Národná pracovná skupina pre Európsky dialóg s mládežou (NPS pre EDM)

  • je platformou subjektov pôsobiacich v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou na Slovensku, ktorá zabezpečuje implementáciu ŠD v oblasti mládeže na národnej úrovni a zároveň zabezpečuje prepojenie s európskou úrovňou.

 

  • Európsky dialóg s mládežou je fórom, ktoré poskytuje priestor pre mladých ľudí a aktérov v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky pre priebežnú a spoločnú reflexiu potrieb, priorít, opatrení, ich implementácie, monitoringu a následných opatrení v oblasti mládeže tak na európskej ako aj na národnej a v rámci nej i na regionálnej a miestnej úrovni.

Hlavným cieľom Národnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou je:

  1. Vytvárať podmienky pre dialóg medzi tvorcami politík pre mládež a zástupcami mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
  2. Prepájať Európsky dialóg s mládežou na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Slovenskej republike.
  3. Zastrešovať aktivity Európskeho dialóg s mládežou na všetkých úrovniach.
  4. Propagovať aktivity smerujúce k dialógu medzi tvorcami politík pre mládež a mladými ľuďmi a výsledky tohto dialógu vo forme konkrétnych politík.

Pre viac informácií pozri Štatút národnej pracovnej skupiny