Štruktúrovaný dialóg kopíruje priebeh  spoločného trojpredsedníctva Európských štátov v Rade EÚ, jednotlivé cykly Štruktúrovaného dialógu trvajú 18 mesiacov.

Od 1. januára 2016, kedy sa predsedníctva v Rade EÚ ujalo Holandsko, prebieha piaty cyklus Štruktúrovaného dialógu.

Po Holandskom predsedníctve preberie od 1. júla 2016 patronát nad Štruktúrovaným dialógom Slovensko, a celý cyklus uzatvorí Malta, ktorá preberá predsedníctvo v Rade EÚ 1. januára 2017.

Koordinácia celého cyklu Štruktúrovaného dialógu na Európskej úrovni prebieha v spolupráci všetkých troch krajín (Holandsko, Slovensko, Malta) a podieľajú sa na nej aj zástupcovia Európského fóra mládeže a Európskej komisie.

Každá predsedajúca krajina v rámci 18 mesačného cyklu hostí Európsku konferenciu mládeže, ktorej sa zúčastňujú mládežnícki zástupcovia jednotlivých členských štátov EÚ spolu s úradníkmi, pracovníkmi s mládežou a zástupcami Európskej komisie, aby spolu diskutovali o téme aktuálneho cyklu Štruktúrovaného dialógu a  pripravili konzultačné otázky pre mládež (prvá konferencia, Holandsko), na základe výsledkov  národných konzultácií formulovali  spoločné odporúčania (druhá konferencia, Slovensko) a navrhli konkrétne aktivity, ako tieto odporúčania presadiť na národnej aj Európskej úrovni (tretia konferencia, Malta).

Spoločné odporúčania z druhej konferencie, rovnako ako návrhy konkrétnych aktivít z tretej konferencie budú potom ďalej prejednávané priamo Radou ministrov EÚ a ministri zodpovední za oblasť mládeže z celej EÚ nasledne rozhodnú, či tieto návrhy prijmú do svojho uznesenia. Prijaté návrhy a odporúčania, sú implementované na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov.