Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) je celoslovenské kresťanské mládežnícke občianske združenie. Cieľom SEM je viesť mladých ľudí k poznaniu Boha a porozumeniu Jeho právd. Zároveň podporuje zapojenie sa svojich členov do života miestneho cirkevného zboru.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Činnosť SEM v roku 2014 pozostávala z rozličných aktivít. Členovia sa pravidelne stretávajú na mládežníckych a dorastových stretnutiach alebo v oblastných kluboch. Medzi vzdelávacie aktivity SEM patrí Konferencia SEM, ročný mentoringový program pre mladých vedúcich Dokonalý v Kristu, stretnutia vedúcich mládeží, konfirmačné víkendové pobyty pre mladých ľudí vo veku 12 – 14 rokov. Na letnom festivale SEMFEST si účastníci môžu vypočuť kresťanské kapely, zúčastniť sa seminárov, workshopov a adrenalínových aktivít. SEM uskutočnilo misijné aktivity Helping Hand a misijné cesty do Srbska a Bieloruska.

Príležitostné aktivity

SEM príležitostne pomáha pri rozličných akciách partnerských organizácií (napr. na stretnutiach seniorov organizovaných ECAV a.v. na Slovensku), pri táboroch, koncertoch, festivaloch.

Rozvoj členov

V práci so svojimi členmi sa SEM venuje medziľudským vzťahom, sebarozvoju a duchovnu.

Program sa snaží prispôsobiť aktuálnym potrebám a záujmom mladých ľudí. V minulosti mladým ľuďom stačilo sa stretnúť, budovať vzťahy, v kresťanskom prostredí študovať Božie písmo a rásť vo svojej viere. Dnes sú ich potreby omnoho širšie zamerané. Preto SEM rozširuje svoje zážitkové atrakcie a zameriava sa viac na aktuálne témy.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Vedúci pracovníci s mládežou absolvujú 9-mesačný školiaci program Dokonalý v Kristu. Tento program je doplnený o mentoring. Každý študent má v rámci programu mentora, ktorý mu počas roka pomáha pri jeho dobrovoľníckej službe.

Dvakrát ročne SEM organizuje celoslovenské stretnutie pre vedúcich mládeží, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, podporovať sa a učiť sa od seba navzájom.

Na miestnej úrovni sa v jednotlivých oblastných centrách konajú pravidelné stretnutia pre pracovníkov v danej oblasti, kde plánujú aktivity na ďalšie obdobie, radia si a pomáhajú.

Vo vzdelávaní dobrovoľníkov sa SEM zameriava na úlohu dobrovoľníka, nové deti v organizácii, prezentačné zručnosti, hry a aktivity.

Väčšinu vzdelávacích podujatí vedú starší pracovníci. Lektori školenia Dokonalý v Kristu sú odborníci v určitej oblasti (napr. pedagogika, psychológia) a laici, ktorí absolvovali tento program alebo externé školenia.

SEM má vlastné aj prevzaté vzdelávacie materiály. Pre program Dokonalý v Kristu sú vypracované osnovy. Tiež disponuje príručkami s nápadmi na hry, aktivity a zamysleniami. SEM vydalo aj preklad nemeckej publikácie Emmaus pre pracovníkov s dorastom a konfirmandmi. Všetky materiály majú dobrovoľníci a pracovníci k dispozícii. Niektoré sú voľne dostupné na web-stránke SEM.