaradiť ako žiakov viesť k triedeniu informácii bez toho, aby ich ovplyvňovali vlastnými názormi. Legislatívne podporovať mládežnícke organizácie, ktoré sa venujú formovaniu postojov mladých ľudí k triedeniu informácií a k mysleniu, ktoré vytvára objektívny pohľad na životné situácie a tým podporiť aj neformálne vzdelávanie.

2: Mladí ľudia pod tlakom: budovanie odolnosti a sebadôvery

Stav očami mladých ľudí:

Spoločnosť v ktorej mladí ľudia žijú má na mladých ľudí narastajúce očakávania; cítia tlak rodičov, pedagógov, iných dospelých, úradov. Nespĺňanie týchto očakávaní u mladých ľudí vyvoláva často pocit neschopnosti a zníženej sebadôvery. Mladí ľudia sa často stretávajú hlavne na pôde školy s ponižovaním a výsmechom pedagógov.

Odporúčania od mladých ľudí:

V školskej legislatíve zaviesť hodiny pozitívneho myslenia, kde sa mladí ľudia naučia vnímať aj pozitívne stránky života. Na tieto hodiny pripraviť aj pedagógov. Vytvoriť priestor, kde budú zverejňované reálne príklady zo života, ako mladý človek napriek veľkému tlaku vedel v ňom zdravo obstáť. Do výchovy k rodičovstvu a k pedagogickej činnosti zaviesť témy pochvaly a uznania druhého človeka. V školstve zrušiť systém známkovania, lebo veľmi často je postavený na subjektívnom dojme pedagóga. Podporovať mládežnícke organizácie, ktoré sa metódami neformálneho vzdelávania venujú podpore zdravého osobnostného rastu mladého človeka.

3: Za hranicou strachu a netolerancie: objavovanie rozdielnosti

Stav očami mladých ľudí:

Mladí ľudia sú znepokojení ovzduším napätia, nacionalizmu, strachu a rasizmu, ktoré sa v Európe šíri. Netolerancia podľa mladých ľudí má korene v nezdravej výchove ku kritickému mysleniu a postojom v ňom a tiež vo veľkom ovplyvňovaní médií a sociálnych sieti.

Odporúčania od mladých ľudí:

Vytvárať mnohé možnosti pre mladých ľudí osobných skúsenosti, stretnutí a spoznávania iných kultúr, rás, náboženstiev, farby pleti. Podporovať programy miestnej aj medzinárodnej spolupráce podporujúce interkultúrne učenie sa a predchádzanie diskriminácii.

4: Napred k vzdelávaciemu systému, ktorý je zameraný na objavovanie potenciálu mladých ľudí

Stav očami mladých ľudí:

Spoločnosť a pracovný trh sa dynamicky mení, zatiaľ čo mladí ľudia sa sťažujú na vzdelávací systém, spôsoby, ktorými sa učia, rovnako ako aj zručnosti, ktoré získavajú neodrážajú zmeny v spoločnosti a trhu práce. Podľa mladých ľudí školský systém zlyháva a my s ním. Je zameraný len na memorovanie a nerozvíja myslenie a tvorivosť mladého človeka.

Odporúčania od mladých ľudí:

Zmeniť vzdelávací systém, ktorý podporuje kreativitu, diverzitu a poskytuje mladým ľuďom vhodné zručnosti. Do vyučovania zaviesť viac praktických informácií a znížiť memorovanie. Rozšíriť duálne vzdelávanie a zážitkové vzdelávanie. Pedagógov viesť k postojom úcty k svojej profesií nielen k miestu, kde získavajú živobytie. Zvýšiť odmenu pedagógom so zvýšením kvality kreativity ich práce. V legislatíve by mali mať podporu aj tradičné remeslá a farmárstvo, kde by sa mnohí mladí ľudia našli. Vo vzdelávacom systéme uznávať aj neformálne vzdelávanie a pomôcť, aby ho uznávali aj zamestnávatelia.

5: Podpora angažovanosti mladých ľudí v spoločnosti, zvlášť ohrozených skupín

Stav očami mladých ľudí:

Mladí ľudia potrebujú cítiť, že sú užitoční v spoločnosti. Nielen pred voľbami. Chcú sa podieľať na živote komunity, regiónu a štátu. Chcú participovať. A to nielen mladí ľudia z veľkých miest ale aj vidiecka mládež, zdravotne postihnutí či zo sociálne slabého prostredia.

Odporúčania od mladých ľudí:

V legislatíve by malo byť viac podpory organizáciám a subjektom, ktoré sa venujú angažovaniu a participácii mladých ľudí. Pri výchove k rodičovstvu a pedagogickej profesii viesť osoby k správnej forme motivácie mladých ľudí k angažovanosti sa aj mimo priestoru rodiny a školy. Vytvoriť systém zviditeľňovania dobrých príkladov angažovaných mladých ľudí a ich oceňovania.

6: Obnovenie dôvery mladých ľudí k Európskemu projektu

Stav očami mladých ľudí:

Mladí ľudia vnímajú, že za posledné roky strácajú dôveru v schopnosť EÚ vytvoriť pracovné miesta, zabezpečiť solidaritu a rovnosť, spravodlivú politiku a rešpektovanie suverenity jej členských štátov. Výsledok referenda vo Veľkej Británii je posledným zo série problémov v Európe za posledné roky.

Odporúčania od mladých ľudí:

Viesť média k tomu, aby informovali pravdivo, nie subjektívne o reálnych situáciách v jednotlivých krajinách. Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o význame a zmysle byť členom Európskeho spoločenstva s pomenovaním pozitív aj negatív, ktoré to prináša.

7: Program mobility: zamestnanie a vzdelávanie pre všetkých

Stav očami mladých ľudí:

Mobilita je výborným nástrojom, pomocou ktorého mladí ľudia môžu rozvíjať svoje zručnosti a poznávať rozličné kultúry. Schémy mobility musia v súčasnosti tiež zohľadňovať potrebu mladých ľudí nájsť si prácu.

Odporúčania od mladých ľudí:

V legislatíve zabezpečiť uznávanie medzinárodných skúšok. Zabezpečiť väčšiu informovanosť o možnostiach mobility.

8: Dopad práce s mládežou a mládežníckych organizácii pre všetkých

Stav očami mladých ľudí:

Práca s mládežou a mládežnícke organizácie dokázali, že majú pozitívny dopad na životy mladých ľudí, ktorí ťažia z týchto získaných skúseností. Ponúkajú priestor pre rast, vystúpenie z komfortnej zóny ale tiež pre nové priateľstvá a pocit spolupatričnosti.

Odporúčania od mladých ľudí:

V legislatíve vytvoriť viac podpory pre neorganizovanú mládež, lebo počet organizovanej mládeže je veľmi nízky. Zvýšiť finančnú podporu rôznych mládežníckych organizácií, nielen celoštátnych aj tých, ktoré pracujú s neorganizovanou mládežou na lokálnej úrovní. Vytvoriť priestor na zviditeľňovanie mládežníckych organizácií a tých ktorí s mládežou pracujú.

Výstupy od mladých ľudí spracovali Darina Čierniková (darina.ciernikova@rmzk.sk) a Martin Šturek, (martin.sturek@rmzk.sk).