Téma  uplynulého V. cyklu Štruktúrovaného dialógu niesla názov:

„Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európe – pripravení na život, pripravení na spoločnosť“.

Počas konzultácií, ktoré prebiehali od apríla do augusta 2016, mladí ľudia dostali príležitosť vyjadriť svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti.

Zapojilo sa ich obrovské množstvo: online dotazník vyplnilo 9 781 mladých ľudí (z toho 288 ho vyplnilo v jeho maďarskej jazykovej verzii). Vo všetkých krajoch na Slovensku taktiež prebiehali priame konzultácie na ktorých spolupracovalo 19 mládežníckych organizácií. Celkovo prebehlo 81 „face-to-face“ konzultácií na ktorých sa zúčastnilo 2 115 mladých ľudí.

Celkový počet mladých ľudí zapojených do V. cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku je 11 896.

Kľúčovým zistením bolo zachytenie vzťahu žiakov a študentov na Slovensku k svojim školám. Žiaci a študenti výrazne kritizovali vlastnú pasivitu v systéme, ktorý sa im nezdá dostatočne otvorený iniciatíve, pričom naopak odmeňuje bezmyšlienkovité plnenie zadaných úloh. Pritom pre svoju budúcnosť považujú za zásadný práve aktívny postoj k spoločnosti a svetu. Školské prostredie však podľa nich tento postoj častu utlmuje, než že by mu pomáhalo.

Okrem toho bol výraznou témou vzťah k menšinám. Zistili sme, že určitý segment mladých ľudí negatívne vníma spolužitie s Rómami, pričom mnohí majú pocit, že situácia sa vymyká spod kontroly a Slovensko zašlo pri poskytovaní „výhod“ tejto menšine priďaleko. Proti tomuto názoru sa ostro vymedzila podstatná časť mladých ľudí, ktorí naopak majú pocit, že rast krajnej pravice je zásadným problémom súčasnej spoločnosti. Aj mladí Rómovia s ktorými sme sa rozprávali zreteľne cítia nárast otvorených nepriateľských prejavov zo strany väčšinovej spoločnosti.

Celý text záverečnej správy z konzultácií Štruktúrovaného dialógu nájdete TU.

Tieto zistenia mladí diskutovali s politikmi na konferencii mládeže EÚ v Košiciach (organizovanej v rámci slovenského predsedníctva). Z týchto rokovaní vyšli spoločné odporúčania (link TU), ktoré sa stali podkladom pre kľúčové politické dokumenty schvaľované Európskou komisiou a Radou EÚ. Teraz je na jednotlivých členských štátoch, aby ich implementovali. V Rade mládeže Slovenska budeme dohliadať na to, aby sme z názorov mladých ľudí dokázali presadiť čo najviac.

Téma a otázky nového cyklu budú známe po konferencii mládeže EÚ v Estónsku v septembri 2017. Od septembra 2017 do marca 2018 bude prebiehať ďalšie kolo konzultácií.

 

Z minulého V. cyklu Štruktúrovaného dialóguŠtrukturovaný dialóg- 23.05.2016

Základnou ambíciou Rady mládeže Slovenska, ktorá zastrešuje tento cyklus Štruktúrovaného dialógu, je zapojiť do neho čo najväčšiu a najpestrejšiu vzorku mladých ľudí.  To slúži dvom cieľom.

Široké zapojenie do Štruktúrovaného dialógu umožní mladým ľuďom vyjadriť sa k pálčivým problémom súčasnosti a zároveň zabezpečí, že ich názor bude vypočutý. Mladí ľudia v súčasnosti nedostávajú dosť príležitostí na to, aby sa politicky prejavili, diskutovali a zamýšľali nad svetom okolo seba.

Na druhej strane rôznorodosť zapojených mladých ľudí zabezpečí, že zaznamenané názory nebudú len hlasom jednej úzkej skupiny, ale budú skutočne reprezentatívne.

