Aké sú spoločné odporúčania Štruktúrovaného dialógu s mládežou?

„Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odporúčaniach z Európskej konferencie mládeže v Košiciach Matej Cibík z Rady mládeže Slovenska.

Spoločné odporúčania Štruktúrovaného dialógu s mládežou

Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe

 Peuyc-2016-1-den-by-vilo-1rístup ku kvalitným a kritickým informáciám

 1. Inštitúcie EÚ a členské štáty by mali vytvoriť alebo ďalej uskutočňovať opatrenia a postupy založené na dôkazoch s cieľom neustále rozvíjať schopnosti mladých ľudí kriticky hodnotiť a spracovávať informácie – a to prostredníctvom formálneho aj neformálneho vzdelávania.
 1. Inštitúcie EÚ a členské štáty by mali v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti podporovať transparentné, nezávislé a rôznorodé médiá vedené mladými ľuďmi, aby prispievali k mediálnej gramotnosti a kritickému a analytickému mysleniu mládeže. Komisia pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu spolu s Európskou komisiou by mali tento aspekt zobrať do úvahy pri posudzovaní programov ako Erasmus +, Európa pre občanov, Kreatívna Európa a ďalších.

Mladí ľudia pod tlakom: Budovanie odolnosti a sebavedomia

 1. Vzhľadom k tomu, že vo vzdelávaní rastie konkurencia a očakávania na výkon, príslušné národné autority musia zaistiť, aby mladí ľudia mali dostatočný čas a priestor na aktivity, ktoré im umožnia vybudovať odolnosť, sebauvedomenie a sebavedomie.
 1. Príslušné národné autority by mali realizovať výchovu k duševnej pohode a duševnému zdraviu a to skrze formálne vzdelávanie, ale aj v neformálnom prostredí. Cieľom je prekonať predsudky prostredníctvom zvyšovania povedomia, a tiež umožniť mladým ľuďom naučiť sa udržiavať si duševné zdravie a rozprávať sa o ňom so svojimi rovesníkmi.

Ísť za strach a netoleranciu – zažiť rôznorodosť

 1. Európske aj národné inštitúcie by mali zvýšiť financovanie a inštitucionálnu podporu pre lokálne programy a výmenné pobyty v rámci jednotlivých štátov tak, aby všetci mladí ľudia mohli mať priamy kontakt s ľuďmi s odlišnou životnou situáciou pochádzajúcimi z odlišného prostredia. Cieľom je posilniť schopnosť spolunažívať s odlišnými kultúrami, bojovať proti diskriminácii, podporovať empatiu a solidaritu, a ukázať výhody rôznorodosti.
 1. Aby mladí ľudia mohli žiť v rôznorodej Európe, EÚ a príslušné národné autority musia vypracovať alebo podporiť tréningy a rozvojové programy pre učiteľov a školy, ktoré im pomôžu vytvoriť bezpečné a inkluzívne prostredie, kde mladí ľudia budú môcť rozvíjať svoje zručnosti a prekonať strach a diskrimináciu. 

foto-opening-and-plenary-coffe-break-by-vilo-17

Smerom k vzdelávaciemu systému, ktorý rozvinie potenciál mladých ľudí

 1. Žiadame záväzok od všetkých členských štátov aby zaviedli kariérne a psychologické poradenstvo, ktoré pomôže mladým ľuďom rozvíjať sa a nájsť si svoju životnú cestu vo všetkých fázach vzdelávania.
 1. Vzdelanie neponúka mladým ľuďom nutné praktické zručnosti, ktoré sú dôležité v modernej spoločnosti. Vyzývame všetky členské štáty, aby podporovali zavedenie praktických zručností do vzdelávania, aby mladí ľudia moli byť aktívnymi účastníkmi rôznorodých spoločností a aj na pracovisku.

Podpora zapojenia mladých ľudí v spoločnosti, najmä zraniteľných skupín.

 1. Vzdelávacie inštitúcie a lokálni aktéri by v spolupráci s mladými ľuďmi mali poskytovať pružnú podporu, dostupné služby a tiež vytvárať priestor na zmysluplnú interakciu, aby mladí ľudia mohli objavovať a prijať svoju identitu a hodnotu. Toto je základom budovania vzájomnej dôvery medzi mladými ľuďmi z rôzneho prostredia.
 1. Európska komisia a členské štáty by mali zaistiť, by sa každý mladý človek nezávisle na jeho osobnej a sociálnej situácii mohol zapojiť do preň dostupných dobrovoľníckych aktivít. Toto zapojenie, napríklad do mládežníckych organizácií, slúži na to, aby vytváralo pocit spolupatričnosti a podporilo mladých ako občanov.

Znovuzískanie dôvery mladých ľudí v európsky projekt

 1. Európska komisia a Európske fórum mladých by mali pracovať spoločne, analyzovať spôsob, akým mladí ľudia získavajú informácie z a o EÚ, a prísť s komunikačnou stratégiou, ako informovať mladých ľudí o možnostiach pozitívne ovplyvniť európsky projekt.
 1. Na zmenšenie vzdialenosti medzi mladými ľuďmi a EÚ a jej politikou by sa mali organizovať vo všetkých členských štátoch národné a regionálne EÚ festivaly prepojené s európskymi iniciatívami. Tieto festivaly ponúkajúce spoločenské, politické a kultúrne aktivity by mali spájať ľudí z rôzneho prostredia. Tieto podujatia podporia informovanie a diskutovanie o EÚ, o možnostiach, ktoré prináša, a tiež umožnia ovplyvňovať jej politiku zábavnou formou.

Programy mobility: zamestnanie a vzdelanie pre všetkých

 1. Členské štáty a Európska komisia by mali zvýšiť svoju snahu a pokračovať v prekonávaní bariér v prístupe mladých k mobilite. Prístup k programom mobility by mal byť čo najjednoduchší a mal by byť tiež prispôsobený rôznorodým potrebám mladých ľudí. Cieľom je poskytnúť informácie a poradenstvo tak, aby sa rozšírilo povedomie o príležitostiach k mobilite
 2. Členské štáty EÚ by mali vytvoriť právny rámec na uznanie a validáciu kompetencií dosiahnutých cez programy mobility na národnej aj európskej úrovni. Toto opatrenie poskytne rovný prístup k rôznorodým možnostiam vzdelávania, a tiež uzná dosiahnuté zručnosti a pomôže k sociálnej inklúzii mladých ľudí.

Dopad práce s mládežou a mládežníckych organizácií na všetkých

 1. Členské štáty a Európska komisia by mali propagovať a podporovať rôzne virtuálne a fyzické priestory venované vyškolenej práci s mládežou tak, aby táto práca mohla reagovať na potreby a záujmy všetkých mladých ľudí.
 1. Európska komisia a členské štáty by mali vyčleniť dostatočné operatívne financovanie na prácu s mládežou a mládežnícke organizácie tak, aby boli schopné vykonávať dlhodobo udržateľnú prácu s mládežou ktorá je relevantná, zmysluplná a dostupná pre všetkých mladých ľudí

Odporúčania si možete stiahnuť TU.