Štatút Národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

Národná pracovná skupina pre Európsky dialóg s mládežou (ďalej len NPS pre EDM) je platformou subjektov pôsobiacich v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou na Slovensku, ktorá zabezpečuje implementáciu EDM v oblasti mládeže na národnej úrovni a zároveň zabezpečuje prepojenie s európskou úrovňou.

EDM predstavuje fórum, ktoré poskytuje priestor pre mladých ľudí a aktérov v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky pre priebežnú a spoločnú reflexiu potrieb, priorít, opatrení, ich implementácie, monitoringu a následných opatrení v oblasti mládeže tak na európskej ako aj na národnej a v rámci nej i na regionálnej a miestnej úrovni.

 

Článok II

Ciele

Hlavným cieľom NPS pre EDM je:

 • Vytvárať podmienky pre dialóg medzi tvorcami politík pre mládež a zástupcami mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 • Prepájať Európsky dialóg s mládežou na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Slovenskej republike.
 • Zastrešovať aktivity Európskeho dialógu s mládežou na všetkých úrovniach.
 • Propagovať aktivity smerujúce k dialógu medzi tvorcami politík pre mládež a mladými ľuďmi a výsledky tohto dialógu vo forme konkrétnych politík.

 

Článok III

Činnosti

Hlavnými činnosťami NPS pre EDM sú:

 • koordinácia realizácie EDM na národnej úrovni
 • komunikácia s Európskym riadiacim výborom pre EDM a nominácia členov tohto výboru
 • propagácia a informovanie o EDM (jeho zmysle, prínose, priebehu, spôsobe zapojenia sa a výsledkoch)
 • zapájanie mladých ľudí do EDM (on-line a off-line konzultácie)
 • oslovovanie, koordinácia a sieťovanie aktérov v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky a ich zapájanie do EDM na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, spolupráca s nimi
 • vydávanie metodických usmernení pre realizáciu EDM na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • realizácia vlastných aktivít EDM a podpora pri aktivitách EDM spolupracujúcich subjektov
 • zbieranie, spracovanie, vyhodnotenie a komunikovanie výstupov EDM
 • plánovanie implementácie opatrení vychádzajúcich z výsledkov EDM, ich monitoring a vyhodnocovanie (v spolupráci so všetkými zapojenými a ďalšími relevantnými subjektmi v zmysle princípov medzi sektorovej a medzirezortnej spolupráce)
 • spolupráca a podpora pri príprave mládežníckych delegátov Európskej konferencie mládeže
 • ďalšie aktivity zamerané na podporu a rozvoj EDM na Slovensku.

 

Článok IV

Členstvo

1. NPS pre EDM má 6 členov.
2. Členmi NPS pre EDM sú zástupcovia nasledovných právnických osôb:
a)  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (reprezentované Útvarom neformálneho vzdelávania mládeže a Útvarom neformálneho vzdelávania detí)
b) IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (vrátane Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Eurodesk Slovensko)
c) Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
d) Rada mládeže Slovenska
e) Asociácia krajských rád mládeže
f)  Študentská rada vysokých škôl

Každý člen nominuje svojich delegátov do NPS pre EDM, ktorí ho reprezentujú. Každý člen môže byť reprezentovaný najviac 2 delegátmi okrem IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorá môže mať najviac 3 delegátov.

Členovia NPS pre EDM majú nasledovné práva:
a) zabezpečovať a predkladať stanoviská k aktuálnym témam a úlohám,
b) zabezpečovať a predkladať podkladové materiály potrebné na prípravu a realizáciu EDM,
c) poskytovať potrebnú súčinnosť a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí NPS a podľa pokynov koordinátora,
d) nominovať svojich delegátov pre zasadnutia NPS pre EDM.

Členovia NPS pre EDM majú nasledovné povinnosti:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach NPS pre EDM a aktívne sa zapájať do jej činnosti,
b) o zmene delegáta informovať NPS pre EDM zastúpenú jej koordinátorom,
c) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, a ktoré v záujme NPS nemožno oznamovať iným osobám.

Členstvo v NPS pre EDM zaniká, ak:
a) delegáti člena sa bez písomného ospravedlnenia dvakrát po sebe nezúčastnili zasadnutia NPS pre EDM,
b) člen sa svojho členstva písomne vzdal a doručil ho NPS pre EDM prostredníctvom jej koordinátora,
c) právna forma člena zanikla, resp. subjekt bol zrušený.

 

Článok V

Orgány, ich postavenie a právomoc

Činnosť NPS pre EDM riadi koordinátor.

Koordinátorom NPS pre EDM je ustanovený zástupca (delegát) organizácie, ktorá v danom roku realizuje projekt pre zabezpečenie činnosti NPS pre EDM podporený z grantu Erasmus+, ktorý administruje centrála programu v Bruseli.

Koordinátor NPS pre EDM plní najmä tieto úlohy:
a) vedie komunikáciu s členmi NPS pre EDM, zvoláva a riadi zasadnutia NPS pre EDM, v prípade svojej neprítomnosti poverí vedením zasadnutia iného člena NPS pre EDM,
b) koordinuje prácu NPS pre EDM počas a v čase medzi jej zasadnutiami,
c) predkladá rokovacie materiály, prípadne k týmto činnostiam deleguje iného člena NPS pre EDM s ohľadom na jeho kompetencie alebo pôsobenie,
d) koordinuje a dohliada na plnenie úloh členov NPS pre EDM,
e) zabezpečuje vyhotovenie zápisu zo zasadnutí NPS pre EDM,
f) ďalšie úlohy podľa potrieb činnosti NPS pre EDM

 

Článok VI

Zasadnutia NPS pre EDM

Zasadnutia NPS zvoláva koordinátor formou písomnej alebo elektronickej pozvánky podľa potreby tak, aby optimálne plnila všetky svoje funkcie a to v lehote najmenej 2 týždne pred zasadnutím, ak je to možné.

V prípade odôvodnenej potreby môže požiadať o zvolanie NPS pre EDM aj iný člen NPS pre EDM. Tento člen je zvyčajne zároveň poverený vedením zasadnutia, na zvolanie ktorého dal podnet.

Účasť na zasadnutí je pre členov NPS povinná.

Člen NPS splnomocňuje delegátov, ktorí ho zastupujú, najviac však 3. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť písomné splnomocnenie člena NPS, v nevyhnutných prípadoch sa zasadnutia môže zúčastniť iný zástupca právnickej osoby poverený štatutárnym orgánom.

Rozhodovanie NPS pre EDM sa realizuje konsenzom.

NPS pre EDM môže na svoje zasadnutia (celé alebo časť) podľa potreby pozývať iné organizácie a subjekty pôsobiace v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou.

NPS pre EDM môže na výkon konkrétnych úloh vyplývajúcich z jej činnosti zriadiť dočasné pracovné skupiny, do ktorých sú podľa potreby prizvané iné organizácie a subjekty pôsobiace v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou.

 

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia 

Tento štatút bol schválený NPS pre Európsky dialóg s mládežou dňa 2.9.2020, schválením tohto štatútu stráca predchádzajúci Štatút NPS pre Európsky dialóg s mládežou svoju platnosť.