Panel mladých 

Tento projekt realizovala RmS v roku 2017.

Panel mladých má slúžiť:

  • ako nástroj, ktorého hlavným cieľom je presadzovať hlas mladých ľudí v rozhodovaniach o politikách a programoch, ktoré sa ich týkajú.
  • funguje ako reprezentatívna vzorka mladých ľudí, ktorým sú kladené otázky viackrát za rok otázky na aktuálne témy najmä v oblasti vzdelávania, participácie ale iných pálčivých spoločenských problémov.

V rámci aktivít v Paneli mladých sme sa pýtali mladých stredoškolákov na ich názory a tým sme získali čerstvé informácie o tom, ako vnímajú spoločenské dianie a čo ovplyvňuje ich pohľad na svet. 

Výsledky odborne garantovaných prieskumov slúžili odborníkom, úradníkom, politikom a boli komunikované žiakom a študentom, ktorí sa do zberu zapojili. 

Základom Panelu mladých je sieť spolupracujúcich stredných škôl, riaditeľov, učiteľov a študentov vo všetkých krajoch Slovenska. 

Ciele Panelu mladých:

  • Vybudovať stabilnú sieť spolupracujúcich škôl a učiteľov naprieč Slovenskom
  • Zaručiť efektívnu spoluúčasť mladých ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa ich priamo týkajú
  • Názory zistené cez Panel mladých sa stanú podkladom a východiskom pre legislatívne a strategické dokumenty
  • Údaje získané vo výskumoch poslúžia ako argumenty na budovanie štruktúr pre partnerské a demokratické zapojenie sa mladých ľudí do vzdelávacieho systému a pri tvorbe politík

Mladí ľudia sa chcú zapájať!

Z konzultácií s mladými ľuďmi, ktoré koordinovala Rada mládeže Slovenska v rámci Štruktúrovaného dialógu s mládežou v roku 2016 vyplýva, že názor, že mladí ľudia sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Diskusie a kvantitatívny výskum s mladými ukázali, že tu existuje ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politík.

Mladí ľudia majú relevantné skúsenosti, sú odborníkmi na “žitú realitu” a preto by mali byť ich názory brané do úvahy pri rozhodovaní, tvorbe politík a príprave zákonov a opatrení a tiež pri ich hodnotení.

Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Ako vyplýva z doterajších výskumov Rady mládeže Slovenska mladí volajú po politike, ktorá je založená na dôkazoch a na ich skutočných názoroch.

Od mladých ľudí očakávame, že dosiahnutím 18. roku života dospejú a stanú sa schopnými a platnými členmi spoločnosti. Aby sa takými mohli stať, je nevyhnutné vychovávať a viesť ich tak, aby mali mieru kontroly a slobody primeranú ich veku a túto kontrolu a slobodu postupne prispôsobovali svojej vyspelosti.

Vytváranie príležitostí na aktívnu účasť na záležitostiach, ktoré sa detí a mladých ľudí priamo či nepriamo dotýkajú, im poskytne sebadôveru a pomôže vytvoriť vlastné nástroje na to, aby sa stali aktívnymi, angažovanými, vplyvnými a zodpovednými členmi spoločnosti v budúcnosti.

V roku 2018 sme vďaka Panelu mladých získali dáta na prieskum o trávení voľného času. Správu z tohto prieskumu si môžete prečítať tu.