V Trenčíne, na výstavisku Expo Center, a. s. v rámci Trenčianskych robotických dní 2016, sa dňa 20. apríla 2016 konalo Celoslovenské kolo prvého ročníka súťaže autonómnych robotov RoboRAVE SK – 2015-2016, Organizovali ho AMAVET v spolupráci s Informačným centrom mladých v Martine. Súťažilo 7 tímov, spolu 17 žiakov základných a stredných škôl.

Súťažilo sa v týchto kategóriách:

  1. LINE FOLLOWING – I. (Súboj rytierov),
  2. LINE FOLLOWING – II. (Doprava loptičiek do veže),
  3. FIRE FIGHTING ( Hasenie ohňa )

Súčasťou súťaže bola aj prezentácia projektu ICM Martin zameraného na zapojenie sa mladých ľudí do Štruktúrovaného dialógu (ŠD) v súvislosti s prípravou slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Amavet a ICM Martin tým pripseli k významu odhaľovaniu a rozvíjaniu nadania mladých ľudí, podporiť kreativitu a rôznorodé schopnosti aj v súvislosti s témou slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti mládeže, ktorou je práve „talent“.

Sústredenie sa na „talent“ preto neznamená len podporu tých najlepších. Ide v nej o identifikáciu možností na rozvoj každého jedného mladého človeka.

Práve touto súťažou organizátori umožnili všetkým, ktorí majú záujem o robotiku zúčastniť sa a odskúšať si funkčnosť svojich zostrojených robotov na verejnosti a pred svojimi rovesníkmi. Bolo čo vidieť a tiež zúčastnení mali možnosť získať ďalšie inšpirácie pre prácu s deťmi a s mladými ľuďmi.