ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia. Je priamym pokračovateľom medzinárodného programu Environmental Training Project for the Central and Eastern Europe. Od roku 1995 je ETP Slovensko samostatný právny subjekt.

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Práve z tohto dôvodu je pre ETP Slovensko kľúčové vytváranie sietí komunitných centier, ktoré poskytujú komplexné služby klientom zo segregovaných rómskych osád prístupom „od kolísky po kariéru“.

ETP je sociálnym laboratóriom, ktoré overuje inovatívne prístupy sociálnej práce. Tie, ktoré najlepšie fungujú pre skvalitnenie života sociálne vylúčených odovzdáva štátu cez zodpovedných zástupcov ministerstiev.

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 ETP realizovalo viacero pravidelných aktivít. Predškolské kluby sú praktickú prípravu detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vo veku od 3 do 6 rokov pred nástupom do základnej školy. V komunitných centrách (KC) vyškolení pracovníci používajú metódu Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie (FIE), Grunnlaget a prvky metodiky Montessori.

Deti vo veku 10 – 14 rokov majú možnosť zúčastniť sa vzdelávacích programov finančné vzdelávaniezdravotná osveta. Oba moduly trvajú jeden školský rok, deti ich ukončujú testom pod vedením supervízora, sú pre ne spracované metodické príručky. Nové Horizonty sú vzdelávacia aktivita, zameraná na osobnostný rozvoj detí vo veku 10 – 14 rokov. Realizuje sa podľa metodických materiálov, vyvinutých v ETP podľa záujmov a schopností klientov komunitných centier.

V každom KC realizujú priemerne tri mimoškolské aktivity vedené tútormi. Povinné mimoškolské aktivity sú IT a čitateľský krúžok, špecifické sú remeselné dielne, hudobno-umelecké krúžky a tvorivé dielne.

V mentorskom programe sa každý mentor individuálne venoval dvom chránencom. V roku 2014 sa do neho zapojilo 90 detí a mladých ľudí.

V priebehu roka 2014 ETP uskutočnilo školské kluby Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, ktoré navštevovali žiaci 0. ročníka dvoch ZŠ. V rámci školského klubu ako kľúčovej aktivity projektu žiaci pracujú s inštrumentmi FIE, rozvíjajú slovnú zásobu a matematické uvažovanie. Činnosť klubov je zameraná na deti, ktoré navštevovali predškolský klub v KC s cieľom napomôcť úspešnému zvládnutiu nástupu na povinnú školskú dochádzku. Do činnosti Feuersteinovho klubu sú pravidelne zapájaní aj rodičia.

Príležitostné aktivity

Nad rámec štandardných služieb a aktivít KC ETP v roku 2014 organizovali množstvo kultúrno-poznávacích aktivít (napr. Deň Rómov a návšteva divadla Romathan, módna prehliadka Romani Desing, návšteva Múzea Spiša a Slovenského technického múzea v Košiciach, návštevu knižnice pri príležitosti mesiaca knihy), vystúpení (napr. vystúpenie detí a mládeže z KC Rudňany a Moldavy nad Bodvou na módnej prehliadke vo Veľkej Ide, Umenie je cesta ako nájsť svoje korene v Košiciach, vystúpenie detí z KC Stará Ľubovňa na konferencii v Poľsku), výletov (napr. výlet na Ľubovniansky hrad, do ZOO v Spišskej Novej Vsi, výlet detí z KC Rudňany do Košíc), oslavy dňa matiek a  dňa detí, výstavu fotografií mládeže z KC spojenú s vystúpením detí z hudobnej skupiny Rankovce, stretnutie s rómskymi policajnými špecialistami, rómsku púť Gaboltov.

V spolupráci s Dramatic Adventure Theatre z New York-u uskutočnili interaktívne umelecké workshopy pre deti a mládež z rómskej osady Budulovská v Moldave nad Bodvou.

Vzdelávanie klientov

Počas práce s klientmi sa ETP sústreďuje na témy medziľudských vzťahov, sebarozvoja, duchovna, podporu neformálneho vzdelávania (doučovanie, motivácia k zlepšeniu školských výsledkov a pokračovaniu v štúdiu na stredných a vysokých školách), zdravotnej osvety, finančného vzdelávania, rozvoja zručností a talentov, motiváciu rodičov pre prácu s deťmi v domácom prostredí.

Práca s deťmi a mládežou v KC je zameraná predovšetkým na vzdelávacie aktivity. V aktivitách pre deti ETP uplatňuje prístup „od kolísky po kariéru“ – od predškolskej prípravy, cez školské kluby, vo vzdelávacích aktivitách aj v mentoringu. Pracovníci v KC majú vytvorené skupiny detí a mládeže s pravidelnou účasťou na vzdelávacích aktivitách, sledujú školské známky žiakov zo skupinky, motivujú a pomáhajú k čo najlepším školským výsledkom. Do vzdelávacieho procesu sú zapájaní rodičia detí, učia sa ako sa doma učiť so svojimi deťmi. Pilotne sa overujú nové metódy a prístupy  (FIE, Grunnlaget, Montessori) v spolupráci s partnerskými základnými školami.

Vzdelávanie pracovníkov s mládežou

ETP Slovensko zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov v KC na základe potrieb, ktoré vznikajú pri práci s deťmi a mládežou (nové metódy, prístupy).

Príprava pracovníkov KC sa realizovala v rámci Projektovej školy prostredníctvom rezidenčného tréningu budúcich lektorov. Súčasťou tréningu boli viacdňové školenia Zdravotná osveta, Mosty z chudoby, Právne minimum, Predškolská príprava, Mentorský program, Projektový manažment, Nové horizonty, Finančné vzdelávanie. Projektová škola je v rozsahu 18 dní pre vedúceho a asistenta vedúceho KC. Okrem Projektovej školy ETP vzdeláva tútorov a mentorov prostredníctvom vlastného 1-dňového tréningu Proces premeny.

Supervízori vzdelávacích aktivít školili vedúcich KC počas vzdelávacích aktivít, pri interakcii s deťmi a mládežou. Supervízie prebiehali v rozsahu 1 deň raz za mesiac.

Pedagogickí a výchovno-vzdelávací pracovníci KC absolvovali aj školenia zamerané na prácu s deťmi predprimárneho a primárneho veku FIE Basic a Standard (každé v rozsahu 10 dní), školenia Grunnlaget (5 dní) a Montessori (5 dní).

Vzdelávanie pracovníkov sa orientuje aj na prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratívu, evidenciu a dennú databázu, osobnostný rozvoj detí a mládeže, prácu s rómskymi rodičmi a témy spomínané pri jednotlivých školeniach.

Školenia vedú interní zamestnanci ETP Slovensko – supervízori jednotlivých vzdelávacích aktivít, lektori pripravovaní v rámci Projektovej školy, lektori Feuersteinovho Inštitútu z Izraela a Českej republiky, lektori z Nórska – autori Metódy pojmového vyučovania Grunnlaget – a ďalší externí lektori s príslušnou kvalifikáciu a certifikátom.

Pre prácu v KC pracovníci ETP Slovensko používajú interné metodické materiály Predškolská príprava Krok za krokom, Finančné vzdelávanie, Zdravotná osveta, Nové horizonty, Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie –  príručka, prvky Montessori pedagogiky, Práca s rodičmi detí z MRK. Materiály sú dostupné pre lektorov aj širokú verejnosť.