Téma VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“

Mladí ľudia teda budú vyjadrovať svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti. V rámci konzultácií budú mať mladí ľudia tiež možnosť zamyslieť sa nad tým, čo potrebujú, aby mohli byť spokojní a cítiť sa dobre v spoločnosti, v ktorej žijú, študujú a pracujú .

Tieto názory mladých ľudí sa následne premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v jednotlivých členských štátoch. Je totiž zrejmé, že Európa ako celok čelí obrovským výzvam. Samotná jej rôznorodosť a prepojenosť znamená, že na seba ostro narážajú radikálne odlišné predstavy o jej usporiadaní: konzultácie sú aj o tom, ako sa postaviť k odlišnosti a ako zabezpečiť, aby mladí ľudia z rôzneho prostredia dostávali rovnaké príležitosti a necítili sa vylúčení a izolovaní.

Dôležitými cieľmi celého projektu sú tolerancia, mierové spolužitie a tiež prevencia radikalizácie mládeže. V konzultáciách by teda mladí ľudia mali vyjadriť nielen svoje postoje, ale aj svoje potreby.

 

Aké sú konzultačné otázky VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu?

  1. Ktoré znalosti a zručnosti považuješ z hľadiska vzdelávania za najpodstatnejšie pre život v budúcej Európe? Čo môže pripraviť mladých ľudí ako si Ty na nové formy práce, ktoré prinesie budúcnosť?
  2. Kto Ti pomáha pri dôležitých životných rozhodnutiach? Kto je pre Teba oporou v zložitejších životných situáciách?
  3. Čo by pomohlo mladým ľuďom ako si Ty, aby sa lepšie vyznali v záplave informácií? Čo je potrebné urobiť, aby mohli mladí ľudia viesť slušný a nenásilný dialóg s tými, ktorí zastávajú výrazne odlišné názory?
  4. Čo by sa malo podľa Teba zmeniť, aby mladí ľudia viac rozumeli Európskej únii a viac podporovali ju aj jej inštitúcie? Ako môže Európska únia podporiť mladých migrantov, ktorí prichádzajú do krajín EÚ?
  5. Čo by podľa Teba pomohlo dievčatám a ženám prekonať diskrimináciu a nerovnosť? Čo je podľa Teba potrebné spraviť, aby mohli mladí ľudia s rôznym znevýhodnením žiť plnohodnotný život v tejto spoločnosti?
  6. Čo je poľa Teba potrebné zmeniť, aby mali mladí ľudia, ktorí žijú na vidieku, podobné príležitosti, ako mladí ľudia žijúci v mestách? Čo by sa malo zmeniť, aby bol život na vidieku pre mladých ľudí atraktívny?
  7. Aká je podľa Teba úloha mladých ľudí v ochrane životného prostredia a v dosahovaní udržateľného rozvoja? Akým spôsobom mladým ľuďom umožniť aby mohli byť v tejto oblasti aktívnejší?
  8. Akým spôsobom sa môžu podľa Teba stať európske programy venované mládeži a organizované aktivity pre mládež dostupnejšími širšiemu a rôznorodejšiemu spektru mladých ľudí?
  9. Aké miesta by mali byť dostupné pre mladých ľudí, aby sa tým podporil ich osobnostný, kultúrny a politický rozvoj?
  10. Čo potrebujú mladí ľudia na to, aby mohli viac ovplyvňovať rozhodovanie v spoločenských a politických témach?