Aby sme v Rade mládeže Slovenska splnili tieto ciele, vytvorili sme spolu s partnermi z Národnej pracovnej skupiny viacero nástrojov, ako sa mladí ľudia môžu do Štruktúrovaného dialógu zapojiť, a tiež spolupracujeme s množstvom organizácií pracujúcimi s mládežou.

Najjednoduchším spôsobom, ako sa zapojiť do štruktúrovaného dialógu, je vyplnenie online dotazníka a tiež napísať esej na jendu z tém Štruktúrovaného dialógu a zapojiť sa do esejistickej súťaže, v ktorej mladí môžu vyhrať zaujímavé ceny.

Štruktúrovaný dialóg je však aj o interakcii, práci v skupinách a diskusii tvárou v tvár. Podujatí, na ktorých sa môžu mladí ľudia zúčastniť a diskutovať o štruktúrovanom dialógu, bude v najbližších mesiacoch veľké množstvo vo všetkých kútoch Slovenska.

Čo pripravujeme?

V posledných dvoch týždňoch už prebehlo veľké stretnutie vo formáte „world café“ v Nitre,  v rámci ktorého o otázkach diskutovalo 70 ľudí zapojených do Erasmus Student Network.

Vysokoškolskí študenti dostali tiež možnosť zapojiť sa do Štruktúrovaného dialógu v rámci celoslovenskej série stretnutí organizovanou Študentskou radou vysokých škôl s názvom „Diskusia: Extrémizmus okolo nás“, ktoré sa odohrali na siedmich Slovenských univerzitách a organizovala ich Študentská rada vysokých škôl.

DCIM100GOPROGOPR2027.Štruktúrovaný dialóg necieli len na vysoké školy. V posledných dňoch sa odohrali prvé zo série diskusných stretnutí v Trenčianskom kraji, na tamojšom sídlisku Juh, ktoré organizuje Rada mládeže Trenčianskeho kraja, a na ktorých s mladými diskutovali aj poslanci miestneho zastupiteľstva.

V blízkosti Trenčína tiež bude o Štruktúrovanom dialógu počuť v Topoľčanoch a okolí, kde akcie s ním spojené zabezpečí miestne Informačné centrum mládeže.

V utorok 18. mája sa uskutoční prvé zo série diskusných stretnutí na košických sídliskách, ktoré organizuje združenie Ďakujem – Paľikerav. Na týchto diskusiách, a tiež na letnej akadémii, ktorú zorganizujú Divé maky, sa k témam Štruktúrovaného dialógu vyjadrí rómska mládež. Práve jej slovo považujeme v Rade mládeže Slovenska za dôležité, pretože sú to práve Rómovia, ktorí čelia najväčším výzvam, ako sa integrovať a zapojiť do Európy , ktorá má byť otvorená pre všetkých.

Hlas menšín zaznie aj cez podujatia organizované Zväzom skautov maďarskej národnosti. Členova tejto organizácie budú o témach Štruktúrovaného dialógu diskutovať v rámci svojich základných kolektívov naprieč južným Slovenskom. Pre maďarsky hovoriacu mládež bude tiež čoskoro k dispozícii maďarská verzia online dotazníku. Tá zabezpečí, aby hlas tejto menšiny nezanikol kvôli možnej jazykovej bariére.

V rámci Bratislavy sa diskusie o štruktúrovanom dialógu sústredia hlavne na sociálne vylúčenú mládež. Rada mládeže Slovenska uzavrela partnerstvá s nízkoprahovými centrami Mládež Ulice, Kaspian a Ulita. Tie zachytia takzvanú „problematickú“ mládež a jej unikátny pohľad na to, čo mladí potrebujú, aby boli „pripravení na život, pripravení na spoločnosť“, ako znie motto tohto cyklu Štruktúrovaného dialógu.

