Štatút Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg

 Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg (ďalej len NPS pre ŠD) je platformou subjektov pôsobiacich v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou na Slovensku, ktorá zabezpečuje implementáciu ŠD v oblasti mládeže na národnej úrovni a zároveň zabezpečuje prepojenie s európskou úrovňou.
 2. ŠD predstavuje fórum, ktoré poskytuje priestor pre mladých ľudí a aktérov v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky pre priebežnú a spoločnú reflexiu potrieb, priorít, opatrení, ich implementácie, monitoringu a následných opatrení v oblasti mládeže tak na európskej ako aj na národnej a v rámci nej i na regionálnej a miestnej úrovni.

 

Článok II

Ciele

Hlavným cieľom NPS pre ŠD je:

 1. Vytvárať podmienky pre dialóg medzi tvorcami politík pre mládež a zástupcami mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 2. Prepájať štruktúrovaný dialóg na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Slovenskej republike.
 3. Zastrešovať aktivity štruktúrovaného dialógu na všetkých úrovniach.
 4. Propagovať aktivity smerujúce k dialógu medzi tvorcami politík pre mládež a mladými ľuďmi a výsledky tohto dialógu vo forme konkrétnych politík.

 

Článok III

Činnosti

Hlavnými činnosťami NPS pre ŠD sú:

 1. koordinácia realizácie ŠD na národnej úrovni
 2. komunikácia s Európskym riadiacim výborom pre ŠD a nominácia členov tohto výboru
 3. propagácia a informovanie o ŠD (jeho zmysle, prínose, priebehu, spôsobe zapojenia sa a výsledkoch)
 4. zapájanie mladých ľudí do ŠD (on-line a off-line konzultácie)
 5. oslovovanie, koordinácia a sieťovanie aktérov v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky a ich zapájanie do ŠD na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, spolupráca s nimi
 6. vydávanie metodických usmernení pre realizáciu ŠD na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
 7. realizácia vlastných aktivít ŠD a podpora pri aktivitách ŠD spolupracujúcich subjektov
 8. zbieranie, spracovanie, vyhodnotenie a komunikovanie výstupov ŠD
 9. plánovanie implementácie opatrení vychádzajúcich z výsledkov ŠD, ich monitoring a vyhodnocovanie (v spolupráci so všetkými zapojenými a ďalšími relevantnými subjektmi v zmysle princípov medzi sektorovej a medzirezortnej spolupráce)
 10. spolupráca s a podpora pri príprave mládežníckych delegátov Európskej konferencie mládeže
 11. podpora pri realizácii Európskeho týždňa mládeže na národnej úrovni v oblasti ŠD

 

Článok IV

Členstvo

 1. NPS pre ŠD má 5 členov.
 1. Členmi NPS pre ŠD sú zástupcovia nasledovných právnických osôb:
 1. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (reprezentované Odborom mládeže)
 2. Iuventa – Slovenský inštitút mládeže (vrátane Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Eurodesk Slovensko)
 3. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
 4. Rada mládeže Slovenska
 5. Asociácia krajských rád mládeže
 6. Študentská rada vysokých škôl
 7. Každý člen nominuje svojich delegátov do NPS pre ŠD, ktorí ho reprezentujú. Každý člen môže byť reprezentovaný najviac 2 delegátmi okrem Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, ktorá má 3 delegátov.
 8. Členovia NPS pre ŠD majú nasledovné práva a povinnosti:
  1. zúčastňovať sa na zasadnutiach NPS pre ŠD a aktívne sa zapájať do jej činnosti
  2. zabezpečovať a predkladať stanoviská k akruálnym témam a úlohám
  3. zabezpečovať a predkladať podkladové materiály potrebné na prípravu a realizáciu ŠD
  4. poskytovať potrebnú súčinnosť a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí národnej skupiny a podľa pokynov predsedu
  5. nominovať svojich delegátov pre zasadnutia NPS pre ŠD
  6. o zmene delegáta informovať NPS pre ŠD zastúpenú jej predsedom,
  7. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, a ktoré v záujme pracovnej skupiny nemožno oznamovať iným osobám
 9. Členstvo v NPS pre ŠD zaniká ak:
 10. delegáti člena sa bez písomného ospravedlnenia dvakrát po sebe nezúčastnili zasadnutia NPS pre ŠD
 11. člen sa svojho členstva písomne vzdal a doručil ho NPS pre ŠD prostredníctvom jej predsedu
 12. právna forma člena zanikla, resp. subjekt bol zrušený

