Občianske združenie Barlička vzniklo koncom roku 1999 z iniciatívy rodičov telesne postihnutých deti, ktoré navštevovali integrovanú bezbariérovú  ZŠ na ul. Prostejovskej. Svojou činnosťou  sa snaží likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Pravidelnou aktivitou OZ Barlička je prevádzkovanie denného Centra mládeže Radosť od roku 2002. Mladí ľudia môžu využívať služby fyzioterapeutiek, ktoré s nimi cvičia. Môžu pracovať v chránených dielňach aj sa zapojiť do voľnočasových aktivít v centre voľného času.

Príležitostné aktivity

Okrem pravidelných aktivít OZ Barlička v roku 2014 zorganizovala festival pre ľudí s postihnutím Margarétafest. Tiež usporiadali dva Letné medzinárodné tábory za účasti desiatok dobrovoľníkov z celého sveta, ktorí pomohli s aktivitami pre mladých s postihnutím a seniorov. Letné tábory doplnili Zimným medzinárodným táborom pre mladých ľudí zo Slovenska a z Japonska.

Rozvoj členov

Hlavnými témami, na ktoré sa OZ Barlička sústreďuje sú medziľudské vzťahy, sebarozvoj a životné prostredie.

Organizácia rastie s prirodzenými potrebami mládeže na sebarozvoj. Ide najmä o postupné dospievanie jej užívateľov. Od detských hier a aktivít sa plynulo presunuli k problémom mladých ľudí a mladých dospelých.

Okrem zmeny na strane užívateľov sa mení aj organizácia, ktorá sa od zaopatrovacieho modelu posúva k formám komunitnej rehabilitácie a pretvára sa na inkluzívne komunitné centrum.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

OZ Barlička realizuje základné pohovory a školenia zamerané na prácu s ľuďmi s postihnutím a bezpečnosť práce. Ďalšie školenia robia podľa potrieb. Ucelený systém vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov zatiaľ nemá.

Vzdelávanie sa venuje predovšetkým úlohe dobrovoľníka, prezentačným zručnostiam, administratíve, hrám a aktivitám.

Lektormi sú pracovníci centra. Na túto úlohu nie sú špeciálne pripravovaní. Materiály k tomuto vzdelávaniu OZ Barlička nemá.