AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) na Slovensku pôsobí od roku 1990. Jeho hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre nádejných mladých vedcov. Vďaka členstvu v MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a v mimoeurópskych krajinách.

Čítaj Viac →

  ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia. Je priamym pokračovateľom medzinárodného programu Environmental Training Project for the Central and Eastern Europe. Od roku 1995 je ETP Slovensko samostatný právny subjekt. Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev.

Čítaj Viac →

  Bratislavský spolok medikov (BSM) združuje študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu, osobnom a kariérnom rozvoji, vytvára pôdu pre ich inovatívne nápady. BSM tiež prispieva ku zlepšeniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety v komunite a vo svete. Ako súčasť International

Čítaj Viac →

ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia združujúca študentov práva a mladých právnikov. Jej cieľom je prispievať k odbornému vzdelávaniu svojich členov, pripraviť svojich členov na profesionálny život v medzinárodnom prostredí, rozvinúť profesionálne a študentské vzťahy a spoluprácu s medzinárodným charakterom v oblasti práva.

Čítaj Viac →

  KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia pracujúca s deťmi, mládežou aj s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí podľa ich potrieb. Keric sa snaží o spojenie regiónu Kysuce s Európou.

Čítaj Viac →

  Združenie YMCA na Slovensku pôsobí s prestávkami od 1. svetovej vojny. Prvýkrát bola zakázaná počas 2. svetovej vojny. Po krátkom pôsobení bola YMCA na Slovensku v roku 1951 násilne rozpustená. YMCA na Slovensku obnovila svoju činnosť v roku 1990 ako súčasť svetového hnutia YMCA – Young Mens’ Christian Association (Kresťanské združenie mladých ľudí).

Čítaj Viac →

  INEX Slovakia (INternational EXchange) od roku 1993 podporuje mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní priateľstiev z celého sveta, získavaní skúseností a v osobnom a profesijnom raste. INEX svojich členov rozvíja prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania.

Čítaj Viac →