Laura, združenie mladých je dobrovoľné občianske združenie, ktoré podporuje integrálny rozvoj detí a mladých – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy. Rozvíja ich schopnosti, potenciál, v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Na lokálnej úrovni sa činnosť Laury skladala predovšetkým zo stretnutí rovesníckych skupín, krúžkov (napr. športový, tanečný, tvorivý, variaci), klubovej činnosti a vzdelávacích podujatí pre dobrovoľníkov a mladých (napr. stredisková škola animácie, formačné prednášky).

Na celoslovenskej úrovni v roku 2014 Laura uskutočnila cyklus vzdelávacích kurzov V nasadení života, ktoré sú prípravou na dobrovoľnícku službu počas letných prázdnin. Predovšetkým pre stredoškolákov je určený kurz mediálnej výchovy Mediálna škola.

Príležitostné aktivity

Popri pravidelnej činnosti Laura organizuje množstvo ďalších podujatí tak na miestnej ako aj celoslovenskej úrovni. Na miestnej úrovni to boli jednodňové športové a kultúrne podujatia (napr. eMeM Cup, Hecni sa… , Cecilfest, Karneval na ľade), viacdňové a pobytové podujatia (napr. výlety rovesníckych stretiek, prímestské a pobytové tábory) a vzdelávacie podujatia.

Na celoslovenskej úrovni to boli predovšetkým športové turnaje, príprava volejbalového družstva na medzinárodné saleziánske športové hry a účasť na nich, tanečná súťaž skupín Teendance.

Rozvoj členov

Vo svojom výchovnom programe sa Laura venuje témam medziľudské vzťahy, sebarozvoj, komunikácia, time manažment, sebareflexia, kritické myslenie, životné prostredie a duchovno.

Laura svoju činnosť realizuje saleziánskym výchovným štýlom, prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. Najväčšia zmena nastala v prehĺbení a rozšírení práce s dobrovoľníkmi a spôsobu ich formácie. Vo formácii rovesníckych skupín sa začali viac zameriavať na integrálnosť výchovy, nadväznosť, spoluprácu a otvorenosť. Práca sa stala viac systematickou so zachovaním spontánnosti v aktivitách.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Príprava dobrovoľníkov prebieha na miestnej úrovni v strediskách. Závisí od potrieb konkrétneho strediska. Väčšinou sú to mesačné formačné stretnutia animátorov (tzv. miestna škola animácie). Začiatočná formačná príprava dobrovoľníkov trvá väčšinou 1 rok. V oblasti duchovného a osobnostného rozvoja sú vrcholom týždňové formačné duchovné cvičenia.

Na celoslovenskej úrovni Laura využíva projekty združenia DOMKA Škola pre animátorov a Cesty zrenia, ktorých sa zúčastňujú aj jej dobrovoľníci.

Vzdelávanie dobrovoľníkov zahŕňa odbornú prípravu aj osobnostný rast. V Laure sa venujú témam úloha dobrovoľníka, psychológia detí a mládeže, pedagogika, didaktika, sociálna práca, spiritualita, manažment, hry a aktivity, administratíva, komunikačné a prezentačné zručnosti, práca v tíme, prevzatie zodpovednosti, motivácia.

Vzdelávanie zabezpečujú dobrovoľníci s dlhoročnými skúsenosťami s prácou v Laure a externí odborníci v určitej oblasti, ktorá je náplňou kurzu. Dobrovoľníci sú na úlohu lektora pripravovaní absolvovaním miestnej školy animácie, Školy pre animátorov, či inými školeniami. Tiež majú možnosť mentoringu a supervízie zo strany starších dobrovoľníkov.

Každé stredisko má vypracované svoje materiály, ktoré využíva pri vzdelávaní dobrovoľníkov. Laura využíva aj materiály organizácie Domka. V strediskách majú zodpovední dobrovoľníci za vzdelávanie a lektori materiály k dispozícii. Laura sa snaží mať v každom stredisku literatúru, ktorá pomôže dobrovoľníkom v rozvoji v jednotlivých rovinách.