Osobitne silný bude Štruktúrovaný dialóg v Žilinskom kraji. Pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja a mládežníckej organizácie Keric prebehnú po celom Žilinskom kraji diskusné stretnutia hlavne so stredoškolskou mládežou.

Stretnutia, ktoré zorganizuje Keric, budú mať aj medzinárodný rozmer, pretože konzultácie Štruktúrovaného dialógu budú viesť mladí dobrovoľníci zo zahraničia. Zapojení stredoškoláci preto nebudú len diskutovať o rôznosti, ale aj si ju zažijú na vlastnej koži.

Rada mládeže Slovenska však neuzatvorila partnerstvá len s regionálnymi organizáciami. Množstvo podujatí v rámci Štruktúrovaného dialógu plánuje Detská organizácia Fénix, ktorá pôsobí po celom Slovensku.

O témach otvorenej a prepojenej spoločnosti pre všetkých sa bude diskutovať v základných kolektívoch, na detskej konferencii a ďalších vzdelávacích akciách, celoslovenských stretnutiach a aktivitách organizovaných Fénixom – a tiež v ich online etapovej hre „Miesto, kde žijem“. Ďalším partnerom s celoslovenskou pôsobnosťou je YMCA, ktorá privedie Štruktúrovaný dialóg do často vylúčených a izolovaných oblastí, kde pracuje.

Národný projekt “Za jedno lano”

20160504_113759Tieto všetky aktivity tvoria „európsku“ vrstvu Štruktúrovaného dialógu. Netreba zabúdať ani na tú národnú. Projekt Za jedno lano, ktorý organizuje Združenie informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), systematicky prepája miestnu mládež s komunálnymi politikmi. V tomto roku bude pod hlavičkou „Zmeň seba – zmeníš svet“ diskutovať množstvo mladých ľudí o lokálnych problémoch, ktoré ich trápia, a o možných zmenách.

 

Bol prvým projektom, ktorý sa na tejto úrovni a s touto podporou venoval Štruktúrovanému dialógu. Jeho pôsobnosť je celoslovenská a hlavnými aktivitami sú offline a online konzultácie.

Pre národnú úroveň realizácie štruktúrovaného dialógu vznikla v rovnakom čase, pod vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg v SR (NPS), ktorej prvým koordinátorom bolo ZIPCeM.

Od januára 2016 zmenila NPS koordinátora, ktorým sa od tohto dátumu stáva Rada mládeže Slovenska.

ZIPCeM však naďalej zostáva koordinátorom a realizátorom aktivít národného projektu „Za jedno lano“, a spolupracujúcim členom NPS, pričom jednotlivé aktivity sa vzájomne dopĺňajú a sledujú spoločné ciele.

ZIPCeM sa v rámci IV. cyklu venovali témam a úlohám, ktoré boli predmetné pre celú Európu, no rovnako sledovali národné ciele, ako aj stav a očakávania v oblasti práce s mládežou v SR.

Nosnými témami v období júl 2014 – december 2015, teda v rámci IV. Cyklu ŠD, bolo „Posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti cez ich politickú participáciu a prístup k ich právam“.

Okrúhle stoly

1.prípravné-stretnutie-6

Offline konzultácie prebiehajú prostredníctvom diskusných stretnutí, ktoré sú realizované ako okrúhle stoly.

V rámci tejto jednej aktivity sa spojili oba ciele projektu a zároveň sa snažia sledovať plnenie cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorá je v súčasnosti najvýznamnejším strategickým dokumentom v oblasti práce s mládežou na národnej úrovni.

Počas dvojdňového stretnutia dostávajú mladí ľudia priestor vyjadrovať sa k situácii vo svojom meste, definovať výzvy, problémy a sami navrhovať riešenia, ako spraviť svoje mesto lepším pre život mladých. Podstatou tohto procesu je motivovať ich k aktívnemu zapojeniu sa do občianskeho života, upriamiť ich pozornosť na konkrétne a riešiteľné problémy, ktoré následne sami prezentujú a diskutujú o nich s predstaviteľmi mesta, zástupcami miestnych inštitúcií a organizácií. K samotnej diskusii dochádza v druhý deň stretnutia.

