Mládežníci pokračujú v práci na téme SK PRES pre oblasť mládež

Dňa 9. septembra 2016 sa konalo v poradí druhé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade EÚ, na ktorom SK PRES  predstavilo delegáciám  návrh textu „Záverov Rady o podpore nových prístupov v práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvíjať potenciál mladých ľudí.“ Delegácie podporili tému SK PRES a prvé pripomienky neboli zásadného koncepčného charakteru.

SK PRES v úvode zasadnutia  informovalo  o aktuálnom stave  v príprave Európskej konferencie mládeže, ktorá sa bude konať v Košiciach v dňoch 3. – 6. októbra 2016. Témou konferencie  je „Umožniť mladým ľuďom zohrávať aktívnu úlohu v rozmanitej, prepojenej a inkluzívnej Európe”.

Cieľom konferencie je  formou tzv. štruktúrovaného dialógu s mládežou, v pracovných skupinách (dialóg  mladých ľudí zo všetkých krajín EÚ s tvorcami politík –  zástupcami ministerstiev z krajín EÚ, ktorí majú v  agende mládež) vypracovať návrh odporúčaní pre členské krajiny EÚ, o ktorých diskutujú ministri zodpovední za mládež počas zasadnutia Rady ministrov EÚ pre mládež a ktoré by následne mali členské krajiny zapracovať do svojich národných politík voči mládeži.

Tento proces je jedným z príkladov toho, ako môžu mladí ľudia ovplyvňovať na európskej a národnej úrovni témy, o ktorých sa hovorí a ktoré považujú za najaktuálnejšie pre život mladých ľudí.

Dôležitým podujatím, ktoré  SK PRES v oblasti mládeže realizuje je aj medzisektorová konferencia o rómskej mládeži „Posilnenie postavenia rómskej mládeže, ako hybnej sily zmeny“,  ktorá sa bude konať v  Bratislave  v dňoch 10. – 11. októbra 2016. Hlavnou  témou konferencie bude podpora rómskej mládeže  ako hybnej sily zmien v integračnom procese, pričom dôraz bude kladený na ich priame zapájanie sa do procesov  s využitím ich potenciálu.

Počas   pravidelného podujatia (neformálnych raňajok na novembrovom zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za mládež)  budú  ministri diskutovať so zástupcami mládeže  na tému  „ako podporuje spoločnosť mladých ľudí v rozvoji ich potenciálu“ .

 Významnú udalosť  v oblasti mládeže SK PRES pripravuje v spolupráci s Európskou úniou vysielateľov  (Eurovízia). Bude ňou  eurovízna debata medzi mladými ľuďmi a vysokými politickými predstaviteľmi  o súčasnej situácii mladých ľudí v Európe. Mladí ľudia budú prezentovať výsledky celoeurópskeho prieskumu „Generation What“, do ktorého sa zapojilo takmer milión mladých ľudí z Európy.  Je to jedinečná príležitosť na  zviditeľnenie  oblasti  práce s mládežou a zároveň, výzva pre vrcholových politikov spoločne s mladými ľuďmi hľadať riešenia ich budúcnosti v Európe.

V spolupráci s belgickými kolegami SK PRES zorganizovalo študijnú návštevu mládežníckych organizácií v Molenbeeku, v Bruseli, ktorá úspešne  uviedla tému  SK PRES v oblasti mládeže, zameranú na  nové prístupy v práci s mládežou , nové trendy v živote mladých ľudí, rozvoj potenciálu mladej generácie,  v tomto prípade z prostredia migrantov, ohrozených vylúčením.