Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) podporuje, formuje a vedie mladých ľudí k spolupráci, aby pozitívne ovplyvňovali spoločnosť. Cieľom ZKSM je napomáhať osobnostnému a duchovnému rozvoju mladých ľudí na osobnosť s uceleným pohľadom na život.

 

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 bola pravidelná činnosť zložená najmä z pravidelných stretnutí základných kolektívov, ktoré sú v priemere raz za 1,5 týždňa.

ZKSM tiež uskutočnilo viaceré celoslovenské, regionálne a lokálne aktivity pre mladých ľudí, ktorí nie sú jeho členmi. K týmto aktivitám patrili Godzone tour 2014, letný festival Camofest a pešia púť z Muráňa do Levoče.

Na regionálnej úrovni sa ZKSM venovalo mladým v rámci Univerzitných pastoračných centier.

Popri týchto aktivitách ZKSM robilo aj vzdelávacie podujatia pre členov a dobrovoľníkov, medzinárodné aktivity, kampane.

Príležitostné aktivity

Okrem vyššie spomínaných aktivít ZKSM zorganizovalo letný jazykový tábor so zameraním na nemecký jazyk s lektorom v Nemecka. Tiež usporiadalo Deň rodiny, Púte radosti, Festival umenia a krásy.

Rozvoj členov

V rozvoji svojich členov sa ZKSM zameriava na medziľudské vzťahy, podpora a rast identity mládežníckych spoločenstiev a ich členov, sebarozvoj, životné prostredie, duchovno, dobrovoľníctvo a efektívne využívanie voľného času, neformálne vzdelávanie mladých.

ZKSM bolo založené v roku 1990. Spôsob práce s mládežou v priebehu svojej činnosti menilo a zlepšovalo. Dôvodom je neustála snaha aktualizovať, inovovať a vylepšovať prístup k tejto práci, čo v konečnom dôsledku umožňuje viac sa priblížiť k mladým a ich výzvam.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

V júni 2014 ZKSM ukončilo prvý ročník Líderskej animátorskej školy. Hlavnými témami školenia boli líderstvo, tímová práca, networking a rozvoj ľudí. Tiež uskutočnilo akreditované vzdelávanie pre mládežníckych vedúcich Animátorská škola. ZKSM vytvorilo neakreditovaný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich Animátor light v rozsahu troch víkendov. Venoval sa na sebapoznanie účastníkov, základy práce v tíme, základy práce so skupinou, základy vedenia diskusie a základy zvládania náročných situácií pri práci so skupinou.

ZKSM zorganizovalo viacero politicky politicky zameraných podujatí. Boli to formačné víkendové semináre projektu Kresťan v politike a Letný Kemp zameraný na odbornú prípravu ku komunálnym voľbám.

Vo vzdelávaní dobrovoľníkov sa ZKSM zameriava na úlohu dobrovoľníka, psychológiu detí a mládeže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratívu, manažment voľného času, rast a nadobúdanie nových zručností, elimináciu negatívnych vplyvov pri dobrovoľníckej práci, rozvíjanie kreativity u mladých ľudí a ako dať konštruktívnu spätnú väzbu.

Školenia pre animátorov lektorsky vedú externých odborníkov na dané oblasti, odborných poradcov a pracovníkov s viacročnými skúsenosťami (napr. psychológa, sociálneho pracovníka, bezpečnostného poradcu). Pomocnými lektormi sú dobrovoľníci, ktorí absolvovali príslušné akreditované vzdelávanie.

ZKSM vychádza predovšetkým z verejne dostupnými materiálmi, metodikami a odbornými publikáciami. Interné metodické materiály animátorov pre pravidelné stretnutia sú dostupné aj na web-stránke.