eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho cieľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo, rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. V roku 2014 boli stretká motivované témou Rozhýbme svet dobrom, v ktorej sa eRko zameriavalo na rozvoj vybraných cností.

eRko každoročne organizuje kolednícku akciu Dobrá novina, ktorá je spojená so zbierkou pre krajiny tretieho sveta. Počas príprav 20. ročníka sa zameriavali nielen na nácvik koledníckych vinšov, ale aj na témy rozvojového vzdelávania. Ku pravidelným aktivitám eRka patria aj celoslovenské kampane Detský čin pomoci a Vypni telku, zapni seba! Detský čin pomoci motivuje deti v mesiaci október ku skutkom nezištnej pomoci vo svojom okolí. Vypni telku, zapni seba! sa zameriava na podporu aktívneho prežívania voľného času detí a dospelých.

Príležitostné aktivity

Ponuku eRka pre deti dopĺňajú celoslovenské kampane Detský čin pomoci, Sviečka za nenarodené deti, Deň počatého dieťaťa či mediálna kampaň Vypni telku, zapni seba!

Okrem toho animátori pripravujú pre svoje stretká rôzne jednodňové aktivity ako Dni života, karnevaly,… Vyvrcholením celoročného stretávania býva letný tábor.

Rozvoj členov

V práci so svojimi členmi sa eRko venuje témam medziľudských vzťahov, formácii charakteru (osvojenie si osobných a sociálnych cností), sebarozvoju, rozvojového vzdelávania a rozvoju duchovného života.

V posledných rokoch sa eRko oveľa viac koncentruje na osobnosť vedúceho, na jeho morálne hodnoty, rozšírilo vzdelávanie vedúcich o nové témy a aktualizovalo obsahy kurzov. V pravidelnej práci s deťmi eRko vyvinulo celoslovenské krátkodobé programy a kampane, ktoré oživujú celoročné stretávanie.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

eRko organizuje širokú škálu vzdelávacích kurzov pre svojich členov ako aj nových dobrovoľníkov. Od základného vzdelania dobrovoľníka potrebného pre prácu s deťmi (základy pedagogiky, vývinovej psychológie, komunikácie a pod.) až po špecificky zamerané kurzy na rozširovanie si vedomostí a zručností dobrovoľníkov (napr. organizovanie táborov, práca s deťmi s problémovým správaním, rozvoj tvorivosti pri práci s deťmi, rozvoj životných zručností). Taktiež realizuje vzdelávanie na rozvoj zručností mládežníckych vedúcich, mladých lídrov cez dva akreditované programy Dobrovoľníckej univerzity eRka, ktoré trvá 1 rok.

V posledných rokoch sa eRko zaoberalo tvorbou tzv. Cesty eRkára. Predstavujú súbor vedomostí, zručností a postojov, ktoré by si mal vedúci postupne osvojovať, aby mohol kvalitne viesť detské stretko. Toto vzdelávanie eRko ponúka vedúcim cez workshopy, prednášky na stretnutiach vedúcich a cez kurzy (najmä víkendový kurz Začíname a týždenný letný Základný kurz).

Dobrovoľníci majú možnosť zúčastniť sa kurzov k špecifickým témam (napr. o táboroch, problémové deti, životné zručnosti, tvorivé metódy…), kurzov na rozvoj zručností mladých lídrov, či zahraničných vzdelávacích podujatí. Oblastné kurzy poskytujú priestor pre vzdelávanie vedúcich z oblastného centra, zdieľanie dobrej praxe a odovzdávanie skúseností.

Okrem workshopov, kurzov a školení sa eRko snaží zabezpečiť priebežné sprevádzanie a supervíziu dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.

Kurzy pre dobrovoľníkov pokrývajú témy úloha dobrovoľníka, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratíva. eRko má vlastné vzdelávacie materiály, ktoré sú pre účastníkov dostupné.

Realizáciu cieľov eRka v oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky výchovy zabezpečuje odborná metodická komisia PEPO. Členmi sú odborne vzdelaní dobrovoľníci – absolventi pedagogického smeru – učiteľstvo pre 1. stupeň, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, pedagóg voľného času, vychovávateľstvo a pedagogika sociálne a emocionálne narušených.

Mnohí lektori majú viacročnú pedagogickú prax a absolvovali rozličné špecifické tréningy a tréningové programy. eRko má tiež vypracovaný akreditovaný modul Tréner v eRku, obsahujúci dva víkendové tréningy.