Strom života je environmentálna nezisková organizácia s viac ako 30-ročnou históriou. Ponúka programy environmentálnej výchovy založené na holistických základoch. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie.

 

Aktivity

Pravidelné aktivity

Hlavnú činnosť Stromu života v roku 2014 tvorili vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov (pravidelné semináre a odborné školenia na zvyšovanie ich kompetencií), súťaže pre členov usporadúvané každý mesiac. Súťaže sú rôznorodého charakteru (umelecké, odborné, humanitné). Strom života tiež vydáva časopisy Strom a Stromáčik pre deti od 4 do 15 rokov. Časopisy sú zamerané na zvýšenie povedomia o environmentálnych problémov a zvýšenie záujmu o prírodu a jej ochranu.

Príležitostné aktivity

V roku 2014 Strom života organizoval konferencie, zapájal sa do medzinárodných mobilít, vyvíjal vydavateľskú činnosť, podporoval príchod novej metodiky vzdelávania na Slovensko.

Rozvoj členov

Vzhľadom na dlhú históriu Stromu života (rok vzniku 1979) sa spôsob práce s deťmi a mládežou menil niekoľkokrát. Najväčším rozdielom oproti pôvodnému spôsobu práce s nimi je zmena organizácie členov, konkrétne rozdelenie do Klubov Stromu života, a zameranie sa na zvýšenie počtu školských klubov. Tak má Strom života možnosť vzdelávať viac detí a mladých ľudí.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Strom života pravidelne organizuje vzdelávacie podujatia pre nových dobrovoľníkov a odborné tréningy. Školenia pre nových dobrovoľníkov sú prioritne zamerané na prácu s deťmi a využívanie pomôcok, ktoré dostávajú k dispozícii. Odborné tréningy sa venujú konkrétnym odborným témam v oblasti environmentálnej výchovy.

Rozširujúcim vzdelávaním je akreditovaný tréning Dizajn verejného miesta zameraný je na projektový manažment. Najčastejším spôsobom dopĺňania a obohacovania svojich vedomostí je sebavzdelávanie z odborných publikácií a materiálov.

Tematicky sa tréningy Stromu života sústreďujú na úlohu dobrovoľníka, psychológiu detí a mládeže, nové deti v organizácii, hry a aktivity.

Lektormi sú vyškolení odborníci z každej jednotlivej oblasti, ktorí sú pracovníkmi Stromu života. Boli vyberaní podľa ich odborných vedomostí z oblasti environmentálnej výchovy a skúseností so vzdelávaním dospelých. V oboch sú naďalej rozvíjaní.

Strom života disponuje množstvom materiálov obsahujúcich odborné informácie. Počet a obsah týchto materiálov je predmetom neustáleho dopĺňania a rozširovania na základe nových poznatkov alebo aktuálnych problémov. Dostupné sú v tlačenej aj elektronickej verzii na stránke Stromu života.