Jeho výstupom sú v ideálnom prípade vznikajú iniciatívy, založené na spolupráci mladých ľudí a „dôležitých dospelých“, kde funguje neformálna atmosféra a rešpektujúci prístup z oboch strán.

Od spustenia projektu sme tieto stretnutia realizovali v nasledujúcich mestách:

V rámci IV. Cyklu ŠD (júl 2014 – december 2015): Partizánske, Trnava, Dunajská Streda, Humenné, Banská Bystrica, Bratislava, Handlová, Krupina, Banská Štiavnica, Trenčín, Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešov

Počas V. Cyklu ŠD budú offline konzultácie zrealizované v týchto mestách: Prievidza, Poprad, Levice, Brezno, Levoča, Nitra, Rožňava, Lučenec

Paralelne s offline konzultáciami prebiehali dva online prieskumy, zamerané na súčasný stav a potreby ako mladých ľudí, tak pracovníkov s mládežou v oblasti práce s mládežou.

Všetky výstupy z týchto aktivít boli vyhodnotené a zapracované do Analýzy možností pre implementáciu výsledkov IV. cyklu štruktúrovaného dialógu a návrh možných opatrení pre rok 2016 v gescii jednotlivých kľúčových hráčov. To znamená, že v už prebiehajúcom, V. cykle štruktúrovaného dialógu, budeme zároveň monitorovať implementáciu jednotlivých odporúčaní a to na všetkých úrovniach, teda lokálnej, národnej a európskej.

Ambasádori Štruktúrovaného dialógu
20160416_162520Aby sme však nezabudli na najdôležitejšieho kľúčového hráča projektu, ktorým je mladý človek, musíme spomenúť ďalšiu líniu projektu, ktorou je vytváranie a formovanie tímu mladých dobrovoľníkov – Ambasádorov štruktúrovaného dialógu v SR.

Sú to mladí lídri, ktorí dostávajú možnosť ďalej sa vzdelávať v oblasti mládežníckej politiky, prostredníctvom participácie na projektových aktivitách rozšíriť si portfólio zručností a v konečnom dôsledku získať osvedčenie MŠVVaŠ SR, keďže vzdelávací program pre Ambasádorov štruktúrovaného dialógu v SR je akreditovaný.

Títo mladí ľudia pôsobia v rámci národného projektu „Za jedno lano“ ako šíritelia jeho vízie, ktorou je stále posilnenie postavenia mladých ľudí prostredníctvom ich participácie na veciach, ktoré sa ich týkajú. Ich vlastným pozitívnym príkladom motivujú ďalších mladých ľudí, organizujú svoje aktivity, zamerané na štruktúrovaný dialóg a podporu mládežníckej politiky a zároveň majú možnosť ďalej sa vzdelávať v oblastiach, ktoré si sami určia za prioritné.

Ambasádormi štruktúrovaného dialógu sa môžu stať mladí ľudia (15-30 rokov) po absolvovaní školenia Štartér, ktorí majú ambície a odvahu byť aktívnou súčasťou pozitívnej zmeny vo svojom okolí.

O všetkých aktivitách sa viac dozviete na webovej stránke k projektu www.zajednolano.sk, nájdete tam správy s konkrétnymi návrhmi opatrení z jednotlivých miest, výstupy z prieskumov, kalendár aktivít a ďalšie aktuality, týkajúce sa národného projektu „Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku“, ale aj v rámci mládežníckej politiky všeobecne.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

Tenisová 25

97101 Prievidza

E-mail: lucia@zipcem.sk

Tel: +421 911 183 383

www.zajednolano.sk

Fanpage na FB: www.fb.com/zajednolano

 

Záverečnú správu môžete nájsť tu ⬇️