Detská organizácia FÉNIX, o.z. vznikla v roku 1991. Jej hlavným cieľom je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Hlavné aktivity DO FÉNIX vychádzajú z výchovno-vzdelávacích programov, ktoré reflektujú záujmy a potreby detí a mladých ľudí. Pravidelnými aktivitami na lokálnej úrovni sú celoročné činnosti a podujatia, ktoré realizujú základné kolektívy podľa svojho zamerania.

Pravidelnú činnosť na celoslovenskej úrovni predstavuje široké spektrum vzdelávacích a zážitkových aktivít, workshopy aj tábory. Aktivity ako Detská konferencia, Mládežnícka konferencia sa venovali témam podľa záujmu účastníkov. Prostredníctvom zaujímavých aktivít, hier a súťaží DO FÉNIX deťom a mladým ľuďom približuje ľudsko-právne, environmentálne aj európske témy, zapája ich aktívne do participácie vo svojom okolí a podporuje ich v uskutočňovaní vlastných nápadov (zážitkovo-vzdelávacie kempy, etapové hry). Podnety DO FÉNIX zbiera a vyhodnocuje aj pomocou interného projektu štruktúrovaného dialógu Každý hlas zaváži.

V roku 2014 si členovia Fénixu zvolili témy tímovosť, spolupráca. V rámci Európskeho roka zosúladenia rodinného a pracovného života sa DO FÉNIX tematicky zamerala aj na svet práce a povolaní.

DO FÉNIX podporuje zapájanie sa svojich členov do aktivít a projektov realizovaných inými organizáciami (napr. Štruktúrovaný dialóg – Za jedno lano; 72 hodín), medzinárodných aktivít, výmen a spoluprác (napr. Erasmus +, Here we go, Visegrad).

DO FÉNIX dlhodobo uskutočňuje aj projekty pre deti so znevýhodnením, napr. Turistická nedeľa, Krok za krokom do života, Perníkový domček. Tieto programy sú zamerané na získavanie sociálnych a životných zručností či pomoc druhým.

Príležitostné aktivity

V roku 2014 DO FÉNIX uskutočnil projektové aktivity zamerané na spoluprácu, zapájanie dobrovoľníkov, participáciu a podporu dobrovoľníckej práce – Projekt 1+1, Spolupráca s Inbagsom (spolupráca neziskového a komerčného sektora). Dôležitou aktivitou bol aj projekt Od Dukly po Devín zameraný na aktívne trávenie voľného času, podporu zdravého životného štýlu a zároveň pripomenul niektoré významné momenty práce s deťmi a mládežou.

Rozvoj členov

Pri práci s deťmi a mládežou sa DO FÉNIX sústreďuje na medziľudské vzťahy, sebarozvoj, dobrovoľníctvo v organizácii, životné prostredie, aktívnu participáciu mladých, sociálnu inklúziu, ľudské práva, voľnočasové aktivity. Na úrovni územných organizácií pracujú detské rady, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii podujatí. Aby ich členovia mohli túto úlohu zodpovedne plniť, získavajú základné poznatky v rozvojo-vzdelávacom cykle Prevažne vážne.

Detská organizácia FÉNIX, o.z. pôsobí na Slovensku od roku 1991. Vylepšuje niektoré zaujímavé a osvedčené aktivity, vytvára nové, aby bola atraktívna pre súčasné deti a mladých ľudí. Svojim prístupom, programom a aktivitami reaguje na potreby a záujmy detí a mládeže v snahe motivovať ich k aktívnemu tráveniu voľného času, získavaniu a rozvíjaniu schopností a zručností.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Detská organizácia FÉNIX, o.z. aktívne pracuje s dobrovoľníkmi, vytvára im priestor na získavanie zručností, rozširovanie vedomostí ako aj realizáciu vlastných nápadov. Systém prípravy pozostáva zo vzdelávacích programov DO FÉNIX, jednorazových školení, vzdelávaní organizovaných v rámci územných organizácii a zo vzdelávaní akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (modulov Úspešne pri práci s detským kolektívom a Manažment detskej organizácie).

Do prípravy sú zaradení predovšetkým dobrovoľníci, mladí vedúci, pracovníci s deťmi a mládežou, ktorí pracujú v územných organizáciách DO FÉNIX.

„Idem do toho“ pozostáva zo seminárov a workshopov zameraných na získavanie informácií, rozširovanie zručností a získavanie nových kompetencií v oblasti participácie, mobility, štruktúrovaného dialógu, prácu dobrovoľníkov v organizácii.

„Nalieváreň II“ je systém vzdelávania pracovníkov s deťmi a mládežou. Jeho cieľom je, aby vedúci a pracovníci s deťmi a mládežou mali všetky potrebné informácie pre ich činnosť, rozširovali svoje skúsenosti a vedomosti o nové témy, trendy práce s deťmi a mládežou, poznali relevantné zákony.

Jednorazové školenia a workshopy sú zamerané na aktuálne témy (napr. finančné vzdelávanie), legislatívne zmeny, predstavenie nových prístupov (metodológia, prístupy, trendy v neformálnom vzdelávaní), komunity (výmena skúseností, priestor pre spätnú väzbu).

Základné vzdelávanie dobrovoľníkov Úspešne pri práci s detským kolektívom sa skladá z modulov Mladý vedúci a Vedúci detského kolektívu, každý z nich je v rozsahu 25 hodín. Kurz Manažment detskej organizácie pozostáva z teoretickej časti trvajúcej 18 hodín a praktickej časti trvajúcej 32 hodín.

Popri už spomínaných témach sa vo vzdelávaní dobrovoľníkov DO FÉNIX venuje aj úlohe dobrovoľníka, psychológii detí a mládeže, prezentačným zručnostiam, hrám a aktivitám, motivácii detí a mladých ľudí, projektovej činnosti, príprave podujatia, legislatíve, bezpečnosti, manažmentu a iným.

Kurzy a workshopy pre dobrovoľníkov vedú vyškolení členovia DO FÉNIX s teoretickými poznatkami a zručnosťami v danej oblasti, externí spolupracovníci a dobrovoľníci (špeciálni pedagógovia, psychológovia, pracovníci s mládežou, projektoví manažéri).

Pre interných lektorov DO FÉNIX realizuje 1- až 2-krát do roka školenia zamerané na nové trendy, informácie, aktuálne projekty a prezentačné zručnosti.

Pre každý typ vzdelávania sú vypracované materiály a prezentácie, ktoré účastníci dostávajú. Vzdelávacie materiály sú dostupné v tlačenej aj elektronickej podobe. Ďalší rozvoj a odbornú prípravu vedúcich DO FÉNIX podporuje publikáciou noviniek a zaujímavostí z oblasti práce s mládežou vo vnútornom informačnom obežníku HERMES 2-krát mesačne.