AKRAM = Asociácia krajských rád mládeže združuje, zastupuje a spolupracuje s regionálnymi radami mládeže. Ich poslaním je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni krajské rady mládeže za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti a zároveň vytvárať priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
Prostredníctvom krajských rád mládeže zastupujú na národnej aj medzinárodnej úrovni aj neorganizovanú mládež a maximalizujú jej schopnosť sebarealizácie.