Domka je jednou z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku. Venuje sa sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Aktivity

Pravidelné aktivity

Pravidelnú činnosť Domky v roku 2014 tvorili predovšetkým tzv. stretká, týždenné stretnutia základných kolektívov. Pravidelne sa stretávajúce skupiny spájajú deti a mládež približne rovnakého veku, vedené sú dvojicou dobrovoľníkov – animátorov. Aktivitou, kde účastníci majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti, ktorá ich zaujíma sú záujmové krúžky. Krúžky sú zároveň príležitosťou pre mladých vedúcich prezentovať svoje doterajšie skúsenosti. V roku 2014 bol najväčší záujem o športové, spevácke a divadelné krúžky. Takmer každé stredisko ponúka pobytové, stanové či denné tábory určené viacerým vekovým kategóriám.

Príležitostné aktivity

V roku 2014 Domka organizovala otvorené podujatia určené širokej verejnosti zamerané na prezentáciu činnosti a propagáciu strediska. Ide o kultúrne, spoločenské, či divadelné podujatia ako oslava sviatku dona Bosca, karneval, šarkaniáda, adventné popoludnia a iné. Niektoré strediská vychádzajú so svojou činnosťou na verejné miesta ako sú parky a pripravujú program pre deti a mladých alebo sa podieľajú na zveľadení okolia (streetworkové aktivity). Duchovné aktivity ponúkajú mladým priestor duchovne rásť. Uskutočnili sa aj viaceré športové aktivity (turnaje na miestnej úrovni a 9 celoslovenských turnajov).

Rozvoj členov

Pri práci s členmi je pozornosť zameraná na integrálny rozvoj detí a mladých a vo svojej činnosti sa Domka venuj témam medziľudských vzťahov, sebarozvoja a duchovna. Vo výchovno-vzdelávacom programe Cesty zrenia sa Domka venuje aj témam špecifickým pre jednotlivé vývinové obdobia. U dievčat sú to napr. solidárnosť, schopnosť prevziať menšiu zodpovednosť, vážiť si samu seba, učiť sa robiť rozhodnutia a prijať následky. Témy pre chlapcov sú napr. spoznať kladné vzory, počúvať a rešpektovať iných, schopnosť vyjadriť sa a rešpektovať názor iného, sebakritiky.

Domka na Slovensku pôsobí takmer 25 rokov. Spôsob práce s deťmi a mládežou sa rozšíril z „práce pre mladých“ (založená na hľadaní potrieb mladých a reagovanie na ne) aj na „prácu spolu s mladými“ (mladí ľudia dostávajú priestor pre angažovanosť, dostávajú zodpovednosť, dôveru  a podporu).

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Rozvoj dobrovoľníkov prebieha na miestnej aj celoslovenskej úrovni. Na miestnej úrovni strediská animátorom poskytujú vzdelávanie v závislosti od potrieb strediska a animátorov. Strediská Domky pripravuje formáciu animátorov pravidelne v týždenných alebo mesačných cykloch počas 1-2 rokov. Okrem počiatočnej prípravy animátorov existuje aj priebežné sprevádzanie. Slúži na prehlbovanie vedomostí, tréning zručností, riešenie problémových situácií a posilňovanie spoločenstva animátorov.

Na celoslovenskej úrovni Domka pripravuje dobrovoľníkov na realizáciu výchovno-vzdelávacieho programu Cesty zrenia. Účastníci sa naučia pracovať s materiálmi, ktoré im pomôžu pri príprave stretnutí s členmi. Školenie trvá dva víkendy a vedú ho tímy školiteľov špecializované na jednotlivé vývinové etapy a prešli základným vzdelávaním pre lektorov Ciest zrenia.

Domka tiež ponúka nadstavbové školenie Škola pre animátorov. Animátori si na školení prehlbujú vedomosti a zručnosti v práci animátora. Škola pre animátorov sa skladá zo 4 kurzov v priebehu 2 rokov.

Okrem už spomínaných tém sa pri práci s dobrovoľníkmi Domka venuje širokému spektru tém ako úloha dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivity, administratíva.

Vzdelávanie na miestnej úrovni robia lektori poverení zodpovednými v stredisku. Stredisko tiež zabezpečuje prípravu svojich lektorov. Na celoslovenskej úrovni ho realizujú špeciálne určené lektorské tímy. Lektori pôsobiaci v projekte Cesty zrenia sú každý rok pripravovaní cez dve pravidelné obsahové stretnutia určené pre lektorov. V projekte Škola pre animátorov koordinátor projektu zabezpečuje odovzdávanie obsahov jednotlivých kurzov a priebežné sprevádzanie lektorských tímov.

Domka používa vlastné materiály pre vzdelávanie svojich dobrovoľníkov a lektorov. Tieto materiály majú účastníci aj lektori k dispozícii.