Skautské hnutie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Skauting bol na Slovensku založený v roku 1913. Svojim členom ponúka pestré aktivity, ktorých cieľom je nielen zábava, ale predovšetkým rozvoj zručností a vedomostí. Slovenský skauting vychováva deti a mládež vo všestranne rozvinutých občanov a vytvára priestor, kde si plnia svoje sny

  Laura, združenie mladých je dobrovoľné občianske združenie, ktoré podporuje integrálny rozvoj detí a mladých – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy. Rozvíja ich schopnosti, potenciál, v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníc

Združenie YMCA na Slovensku pôsobí s prestávkami od 1. svetovej vojny. Prvýkrát bola zakázaná počas 2. svetovej vojny. Po krátkom pôsobení bola YMCA na Slovensku v roku 1951 násilne rozpustená. YMCA na Slovensku obnovila svoju činnosť v roku 1990 ako súčasť svetového hnutia YMCA – Young Mens’ Christian Association (Kresťanské združenie mla

INEX Slovakia (INternational EXchange) od roku 1993 podporuje mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní priateľstiev z celého sveta, získavaní skúseností a v osobnom a profesijnom raste. INEX svojich členov rozvíja prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania.

Občianske združenie Barlička vzniklo koncom roku 1999 z iniciatívy rodičov telesne postihnutých deti, ktoré navštevovali integrovanú bezbariérovú  ZŠ na ul. Prostejovskej. Svojou činnosťou  sa snaží likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.