Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.
Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, kontroluje a hodnotí ich činnosť.

Hlavné úlohy ministerstva

  • V oblasti výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a stredných školách a v školských zariadeniach
    1. riadi výkon štátnej správy na úseku školstva,
    2. spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
    3. vypracúva a vydáva všeobecne záväzné právne predpisy a iné predpisy,
    4. vydáva a zverejňuje štátne vzdelávacie programy, rámcové učebné plány
      a vzdelávacie štandardy,
    5. tvorí strategické, koncepčné a metodické dokumenty pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy,
    6. schvaľuje učebnice, odborné učebné texty a didaktické materiály,
    7. spravuje sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,
    8. určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií a ďalších funkcií v rezorte školstva,
    9. riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu
      výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach,
    10. určuje sústavu študijných odborov a učebných odborov odborného vzdelávania a prípravy a obsah odborného vzdelávania a prípravy,
    11. určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
    12. vedie centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
    13. vedie centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení,
    14. vykonáva financovanie regionálneho školstva a kontrolu použitia týchto prostriedkov,
    15. spracúva normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,
    16. vykonáva zber údajov o počtoch detí a žiakov pre rozpočtové účely na kalendárny rok a vypracúva metodiku rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre regionálne školstvo,
    17. zabezpečuje financovanie škôl zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami a financovanie škôl zriadených inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami,
    18. poskytuje účelové finančné prostriedky na rozvojové projekty a zabezpečuje dohľad nad plnením programu školskej investičnej výstavby,
    19. vykonáva kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu ministerstva,
    20. prostredníctvom Štátnej školskej inšpekcie a krajského školského úradu plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy
      a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania
      v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach,
    21. uskutočňuje prostredníctvom krajského školského úradu a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania kontinuálne monitorovanie výsledkov vzdelávania a vývoja vzdelávania v medzinárodnom porovnaní,
    22. vyhlasuje a koordinuje súťaže detí a žiakov základných škôl a stredných škôl a organizačne zabezpečuje ich účasť na vybraných medzinárodných súťažiach,
    23. organizuje výber žiakov stredných škôl na štúdium v zahraničí na základe medzinárodných dohôd,
    24. vytvára systém finančného a hmotného zabezpečenia žiakov a zabezpečenia ich školského stravovania,
    25. vytvára podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia vo výchove a vzdelávaní.
  • V oblasti vysokých škôl
    1. vytvára podmienky na rozvoj vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania v rámci akreditovaných študijných programov na vysokých školách všetkých typov,
    2. vypracúva, každoročne aktualizuje a zverejňuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl,
    3. každoročne vypracúva a zverejňuje výročnú správu o stave vysokého školstva,  určuje termín a formu predkladania výročnej správy o činnosti a hospodárení vysokej školy,
    4. prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery verejných vysokých škôl a súkromných vysokých škôl a ich aktualizáciu; určuje termín a formu predkladania týchto dlhodobých zámerov,
    5. vypracúva a aktualizuje metodiku na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vysokým školám a na jej základe určuje a poskytuje tieto dotácie po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl,
    6. rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl v odôvodnených prípadoch o obmedzení medziročného nárastu počtu študentov v dennej forme štúdia, na ktorých poskytne jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky,
    7. registruje vybrané vnútorné predpisy vysokých škôl,
    8. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysokého školstva,
    9. kontroluje hospodárenie verejných vysokých škôl a súkromných vysokých škôl s prostriedkami štátneho rozpočtu,
    10. navrhuje vláde udelenie štátneho súhlasu,[3]) zmenu názvu a začlenenia súkromnej vysokej školy,
    11. vydáva a spravuje sústavu študijných odborov a zverejňuje ju spolu s opismi študijných odborov vysokoškolského vzdelávania,
    12. združuje a využíva informácie z registra študentov jednotlivých vysokých škôl v súlade s osobitnými predpismi a vedie register zamestnancov vysokých škôl,
    13. uznáva doklady o vzdelaní vydané zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi,
    14. materiálne a finančne zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie vysokých škôl,
    15. upravuje podmienky finančného a hmotného zabezpečenia cudzincov študujúcich v Slovenskej republike a slovenských občanov počas štúdia v zahraničí,
    16. upravuje podrobnosti o doplňujúcom pedagogickom štúdiu na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť na školách a v školských zariadeniach,
    17. udeľuje oprávnenie na pôsobenie zahraničných vysokých škôl na území Slovenskej republiky,
    18. na žiadosť vysokej školy vydáva stanovisko k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou alebo vysokou školou z tretieho štátu na akademické účely,
    19. vydáva opatrením zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky členený na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a vysoké školy pôsobiace na základe oprávnenia; pri univerzitných vysokých školách sa uvádza, že ide o univerzitnú vysokú školu,
    20. vytvára podmienky pre udeľovanie sociálnej podpory a štipendií pre študentov,
    21. vytvára systém dotácií na priamu podporu  rozvoja vedy, techniky a umeleckej činnosti na vysokých školách.
