Mládežníci odštartovali SK PRES

4. júla 2016 sa v Bruseli konalo prvé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade Európskej únie. Slovenská republika predstavila priority a pripravované podujatia, plánované v rámci SK PRES.

Prioritou SK PRES v oblasti mládeže sú Nové prístupy v práci s mládežou s cieľom posilniť a rozvíjať talent a potenciál mladých ľudí. (New approaches in youth work in order to uncover and develop potential of young people“).

Členské štáty  ocenili pozitívnosť témy – rozvoj talentu a potenciálu mladých ľudí. Medzi najčastejšie rezonujúce komentáre patrila nutnosť trénovať pracovníkov s mládežou pri zavádzaní nových foriem práce s mládežou, na druhej strane potreba udržania tradičných/osvedčených foriem práce s mládežou.

Na zasadnutí taktiež odznelo niekoľko zaujímavých príkladov inovatívnych metód práce z praxe. Slovenská republika navrhne počas SK PRES prijatie Záverov Rady  k téme „Nové prístupy v práci s mládežou s cieľom posilniť a rozvíjať talent a potenciál mladých ľudí.

Dokument bude klásť dôraz na nové, atraktívne formy práce s mládežou vrátane on-line prostredia, ktoré budú reflektovať trendy v živote mládeže s cieľom  zapojiť do aktivít neformálneho vzdelávania čo najviac mladých ľudí. Inovácie v práci s mládežou umožnia objaviť skrytý potenciál a talent mladých ľudí, ktorý bude možné ďalej rozvíjať.