Mládežnícka organizácia Plusko (MO Plusko) je partia mladých ľudí, ktorí radi prinášajú zážitky do svojho života. Prináša atraktívne možnosti trávenia voľného času a rozvíja potenciál mladých ľudí. Víziou Pluska sú aktívni mladí ľudia, otvorení novým podnetom, s túžbou objavovať.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Plusko uskutočnilo viacero podujatí. Adaptačné kurzy sú určené pre prvákov stredných škôl. Počas predĺženého víkendu sa noví spolužiaci navzájom spoznajú, trochu sa otvoria a vytvoria vzťahy. Zážitkové, väčšinou outdoorové, akcie atraktívnou formou rozvíjajú tvorivosť, komunikáciu, tímovú spoluprácu a osobnosť pomocou prvkov neformálneho vzdelávania.

Plusko každoročne organizuje aj školenie zážitkovej pedagogiky pre svojich dobrovoľníkov, aby boli schopní realizovať akcie a kurzy.

V roku 2014 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie a oslava narodenín Pluska, Banket.

Príležitostné aktivity

Medzinárodné školenie Creating Experience

Detský tábor misia: ČLOVEK a misia: ZEM

Interné školenie prvej pomoci

Rozvoj účastníkov

Od svojho vzniku Plusko využíva metódy zážitkovej pedagogiky pri rozvoji detí a mladých. V súčasnosti tieto metódy využíva na všetkých akciách. Väčšina kurzov Pluska má jasne stanovený vzdelávací rozmer. V práci s účastníkmi podujatí sa v Plusku zameriavajú na sebarozvoj.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci Pluska prechádzajú akreditovaným 3-fázovým školením zážitkovej pedagogiky. Na ňom sa pripravujú na rolu inštruktora zážitkovej pedagogiky vo vedomostnej, hodnotovej úrovni a zručnostiach. Každá časť školenia trvá 5 dní a je postavená na zážitkoch, získavaní zručností a učení sa prostredníctvom vzorov (školiteľov/lektorov). Na prvých dvoch častiach získavajú dobrovoľníci základy zážitkovej pedagogiky, dramaturgie, komunikácie, práce v tíme, prípravy a realizácie hier a akcií. Tretia časť je praktická, kedy dobrovoľníci aplikujú do praxe to, čo sa naučili, za spätnej väzby školiteľov.

Lektormi školení sú dlhoroční skúsení interní inštruktori. Inštruktori absolvujú školenie školiteľov na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Mnohí sa venujú práci a rozvoju mládeže profesionálne.

Lektori, ktorí školenie pripravujú, každý rok pripravujú materiály aktuálne pre daný rok. Dobrovoľníci ich dostávajú na školení do vlastníctva v podobe knihy.