  • V oblasti celoživotného vzdelávania
    1. vykonáva implementáciu stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva,
    2. vykonáva akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania,
    3. stanovuje pravidlá a postupy overovania a uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie,
    4. vytvára národnú sústavu kvalifikácií,
    5. vytvára, využíva a sprístupňuje pre verejnosť informačný systém ďalšieho vzdelávania,
    6. vytvára systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania,
    7. vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok akreditácie a dodržiavania podmienok udelenia oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,
    8. zabezpečuje účasť Slovenskej republiky vo vzdelávacích programoch Európskej únie,
    9. zabezpečuje financovanie celoživotného vzdelávania zo štátneho rozpočtu a kontroluje efektívne využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
  • V oblasti vedy a techniky
    1. zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej vednej a technickej politiky vrátane koordinačných, právnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky,
    2. zabezpečuje koordináciu činností ústredných orgánov štátnej správy a Slovenskej akadémie vied v oblasti vedy a techniky,
    3. zabezpečuje financovanie vedy a techniky a kontrolu efektívneho využívania prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku,
    4. zabezpečuje štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
    5. zabezpečuje a organizuje procesy spojené s implementáciou stimulov pre výskum a vývoj,
    6. zabezpečuje informačné a komunikačné systémy pre potreby výskumu a vývoja,
    7. upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom, s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja,
    8. poskytuje stimuly pre výskum a vývoj a kontroluje ich použitie,
    9. zabezpečuje hodnotenie spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja,
    10. zabezpečuje medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu vrátane programov Európskej únie pre výskum, technický rozvoj a demonštrácie a účasť Slovenska v medzinárodných výskumných centrách a iniciatívach Európskej únie,
    11. vykonáva činnosti súvisiace s definovaním priorít a spôsobu využitia finančných prostriedkov pre oblasť vedy a techniky,
    12. navrhuje systémové opatrenia v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti vrátane prezentácie a propagácie slovenskej vedy a techniky získaných zo zahraničia,
    13. plní úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám v oblasti vedy a techniky,
    14. organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku.
  • V oblasti starostlivosti o deti a mládež
    1. koordinuje činnosti orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri plánovaní a realizácii štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
    2. vypracúva koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a  mládeži a aktualizuje návrhy dlhodobých zámerov vlády Slovenskej republiky a návrhy právnych predpisov v tejto oblasti v pôsobnosti ministerstva,
    3. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku práce s mládežou v pôsobnosti ministerstva,
    4. utvára právne, organizačné, výskumné a ekonomické podmienky na rozvoj práce s mládežou a podporuje činnosť právnických osôb a fyzických osôb v oblasti práce s mládežou,
    5. vypracúva koncepciu vzdelávania mládežníckych dobrovoľníkov, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a osôb pracujúcich s mládežou,
    6. vypracúva metodiku na poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na podporu práce s deťmi a mládežou,
    7. metodicky usmerňuje činnosti centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti,
    8. vydáva rozhodnutia o akreditácií vzdelávacím zariadeniam v oblasti práce s mládežou,
    9. pripravuje podklady pre zaraďovanie centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti do siete škôl a školských zariadení,
    10. podieľa sa na realizácii medzištátnych dohôd a medzinárodných zmlúv v oblasti programov a aktivít vo vzťahu k deťom a mládeži a navrhuje zastúpenie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách v tejto oblasti,
    11. spolupracuje s Radou mládeže Slovenska a Združením informačných centier mladých, s Výborom ministrov pre deti a Sekretariátom Výboru ministrov pre deti pri tvorbe a realizácii regionálnych a miestnych politík vo vzťahu k deťom a mládeži,
    12. zabezpečuje financovanie starostlivosti o deti a mládež zo štátneho rozpočtu a kontroluje efektívne využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
  • V oblasti štátnej starostlivosti o šport
    1. organizuje a kontroluje uskutočňovanie štátnej politiky v oblasti športu a koordinuje činnosť ostatných orgánov verejnej správy a iných právnických osôb a fyzických osôb pri jej uskutočňovaní,
    2. riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti športu a spravuje informačný systém v oblasti športu,
    3. utvára podmienky pre rozvoj športu, zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu a kontroluje efektívne využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
    4. pripravuje a predkladá vláde návrh Národného programu športu, koordinuje tento program a uskutočňuje dohľad nad jeho uskutočňovaním,
    5. utvára podmienky na výber a prípravu športových talentov a športovcov a na športovú reprezentáciu,
    6. podporuje šport detí a mládeže v čase mimo vyučovania a projekty v oblasti rekreačného športu,
    7. podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti športu a schvaľuje Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe v Slovenskej republike,
    8. rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení v oblasti športu,
    9. podporuje organizovanie významných medzinárodných športových podujatí v Slovenskej republike,
    10. poskytuje súčinnosť pri budovaní športovej infraštruktúry osobitného významu,
    11. zostavuje antidopingový program, zverejňuje zoznam dopingových látok a zoznam dopingových látok na liečebné účely,
    12. upravuje organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu Slovenskej republiky
    13. zabezpečuje bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti športu,
    14. vykonáva kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu ministerstva.