Mladí ľudia a politické rozhodnutia. Dve strany priepasti?

Výskumy, ktorým sa v RmS venujeme už niekoľko rokov ukazujú, že vplyv mladých na politiku a politické rozhodnutia je veľmi nízky. Posledné zistenia konzultácií v rámci VIII. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou tento trend bolestivo potvrdili. Bolestivo preto, lebo napriek vytúženej zmene politickej garnitúry zatiaľ nenastala zásadnejšia zmena politickej kultúry voči mladým ľuďom. Až 76% respondentov v konzultáciách uviedlo, že nemajú vplyv na politické rozhodnutia. Ba čo viac, pandémia COVID-19 pocit odstrihnutia od možnosti ovplyvniť verejné dianie a politické rozhodovanie ešte viac prehĺbil. Mladí pociťujú silnú politickú bezmocnosť v mnohých oblastiach, ktoré sa týkajú ich každodenného života. Na čele tohto rebríčka je riadenie krízy COVID-19. Až 59% respondentov má pocit, že k tejto téme nemá priestor vyjadriť sa. Silný pocit bezmocnosti však pozorujeme aj pri takých témach, ako sú rozvoj vidieckych oblastí, začleňovanie menšín ale aj politika duševného zdravia. Nie je všetko len beznádejné. Vo verejnom priestore sa postupne vytvára priestor aj pre to, aby zaznel vo väčšej miere hlas mladých ľudí. Oblasťou, kde sa tak deje, je životné prostredie a klimatická kríza. V tomto prípade viac ako polovica respondentov (54%) deklarovala pocit, že sa k téme môžu vyjadriť.

Nie je to len o pocite vypočutia. Pre mladých ľudí a ich ďalšie aktívne občianske pôsobenie v spoločnosti je dôležité aj to, čo bude nasledovať. Ideálne samozrejme je, aby sa názory, skúsenosti a návrhy mladých ľudí dokázali premietnuť aj do reálnych politických rozhodnutí. Otázkou potom ostáva, ako to zabezpečiť. Diskusná časť konzultácií ukázala, že medzi svetom politikov a mladými ľuďmi je obrovská bariéra. Na jednej strane sú to predsudky (dôležitých) dospelých voči mladým ľuďom a spochybňovanie ich kompetentnosti vstupovať so svojimi názormi a postojmi do „sveta dospelých“. Na druhej strane je to negatívny postoj mladých ľudí voči politike. Politika sa im často javí ako vzdialená, odtrhnutá od ich každodenných životov, asociuje „špinu“ prepletenú korupciou a kradnutím. Frustrácia z  politickej situácie lemovanej globálnou pandémiou je pritom enormná a jej konštatovanie zaznievalo naprieč celým konzultačným procesom.

Ukazuje sa, že mladí citlivo vnímajú túto tému a k hľadaniu riešení pristupujú konštruktívne a zároveň s rešpektom k vlastným kapacitám. Politike a verejnému rozhodovaniu potrebujú najskôr rozumieť. Ruka v ruke s tým by mal začať dialóg s politikmi, aby sa postupne začali búrať bariéry. Tomu zodpovedá aj postoj voči navrhovaným riešeniam. Medzi konkrétnymi opatreniami najvyššiu dôležitosť uviedli respondenti pri návrhu na zvýšenie informovanosti politikov o obavách mladých ľudí. Ako pomerne dôležitú alebo veľmi dôležitú označilo túto možnosť 64% respondentov. Takmer rovnako dôležité sa mladým ľuďom javí opatrenie, ktoré smeruje k zlepšeniu občianskej výchovy pre mladých ľudí na školách. V tomto prípade opatrenie ako pomerne dôležité alebo veľmi dôležité označilo 61% respondentov.

Otvoriť svet politického rozhodovania pre mladých je nepochybne veľkou výzvou, ktorá vyžaduje v prvom rade začatie dialógu oboch strán. Európsky dialóg s mládežou je príkladom, ako si s týmto problémom poradila Európska únia. Zavedenie podobných participatívnych modelov v slovenských podmienkach je cestou ako z tohto začarovaného kruhu von. Už dnes máme množstvo pozitívnych príkladov na úrovni miestnej samosprávy, ktoré ukazujú ako to môže fungovať. Mladí navrhujú v prvom rade priblížiť politiku verejnosti a spraviť ju tak aj pre mladých ľudí dosiahnuteľnou. Napríklad organizovať diskusie a sprístupňovať informácie, či už na lokálnej alebo na štátnej úrovni, alebo využívať online formy zasadnutí mestských zastupiteľstiev alebo verejných zasadnutí, kde zároveň ľudia dostávajú priestor na otázky a vidia aj druhú strany rozhodovania. Používať jednoduché nástroje a hlavne jazyk, ktorému rozumie aj bežný mladý človek. To sú želania, ktoré vzišli z konzultácií a my v RmS budeme radi, ak k tomuto našimi malými aktivitami dokážeme prispieť. Držme si palce, je to beh na dlhú trať!

Európsky dialóg s mládežou je nástroj na zapájanie mladých ľudí do tvorby európskych politík. Názory mladých ľudí naprieč krajinami EÚ 27 slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. 

V rámci Európskeho dialógu s mládežou pravidelne prebiehajú konzultácie aj formou zdieľaného online dotazníka. Tak to bolo aj v aktuálnom VIII. Cykle. Konzultačný dotazník na jar 2021 vyplnilo napriek prísnym pandemickým obmedzeniam v čase zberu dát až 4490 mladých ľudí. Ďalších 343 mladých ľudí sa zapojilo do moderovaných diskusií.