     

 

Článok V

Orgány, ich postavenie a právomoc

 1. Činnosť NPS pre ŠD riadi predseda.
 2. Predsedom NPS pre ŠD je ustanovený zástupca (delegát) organizácie, ktorá v danom roku realizuje projekt pre zabezpečenie činnosti NPS pre ŠD podporený z grantu Erasmus+, ktorý administruje centrála programu v Bruseli.
 3. Predseda NPS pre ŠD plní najmä tieto úlohy:
 4. zvoláva a riadi zasadnutia NPS pre ŠD, v prípade svojej neprítomnosti poverí vedením zasadnutia iného člena NPS pre ŠD
 5. koordinuje prácu NPS pre ŠD počas a v čase medzi jej zasadnutiami
 6. predkladá rokovacie materiály prípadne k týmto činnostiam deleguje iného člena NPS pre ŠD s ohľadom na jeho kompetencie alebo pôsobenie
 7. koordinuje a dohliada na plnenie úloh členov NPS pre ŠD
 8. zabezpečuje vyhotovenie zápisu zo zasadnutí NPS pre ŠD
 9. Organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia NPS pre ŠD tajomník.
 10. Tajomník je člen NPS pre ŠD určený predsedom.
 11. Tajomník NPS pre ŠD plní najmä tieto úlohy:
 12. poskytuje administratívnu a organizačnú podporu pre činnosť NPS pre ŠD, zvlášť pre jej zasadnutia
 13. vedie komunikáciu s členmi NPS pre ŠD (napr. pozvanie na zasadnutie)
 14. vyhotovuje zápis zo zasadnutia NPS pre ŠD
 15. ďalšie úlohy podľa potrieb činnosti NPS pre ŠD a pokynov predsedu

Článok VI

Zasadnutia NPS pre ŠD

 1. Zasadnutia národnej skupiny zvoláva predseda formou písomnej alebo elektronickej pozvánky podľa potreby tak, aby optimálne plnila všetky svoje funkcie a to v lehote najmenej 2 týždne pred zasadnutím.
 2. V prípade odôvodnenej potreby môže požiadať o zvolanie NPS pre ŠD aj iný člen NPS pre ŠD. Tento člen je zvyčajne zároveň poverený vedením zasadnutia, na zvolanie ktorého dal podnet.
 3. Účasť na zasadnutí je pre členov národnej skupiny povinná.
 4. Člen pracovnej skupiny splnomocňuje delegátov, ktorí ho zastupujú, najviac však 3. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť písomné splnomocnenie člena národnej skupiny, v nevyhnutných prípadoch sa zasadnutia môže zúčastniť iný zástupca právnickej osoby poverený štatutárnym orgánom.
 5. Rozhodovanie NPS pre ŠD sa realizuje konsenzom.
 6. NPS pre ŠD môže na svoje zasadnutia (celé alebo časť) podľa potreby prizývať iné organizácie a subjekty pôsobiace v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou.
 7. NPS pre ŠD môže na výkon konkrétnych úloh vyplývajúcich z jej činnosti zriadiť dočasné pracovné skupiny, do ktorých sú podľa potreby prizvané iné organizácie a subjekty pôsobiace v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou.

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia 

Tento štatút bol schválený Národnou pracovnou skupinou pre štruktúrovaný dialóg dňa 19.1.2016, schválením tohto štatútu stráca predchádzajúci Štatút Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg svoju platnosť.