Nezisková organizácia P-mat pomáha nadaným deťom napĺňať svoj potenciál a budovať v nich kladný vzťah k prírodným vedám a matematike. Cieľom P-matu je vychovávať rozhľadených, kriticky mysliacich mladých ľudí s argumentačnými schopnosťami a rozvinutými sociálnymi zručnosťami.

Občianske združenie Barlička vzniklo koncom roku 1999 z iniciatívy rodičov telesne postihnutých deti, ktoré navštevovali integrovanú bezbariérovú  ZŠ na ul. Prostejovskej. Svojou činnosťou  sa snaží likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.

  Projekt Aj Ty v IT vznikol ako reakcia na dlhodobo nízky počet študentiek na IT fakultách vysokých škôl a chýbajúce ženy v IT sektore. Cieľom portálu je informovať o školách, kurzoch, workshopoch, o profesiách v IT, o akciách aj o úspešných ženách v IT sektore. Aj Ty v IT tiež robí vlastné vzdelávacie programy.

  Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) popularizuje, presadzuje a rozvíja výskum vesmíru a vývoj kozmických technológií v SR, združuje odborníkov, mladých ľudí a študentov. Mladých ľudí motivuje v rozvoji svojho potenciálu.

  LEAF je nezisková organizácia, ktorá pomáha písať inšpiratívne príbehy budúcich osobností Slovenska. Ponúka preto programy takmer pre všetky vekové skupiny: LEAF Academy, letné tábory na Slovensku a v zahraničí pre talentovaných študentov základných a stredných škôl, stáže a pracovné príležitosti pre vysokoškolákov, ktorí žijú