Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže rozvíja mladých ľudí v osobnosti rozvíjajúce osobný potenciál, svoj región i Slovensko, ktoré v sebe spájajú charakter, angažovanosť a líderstvo.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Pravidelná činnosť OZ V.I.A.C. v roku 2014 pozostávala z programov neformálneho vzdelávania pre žiakov 2.stupňa ZŠ a študentov SŠ, zážitkových programov, denných a pobytových letných táborov, International caffé (neformálne stretnutia pri káve v anglickom jazyku), filmových stried (premietanie nekomerčných filmov), živých knižníc pre študentov 3. ročníka SŠ o povolaniach a pre žiakov 9. ročníkov ZŠ o prekážkach v živote. OZ V.I.A.C. tiež ponúka dobrovoľnícke príležitosti.

Príležitostné aktivity

Okrem aktivít, ktorým sa OZ V.I.A.C. venuje štandardne, v roku 2014 uskutočnilo viacero podujatí. Medzi nimi boli inšpiratívna Konferencia K.R.O.K. o ľuďoch, čo robia veci „inak“, Gospel Workshop medzinárodným lektorom, či semináre spojené s kompetenčným sebarozvojom. V spolupráci s Radou mládeže žilinského kraja zorganizovalo Oceňovanie dobrovoľníkov v rámci rámci žilinského regiónu. V rámci podpory medzinárodnej spolupráce OZ V.I.A.C. usporiadalo prezentácie o Európskej dobrovoľníckej službe a pripravili medzinárodné výmeny medzi Poľskom, Nemeckom a Slovenskom.

Rozvoj účastníkov

OZ V.I.A.C. sa venuje predovšetkým oblasti sebarozvoja a duchovna.

Svoju prácu sa snaží viac systematizovať a plánovať tak, aby témy na seba nadväzovali a účastníci následné využívali poznatky v praxi. Za účelom efektívnejšieho osobného rozvoja začalo viac sledovať a merať tento rozvoj. Treťou sférou zmeny je snaha o profesionalizáciu zavádzaním štandardov a zvyšovaním odbornosti svojich lektorov.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Pre dobrovoľníkov OZ V.I.A.C. sú pravidelne usporadúvané organizačné a vzdelávacie stretnutia. Tiež sa zúčastňujú seminárov a školení iných organizácií (napr. Animátorská škola). Niektorí animátori sa zúčastňujú interného koučingu. Kurzy a zaškolenie dobrovoľníkov trvajú prevažne víkend.

OZ V.I.A.C. vzdeláva svojich dobrovoľníkov v témach ako úloha dobrovoľníka, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, komunikačné zručnosti, sebariadenie, zážitková pedagogika a tiež v témach súvisiacich s oblasťou, ktorej sa má dobrovoľník venovať.

Na Interných kurzoch a školeniach OZ V.I.A.C. prednášajú predseda združenia a koordinátor dobrovoľníkov. Animátorskú školu vedú odborní lektori v rámci ich vzdelávania.

OZ V.I.A.C. nedisponuje vlastnými vzdelávacími materiálmi. Inšpiruje sa a pomáha si vydanými metodikami a materiálmi z absolvovaných vzdelávaní.