Národná pracovná skupina pre Európsky dialóg s mládežou (NPS pre EDM)

 • je platformou subjektov pôsobiacich v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou na Slovensku, ktorá zabezpečuje implementáciu Európskeho dialógu s mládežou v oblasti mládeže na národnej úrovni a zároveň zabezpečuje prepojenie s európskou úrovňou.
 • Európsky dialóg s mládežou je fórom, ktoré poskytuje priestor pre mladých ľudí a aktérov v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky pre priebežnú a spoločnú reflexiu potrieb, priorít, opatrení, ich implementácie, monitoringu a následných opatrení v oblasti mládeže tak na európskej ako aj na národnej a v rámci nej i na regionálnej a miestnej úrovni.

Hlavným cieľom Národnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou je:

 1. Vytvárať podmienky pre dialóg medzi tvorcami politík pre mládež a zástupcami mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 2. Prepájať Európsky dialóg s mládežou na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Slovenskej republike.
 3. Zastrešovať aktivity Európskeho dialóg s mládežou na všetkých úrovniach.
 4. Propagovať aktivity smerujúce k dialógu medzi tvorcami politík pre mládež a mladými ľuďmi a výsledky tohto dialógu vo forme konkrétnych politík.

Pre viac informácií pozri Štatút národnej pracovnej skupiny 

 

 

V súčasnom, VIII. cykle, Európskeho dialógu s mládežou sú členmi národnej pracovnej skupiny: 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: Odbor podpory práce s mládežou 
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu
 • Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM)
 • Združenie informačných centier mládeže (ZIPCeM)
 • Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)
 • Rada mládeže Slovenska (RmS)