Európsky dialóg s mládežou je projekt, vďaka ktorému majú mladí ľudia v celej Európe príležitosť vyjadriť svoj názor na konkrétne témy a Európska únia má možnosť zistiť, čo mladých ľudí trápi. 

Zástupcovia Európskej komisie potom na základe odpovedí mladých vytvoria odporúčania pre členské štáty. Úlohou členských štátov je zavádzať tieto odporúčania do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane na najvyššie poschodia európskej politiky. Ale tam nezostane. Pretože odporúčania sa môžu dostať k mladým do jednotlivých krajín, vrátane Slovenska. A naši politici sa tým musia zaoberať.

 

Európsky dialóg s mládežou

  • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
  • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila o nás, bez nás.
  • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

 

Európsky dialóg s mládežou sa odohráva sa na niekoľkých úrovniach.

  1. Na národnej úrovni prebiehajú v rámci Európskeho dialógu s mládežou stretnutia mladých ľudí s miestnymi aj celoštátne pôsobiacimi politikmi. Mladí ľudia dostávajú možnosť sa vyjadriť k otázkam, ktoré ich zaujímajú alebo trápia a môžu priamo apelovať na ľudí v riadiacich pozíciách.
  2. Na európskej úrovni prebieha Európsky dialóg s mládežou tak, že sa každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej Európskej únii (18 mesiacov tak tvorí jeden „cyklus“ Európskeho dialógu s mládežou). Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe. Hlas mladých ľudí sa týmto spôsobom dostane až na najvyššie poschodia európskej politiky.