Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia prostredníctvom neho dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti.

Európsky dialóg s mládežou je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory.

Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

Európsky dialóg s mládežou

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudía slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

 

Európsky dialóg s mládežou sa odohráva sa na niekoľkých úrovniach.

  1. Na národnej úrovni prebiehajú v rámci Európskeho dialógu s mládežou stretnutia mladých ľudí s miestnymi aj celoštátne pôsobiacimi politikmi. Mladí ľudia dostávajú možnosť sa vyjadriť k otázkam, ktoré ich zaujímajú alebo trápia, a môžu priamo apelovať na ľudí v riadiacich pozíciách.
  2. Na európskej úrovni prebieha Európsky dialóg s mládežou tak, že sa v každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej Európskej únii (18 mesiacov tak tvorí jeden „cyklus“ Európskeho dialógu s mládežou). Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane až na najvyššie poschodia európskej politiky.